Överbeläggningar

För att kunna ge patienten som behöver läggas in god vård måste det finnas tillräckligt med resurser: personal, utrustning och lokaler. Om någon resurs saknas uppkommer överbeläggning, där personalbrist idag utgör den huvudsakliga orsaken.

Överbeläggningar över en längre tid medför att vårdskador, det vill säga undvikbara skador på patienterna, ökar. Överbeläggningar medför också en ökad belastning på personalen som blir mindre uppmärksam på risksituationer i vården och mindre benägna att rapportera sina iakttagelser när något inte står rätt till.

Målet i Västra Götalandsregionen är en medelbeläggningsgraden på högst 90 %. Överbeläggningar utgör ett särskilt insatsområde med syfte att identifiera och genomföra förändringar som bidrar till att målet uppnås, och därmed att risken för vårdskador minskar. Exempel på åtgärder är att minska behovet av sjukhusvård för patienten, effektivisera vården så att patienten inte ska behöva ligga inne längre än behövligt, och förbättra samarbetet med primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten, så att patientens behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning från sjukhuset kan tillgodoses när. Andra exempel berör personalsammansättningen, kompetensutveckling, nyrekrytering och förbättring av arbetsmiljön. Beläggningsgraden, antal överbeläggningar, antalet disponibla vårdplatser, och benägenheten att rapportera oönskade händelser mäts kontinuerligt för att kunna följa utvecklingen och resultatet av insatserna.

Läs mer om överbeläggningar i handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Läs mer om överbeläggningar på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida

Överbeläggningar och rapporterade skador i vården 2012-2013

Marga Brisman

Regionchefläkare

Telefonnummer