Sociala investeringar

Kollage med bilder för sociala investeringar, två flickor räcker upp handen, ett barn och en vuxen tittar på en skärm, en ung man antecknar, två spädbarnshänder

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Medlen för sociala investeringar förvaltas av miljö- och regionutvecklingsnämnden och arbetet är regiongemensamt.

Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas för att förbättra förutsättningarna för barn och unga i Västra Götaland. Insatserna genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunernas verksamheter. Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generera ett bättre utfall för målgruppen barn och kostnadsminskning hos aktörerna.

Aktuellt inom sociala investeringar, lunchmöten i vår:

Vill du veta hur du kan testa och utveckla nya arbetssätt för barn och ungas bästa?  Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel möjliggör för kommun och region att i samverkan testa och utveckla nya arbetssätt för att fler barn och unga ska klara sin skolgång. 

Under april månad bjuder vi in till digitala lunchinformationsträffar för att berätta om sociala investeringar. Vid varje tillfälle får du information om sociala investeringar och få ta del av en pågående sociala investerings resa - från tidig projektidé till konkret arbete.

Primär målgrupp: Chefer, utvecklingsledare, strateger och samordnare, men informationsträffarna är öppna för alla.

Informationsträffarna sker via Teams kl. 12-12:45. Ingen föranmälan behövs.

22 april: Språkutveckling och föräldrastöd för flerspråkiga, Munkedal.

24 april: Min airbag mot stress, Dals Ed.

Läs mer om VGR:s största sociala investering hittils tillsammans med dalslandskommunerna Överenskommelse om Backa Barnet i Dalsland - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Marie Ahlberg

Telefonnummer