Har du en idé om en social investering?

En lärare pratar med en tioårig elev i ett klassrum

Varje år avsätter miljö- och regionutvecklingsnämnden sociala investeringsmedel för att utveckla nya hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt som förbättrar barn och ungas möjligheter till fullföljda studier.

Sociala investeringsmedel är en del av kraftsamlingen för Fullföljda studier som är en av fyra tvärsektoriella kraftsamlingar i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi.

Om du vill starta upp en ny social investering är det viktigt att du känner till hur processen för att starta och genomföra den ser ut samt vilka krav som ställs. Här kan du läsa om de krav som ställs för att söka sociala investeringsmedel:

Processkarta sociala investeringar

Krav för sociala investeringar

Målgrupp för investeringar

Målgrupp för sociala investeringar är barn och unga 0-15 år, med särskilt fokus på de individer som riskerar att inte fullfölja sina studier och som därmed har en ökad risk för hamna i utanförskap. Även insatser som indirekt påverkar barn och unga räknas in om de på sikt ökar deras möjligheter att klara grundskolan. Det kan till exempel handla om insatser riktade till föräldrar. 

Områden för sociala investeringar

Prioriterade inriktningar för kraftsamling fullföljda studier och sociala investeringar för åren 2022-2024 är:

Psykisk hälsa

  • Utveckla samverkan mellan skola och region för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsa.
  • Förbättra förutsättningarna för barn/unga med misstanke om utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser genom t.ex. tidiga insatser, särskilt stöd, sammanhållet vårdförlopp, samordning och trygghet.

Föräldrar som resurs

  • Förstärka och tillgängliggöra stöd till vårdnadshavare i hela länet, med särskilt fokus på föräldrar med migrationsbakgrund eller låg utbildningsbakgrund.

Läsning och språkutveckling

  • Utveckla samverkansformer för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga med språkstörning.

Motivation och framtidstro

  • Utveckla och sprida metoder för barn och ungas delaktighet och inflytande. Utveckla och sprida metoder för skolanknytning, närvaro och meningsfullhet i skolan.

Samverkan 

Sociala investeringar är samverkansprojekt med en projektägare och en eller flera samverkansparter. Samverkan är ett krav. Den behöver omfatta minst en kommunal verksamhet och en verksamhet med regionalt uppdrag. Andra viktiga samverkansparter kan vara aktörer inom civilsamhället, näringsliv och eller akademi.

Vem kan söka?

Ansökan görs av projektägaren. Projektägare är antingen en kommunal verksamhet eller en verksamhet med regionalt uppdrag. Exempel på en verksamhet med regionalt uppdrag kan vara en enhet inom kulturförvaltningen eller en vårdvalsenhet inom hälso- och sjukvården.

Söker du stöd?

Här hittar du information om olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Marie Ahlberg

Telefonnummer