Sociala investeringar

Kollage med bilder för sociala investeringar, två flickor räcker upp handen, ett barn och en vuxen tittar på en skärm, en ung man antecknar, två spädbarnshänder

Västra Götalandsregionens (VGR) sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av miljö- och regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.

Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas för att förbättra förutsättningarna för barn och unga i Västra Götaland. Insatserna genomförs i samverkan mellan VGR:s och kommunernas verksamheter. Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generera ett bättre utfall för målgruppen barn och kostnadsminskning hos aktörerna.

Aktuellt inom sociala investeringar

Se regionkalendern Regional utveckling

Backa barnet i Dalsland

Läs mer om VGR:s största sociala investering hittills tillsammans med dalslandskommunerna Överenskommelse om Backa Barnet i Dalsland - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Marie Ahlberg

Telefonnummer