Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Så styrs regional utveckling

Tillsammans har Västra Götalandsregionens (VGR) nämnder och kommittéer inom området regional utveckling en unik genomförandekraft i arbetet som bidrar till en hållbar omställning och ett gott liv för invånarna i hela Västra Götaland.

Den regionala utvecklingspolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara hela landets utvecklingskraft och sysselsättningsmöjligheter. Området omfattar frågor som regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram. Så skriver regeringen på sin webbplats om regional utveckling. 

Regeringens uppdrag till regionerna

Politisk styrning av Västra Götalands utveckling

VGR:s verksamhet för hållbar regional utveckling styrs av förtroendevalda. Regionpolitikerna väljs vid de allmänna valen vart fjärde år till regioner, kommuner och riksdag.

I fokus för VGR:s arbete med regional utveckling står samverkan med kommuner, kommunalförbund, näringslivsorganisationer, föreningar, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter och aktörer som arbetar för Västra Götalands utveckling. 

Nämnder inom regional utveckling

Tre nämnder och en beredning i VGR verkar inom området regional utveckling.

Miljö och regionutvecklingsnämnden är det ledande politiska organet inom regionutvecklingsområdet och representerar VGR i politiska dialoger på nationell nivå. Det handlar till exempel om samtal med regeringen genom forum för hållbar regional omställning och attraktionskraft.

Beredningar inom regional utveckling 

I strategiskt viktiga frågor för hela Västra Götaland finns ett beredande organ för regionstyrelsen där de fyra kommunalförbundens representanter ingår – Beredningen för hållbar utveckling. 

VGR:s budget

Budgeten är VGR:s viktigaste styrande dokument där mål och fokusområden prioriteras på 1-3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva vår verksamhet inom hälso- och sjukvård och regional utveckling.
Budget

Regionalt utvecklingsuppdrag sedan 1999

Uppdraget att ansvara för den regionala utvecklingen i Västra Götaland har VGR haft sedan ett riksdagsbeslut 1999. Då var man tillsammans med Skåne de första regionerna att på försök ta över ansvaret från staten. Rollerna permanentades 2011 för VGR och Region Skåne.

Styrande dokument inom regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi

Strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas som ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (VG2030)

Trafikförsörjningsprogram

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.

Trafikförsörjningsprogrammet

Kulturstrategi

VGR:s kulturstrategi beskriver de megatrender som påverkar kulturlivets utveckling, vägledande perspektiv och strategiska områden. Kulturplanen visar VGR:s prioriteringar för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturstrategi och kulturplan för Västra Götaland

VGR:s styrande dokument

Här finns regionövergripande styrdokument som gäller samtliga styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom VGR.

Västra Götalandsregionens styrande dokument.


Senast uppdaterad: 2023-08-16 14:07