Introduktionsdag för nämnderna inom hälso- och sjukvård 24 februari 2023

Den 24 februari 2023 anordnades en introduktionsdag för de nya nämnderna inom hälso- och sjukvård i Stationshuset, Regionens Hus Göteborg.

Syftet med dagen var att skapa gemensam förståelse mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna om principer för styrning och ledning av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsverksamheter inom ramen för ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. 

Dagen innehöll fördjupad genomgång av och dialog om Västra Götalandsregionens styrmodell och relationen mellan strategiska och operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna och delregionala nämnder.

Målgruppen för dagen var ledamöter och ersättare i strategiska och operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna, presidier samt partirepresentanter i de fem delregionala nämnderna (en person per parti som inte ingår i presidiet). 

Presentationer från dagen

Politisk organisation 2023-2026, Gustaf Josefson och Dennis Jeryd från den politiska arbetsgruppen

Hälso- och sjukvårdsstabernas organisation, Kaarina Sundelin och Karin Looström Muth