Antibiotikaresistens

Antibiotika används inom alla verksamheter och är en fundamental byggsten i dagens högteknologiska vård. Tilltagande antibiotikaresistens utgör ett hot mot vår hälsa och påverkar alla invånare.

Antibiotikaanvändning accelererar denna resistensutveckling. För minskat icke-rationellt antibiotikabruk krävs långsiktiga åtgärder inom all vård och som innefattar alla personalkategorier. För detta krävs kunskap om aktuellt resistensläge och förskrivningsmönster, uppdaterade behandlingsriktlinjer och utvärdering av följsamheten till dessa avseende såväl under- som överförskrivning av antibiotika. Detta är byggstenarna i ”Stramas 10-punkts program” och i det arbete som bedrivs av regionens Stramagrupper.  

Strama - samverkan mot antibiotikaresistens

Strama Västra Götaland har det övergripande och samordnande uppdraget för stramaarbetet i Västra Götalandsregionen och har huvudansvar för att bistå primärvården och dess kontaktläkare i stramaarbetet. På våra större sjukhus finns ansvariga sjukhusstramagrupper/personer med motsvarande ansvar och uppdrag att bistå stramaansvariga kontaktläkare/verktygsläkare inom varje verksamhet. 

Strama Västra Götaland

Här kan du läsa mer om hur Strama Västra Götaland jobbar med antibiotikaresistens och hur du som vårdgivare kan få tips i arbetet.