Projektstöd (tidigare Utvecklingsprojekt)

Projektstöd är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. Här kan du söka stöd för att genomföra kulturprojekt som bidrar till vidgat deltagande, konstnärligt skapande och till att göra Västra Götaland till en plats som syns och engagerar.

Ansökan

Nästa ansökningsomgång öppnar den 1 augusti. 

Sista ansökningsdag är den 16 september klockan 23.59. 

Kulturnämnden tar beslut den 11 december. 

Ny e-tjänst för projektstöd 

Vi inför en ny, förbättrad e-tjänst för att ansöka om projektstöd för kultur. Tjänsten öppnar när ansökningsperioden öppnar den 1 augusti. 

Observera att den person som ansöker behöver ha Bank-ID som e-legitimation. 

Webbinarier om projektstödet

Delta på våra webbinarier om projektstödet! Anmäl dig via länk nedan

13 augusti klockan 15.00–16.00

13 augusti klockan 18.00–19.00

Syfte med stödet

Stödformen projektstöd ska bidra till målet för Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027: Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland. Med stödformen projektstöd vill kulturnämnden uppmuntra samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt, och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

Kriterier

Kriterier är de grundläggande krav som ställs på sökande parter och projekt. Uppfylls inte dessa vid söktillfället innebär det att projektansökan automatiskt avslås.

 • Lägsta belopp möjligt att söka är 20 000 kr
 • Projektet måste genomföras efter kulturnämndens beslut
 • När kommuner söker projektstöd gäller:
  • Stöd får endast sökas för särskilt projekt, ej för delar av kommunens ordinarie verksamhet
  • Krav ställs på kontant medfinansiering från kommunen (utöver eventuella lokaler och arbetad tid)
  • Kommuner får ej söka för att täcka kostnader för hyra av kommunens lokaler eller kommunens personal

Bedömningsgrunder

När ansökan bedöms inför beslut tittar man på hur väl projektet uppfyller bedömningsgrunderna. En projektansökan behöver inte uppfylla alla bedömningsgrunder. 

Projektansökningarna bedöms utifrån de fem utvecklingsområdena och de 17 prioriteringarna i Västra Götalands kulturstrategi 2024–2027, tillsammans med övriga bedömningsgrunder. 

Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027

Bedömningsgrunder

Utvecklingsområdena i kulturstrategin

 • Vidgat deltagande
 • Konstnärligt skapande
 • Samverkan och synergi
 • Digitalisering
 • Internationalisering

Kulturnämndens övriga bedömningsgrunder

 • Projektet har flera samarbetsparter och finansiärer i projektet
 • Projektet genomförs på en plats som inte annars har god tillgång till kulturutbud
 • Projektaktör med ideell tid (ange i ansökan om ni bedömer att det kommer ingå ideell tid i projektet) 
 • Projektet har regional relevans: Det vill säga projekten är en angelägenhet för Västra Götaland och ett eller flera av följande krav uppfylls genom att projektet:
  • är en resurs för andra aktörer i Västra Götaland
  • samverkar med aktörer från olika sektorer och delar av Västra Götaland
  • genomförs i flera kommuner i Västra Götaland
  • bygger upp och sprider kunskap/erfarenhet som bidrar till regional kompetens
  • är attraktivt för de som bor, arbetar och vistas i Västra Götaland eller lockar besökare från andra kommuner/regioner

Regional relevans

Regional relevans innebär en samlad bedömning utifrån flera faktorer. Den regionala relevansen innebär att projekten prioriteras utifrån flera faktorer. Sker projektet på en plats men attraherar besökare från en vidgad krets geografiskt och socialt? Sker spridningen genom samarbeten på olika platser (eller exempelvis turnéer)? Platsen spelar in beroende på invånarnas generella tillgång till kulturutbudet. Relevanta samarbeten och planer ska vara väl förankrade och ske på fler platser än områden med god tillgång till kulturutbud.

Vidgat deltagande

Kulturnämnden ska bidra till att alla invånare i Västra Götaland får lika tillgång till konst och kultur. Vidgat deltagande är ett av kulturstrategins utvecklingsområden och innebär att kulturen ska nå och angå invånarna för att, utöver den konstnärliga upplevelsen, förbättra förutsättningarna för självförverkligande, egenmakt och välmående.

Enligt kulturstrategin ska kulturnämnden öka den geografiska spridningen av konst och kultur och motverka hinder för jämlikt deltagande i kulturlivet. Kulturnämnden ska också stärka nationella minoriteters egenmakt och tolkningsföreträde.


Bedömningstillägg för festivaler och biennaler

Från 1 augusti 2024 tillkommer nya bedömningstillägg för festivaler och biennaler. Eftersom detta är nytt kommer vi att erbjuda dialog med berörda festivaler och biennaler för att samtala om hur organisationen kan förbättra sina ansökningar och förutsättningar. Kraven införs inte direkt utan stegvis över tid för att ge så goda förutsättningar för organisationen som möjligt. 

Observera att dessa är ett tillägg till de grundläggande bedömningsgrunderna. Läs mer under rubriken "Bedömningsgrunder". 

Dialog kan ske under ansökningsperioden och efter att beslut är taget, eftersom vi inte har kontakt med någon sökande organisation under tiden som vi bedömer ansökningarna. 

Bedömningstillägget gäller om man har fått detta stöd beviljat tidigare i minst tre år. 

Bedömningsgrunderna innebär att festivaler och biennaler ska kunna visa följande: 

 • Programskiss, tilltänkta och/eller tillfrågade deltagare/artister ska ingå i ansökan. 
 • Långsiktigt hållbara samarbeten och medfinansiering finns på plats.

Vem kan söka projektstöd?

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer, företrädesvis ideella föreningar, som vill genomföra kulturprojekt i Västra Götaland. För de flesta av organisationsformerna krävs att särskilda dokument bifogas:

 • Kommunala bolag och förvaltningar
 • Icke vinstdrivande aktiebolag (AB)
 • Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB)
 • Ekonomiska föreningar (i enskilda fall)
 • Ideella föreningar
 • Stiftelser (i enskilda fall)

Läs mer om vem som kan söka utvecklingsprojekt här.

Behandling och beslut

Ansökningarna bereds gemensamt av regionutvecklare på kulturförvaltningen. En referensgrupp bedömer den konstnärliga kvaliteten i projekten, som sedan vägs in i slutbedömningen. Referensgruppen består av fyra personer som utses av kulturchefen för en tvåårsperiod.

Beslut om tilldelning ges i samband med kulturnämndens sammanträde i juni (ansökan i mars) respektive december (ansökan i september). Besked ges inom en månad efter beslut.

Viktigt att tänka på

 • Allmänna villkor gäller för projekt som får stöd av kulturnämnden
 • Kulturnämnden finansierar inte investeringar eller renovering av lokal utan stödet är till för kulturprojekts genomförande.
 • För att beviljas stöd krävs att föreningen har en revisor, lekmannarevisor eller en extern revisor.
 • Projektet får inte ha påbörjats eller genomförts innan kulturnämndens beslut.
 • Ett projekt kan pågå som längst i 18 månader, är projektet längre bör det delas upp i flera ansökningar.

Anna Kanelid

Administrativ koordinator

Telefonnummer

Ylva Gustafsson

Regionutvecklare

Telefonnummer