Ny regional biblioteksplan 2024–2027

Nu går det att lämna in remissvar på den regionala biblioteksplanen för åren 2024–2027. Sista dag att lämna in ett svar är den 8 december.

Biblioteksplanen går ut på remiss till regionala nämnder och styrelser som har biblioteksverksamhet, till kommunalförbunden och till kommunerna i Västra Götaland. Övriga aktörer, så som universitet och högskolor, civilsamhällsrepresentanter, politiska partier, näringsliv m. fl. är också välkomna att inkomma med synpunkter.  

Beslut om slutlig version tas av regionfullmäktige i början av 2024. 

Gör så här

Remissversion av Regional biblioteksplan 2024–2027

Svaret skickas in i wordformat (döpt med er organisations namn) till kultur@vgregion.se. Ange diarienummer KUN 2023-00595 och organisationens namn i ämnesraden. 

Svaret ska utgå från biblioteksplanens rubriker och kan innehålla både yttranden över upplevda styrkor eller förbättringsmöjligheter i planen. 

Svar på remissen ska inkomma senast den 8 december 2023.  

 

Om biblioteksplanen 

Den regionala biblioteksplanen är en fördjupande handlingsplan för biblioteksområdet. Den bygger på den regionala kulturstrategin och kulturplan. Den är i sin tur ett av Västra Götalandsregionens fyra måldokument. Inom måldokumentet ”Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030” finns flera satsningar, så kallade kraftsamlingar, som också biblioteken. Dit hör kraftsamlingarna Fullföljda studier och Digitalisering.  

Den regionala biblioteksplanen anger främst riktning för den regionala biblioteksverksamheten inom Kulturförvaltningen och utgår ifrån kulturstrategins kulturpolitiska utvecklingsområden. De olika biblioteksverksamheter som bedrivs med Västra Götalandsregionen som huvudman har själva beskrivit de verksamheter och utvecklingsmål som finns beskrivna i planen under respektive område.  

Aktuell biblioteksplan för åren 2020–2023.

Jens Lejhall

Regionutvecklare

Telefonnummer