Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner, VRI, drabbar knappt var tionde patient som sjukhusvårdas i Sverige. Undvikbara VRI som utgör ungefär en tredjedel är den enskilt vanligaste vårdskadan, därför är systematiskt och uthålligt arbete med att förebygga VRI angeläget.

 

Förebygga VRI i vården

Sådant arbete förutsätter tillförlitliga data om hur vanliga de är och vilka typer som är vanligast i olika verksamheter, det vill säga systematisk och kontinuerlig infektionsregistrering. Genom it-stödet Infektionsverktyget, IV, som används på alla regionens sjukhus har vi nu tillgång till de data vi behöver för analys och uppföljning av förebyggande insatser.

Avdelning patientsäkerhet på koncernstab hälso- och sjukvård stödjer verksamheternas arbete mot VRI genom:

  • Framtagning och distribution av enhetliga rapporter om VRI-förekomst från IV
  • Att tillhandahålla förslag på standardrapporter och utbilda i rapportframtagning
  • Utbildningsstöd till läkare som registrerar i IV med syfte att öka datakvalitet
  • Dataanalys och felsökning

Läs mer om vårdrelaterade infektioner och smittspridning i handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Läs mer om vårdrelaterade infektioner på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida

Läs mer om Infektionsverktyget

Ingemar Qvarfordt

Universitetssjukhusö

Telefonnummer