Odbor za pacijente – ako niste zadovoljni sa zdravstvom

Komentari i žalbe mogu biti od velike važnosti

Ako ste doživjeli nešto u zdravstvu čim niste zadovoljni, možete ostaviti komentare ili žalbe. To možete učiniti i kao pacijent i kao lan porodice. Vaši komentari i žalbe mogu biti od velike važnosti za zdravstvo i za druge pacijente. Komentari i žalbe doprinose razvoju zdravstva i mogu se, na primjer, odnositi na to kako ste primljeni, pristu pačnost ili liječenje. Obratite se prvenstveno ordinaciji ili djelatnosti u kojoj ste vi ili član vaše porodice primili zdravstvnu njegu. Tada imate mogućnost da zajedno odlučimo šta se dogodilo. Ako ne želite da se direktno obratite djelatnosti, možete kontaktirati Odbor za pacijente.

Odbor za pacijente Vam može pomoći da iskažete komentare i žalbe

Odbor za pacijente je nepristrasno tijelo koje postoji u svim regi jama i koje vam može pomoći da iskažete komentare i žalbe na djelatnost i osigurati da na njih dobijete odgovore. Odbor za pacijente ne istražuje žalbe već djeluje kao veza između vas i djelatnosti. Odbor za pacijente ne vrši medicinsku procjenu i ne zauzima stav oko toga da li je zdravstvo pogriješilo ili ne, to je pitanje za odgovorne za zdravstvenu djelatnost.

Smjernice o pravima u zdravstvu

Odbor za pacijente vam može dati smjernice o vašim pravima u zdravstvu. Možete biti anonimni u kontaktu sa Odborom za pacijen te koji, kao i zdravstveni sistem, ima obavezu tajnosti. Odbor za pacijente prihvata komentare i žalbe na javno finansiranu zdravstvenu, medicinsku i stomatološku njegu, općinsku zdravstvenu i medicinsku njegu, te na školsku zdravstvenu zaštitu u regiji Västra Götaland. U Švedskoj postoji nekoliko Odbora za pacijente, obrati te se Odboru za pacijente u regiji u kojoj ste dobili zdravstvenu njegu.