Trycksår, fall och undernäring

Trycksår

Ett trycksår är en lokal skada i hud eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, och är ett resultat av tryck eller tryck i kombination med skjuvning. En tryckskada utvecklas lätt till trycksår och patienter kan utveckla trycksår under sjukhusvistelse. Alla yrkeskategorier i vården behöver ha kunskap om att snabbt identifiera de patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår. Det är dessutom viktigt att använda effektiva omvårdnadsåtgärder och att de förebyggande åtgärderna fortsätter i hela vårdkedjan så länge risken för trycksår finns kvar. Att minska förekomsten av trycksår är ett regiongemensamt mål.

Läs mer om trycksår, fall och undernäring i Västra Götalandsregionens handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Läs rapporten från Västra Götalandsregionen om vårdskador

Läs mer om trycksår på Sveriges kommuner och regioner

Fallskador

Fall och de skador som fallhändelsen resulterar i är ett samhällsproblem eftersom många människor drabbas. Fallskador leder också till allvarliga konsekvenser för den enskilde såsom frakturer och blödningar och i värsta fall till dödsfall. Fallskador i samband med vård och behandling ger också samma allvarliga konsekvenser för patienten och leder dessutom till förlängda vårdtider. Det fallförbyggande arbetet involverar många medarbetare både i den direkta vården men också de som arbetar med att påverka patientens närmiljö, rutiner och vårdprocesser. Vårdgivare inom olika vårdnivåer behöver många gånger samarbeta för att åstadkomma en systematisk och effektiv fallprevention. Att minska vårdskadorna orsakade av fall är ett regiongemensamt mål.

Läs mer om fallskador i Västra Götalandsregionens handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Läs mer om fallprevention inom Västra Götalandsregionen sjukhus

Läs mer om fallskador på Sveriges Kommuner och Regioner

Undernäring

Sjukdomsrelaterad undernäring har länge uppmärksammats som ett stort hälsoproblem och det pågår arbete med att utveckla rutiner för att förbättra nutritionsvården. Trots detta är undernäring vanligt i samband med sjukdom. Konsekvenserna är minskad livskvalitet, försämrad funktionsförmåga och ökad risk för annan sjuklighet och död.

Inom vården görs åtgärder för att förebygga och behandla undernäring. Vissa åtgärder är individuella och syftar till att snabbt identifiera patienter med hög risk att utveckla undernäring, att utreda deras problem för att därefter kunna sätta in lämpliga åtgärder. Andra åtgärder är mer generella och bör ingå som en del av ett systematiskt förbättringsarbete. Risken för undernäring minskas om åtgärderna tillämpas konsekvent. Undernäring är ett av flera regionala insatsområden. 

Läs mer om undernäring i Västra Götalandsregionens handlingsplan för ökad patientsäkerhet

Läs mer om undernäring på Sveriges Kommuner och Regioner