Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetslista

Nyheter vård och hälsa

Föreningen SHEDO arrangerar spridningskonferenser via webb den 17 och 19 november.

2017 kom nya nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. 2018 genomfördes en utvärdering av vården och omsorgen, och som ett tredje steg har nu indikatorer och målnivåer tagits fram.

Prolonged exposure är den metod som har starkast forskningsstöd i behandling av PTSD.

Västra Götalandsregionen introducerar nu seminarieserien KBT-boosters. Syftet är att stödja evident och effektiv KBT- behandling för de vanligaste psykiatriska diagnoserna med seminarier utifrån uppdaterade diagnosspecifika behandlingsmanualer.

Vård- och insatsprogrammet för skadligt bruk och beroende är nu framtaget och SKR önskar få in synpunkter.

Välkommen till Esthers släktträff, en nationell konferens som vid detta tillfälle handlar om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther!

Denna utbildning äger rum 28 september och riktas primärt till specialistpsykiatrin som ansvarar för insatser gällande ADHD. Många som arbetar inom primärvården möter dock personer med ADHD och den här distansutbildningen ger tips och råd som många inom vården kan ha nytta av.

Den svenska söksidan SVELIC samlar nu utredningar gjorda av fem av de sju svenskaläkemedelsinformationscentralerna, liksom av den norska regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS).

Undernäring är ett vanligt problem hos äldre personer som leder till svåra konsekvenser för den enskilda människan. Studier visar att så många som 30 procent av befolkningen över 80 år har en risk för eller en etablerad undernäring.

Nu finns ett nytt avsnitt ute av podden Sex på arbetstid.

"Uppskatta din dag" är en app som är till för att följa mående och vanor över tid.

Med anledning av covid-19 har hälso- och sjukvårdsdirektören fattat följande beslut:

Västra Götalandsregionen genomför tillsammans med Röda korset en kunskapshöjning i tortyrskador och tortyrdokumentation.

Utbildningsort är Göteborg om inte annat framgår nedan. Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.

Välkommen till seminarium 1 oktober i Göteborg och via webbsändning om spelberoende. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inleder utifrån ett nationellt politiskt perspektiv.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat klimakteriet och sexuell hälsa.

Kunskapsstöd för psykisk hälsa bjuder in till höstens utbildningar inom beroendekunskap. Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.

Utbildningen i Interpersonell psykoterapi (IPT) som ges i höst ställs om till digital utbildning förutom en gemensam fysisk uppstartsdag på Campus i Göteborg.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till Ortopedidagen 2020, den 11 november på SU/Mölndal.

Till remittenter angående prioritering av prover:

Ny regional rutin ”Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg” finns nu publicerad på Vårdgivarwebben:

Det är viktigt att kunskap om våld i nära relationer samt kunskap om att ställa rutinmässiga frågor om våld finns inom hälso- och sjukvården för att upptäcka patienter med erfarenhet av våld. Inte minst nu när corona sprids i vårt land och effekterna av coronaviruset är många och påverkar på olika sätt. .

Alla forskningsaktiva, deras chefer, kollegor och andra forskningsintresserade kan nu enkelt ta del av den forskning som pågick i Västra Götalandsregionen under år 2019.

Klargörande kring AsthmaTuner, spirometer för egenkontroll och behandling av astma:

Patientnämnden har 3 juni presenterat rapporten Att möta med omsorg – Patientröster om bemötande i primärvård.

Restplatser till utbildning med kort anmälningstid, 16 juni. Utbildningsenheten VGR ger utbildningen i samarbete med Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling (SAPU) med start höst 2020.

Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska.

Rekommendationer om barnhälsovård under coronapandemin.

Det nya avsnittet av podden Sex på arbetstid handlar om skadereduktion i relation till chemsex.

Välkommen att följa med på en resa där ett recept på fysisk aktivitet (FaR) förändrar en ung tjejs liv:

De affischer som Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) tidigare tagit fram för att uppmärksamma barn med våldsutsatthet har nu översatts till ytterligare sju språk.

Alla professionella som arbetar med barn och familjer behöver ha en god kunskap och förståelse för den psykiska ohälsans uppkomst och uttryck och vad som kännetecknar allvarlig psykisk ohälsa. Psykologiska institutionen i Göteborg ger i samarbete med Västra Götalandsregionen en uppdragsutbildning i utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi.

IPT är en högt rekommenderad behandling vid lindrig till måttlig depression hos vuxna och kan också erbjudas till barn och ungdomar med lindrig till måttlig depression.

Nu finns ett nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid, som den här gången undersöker hur coronakrisen påverkar vår sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har tagit fram ett bildspel till väntrums-TV, samt hjälpkort med information om vart patienten kan vända sig för vård och stöd.

Beslut har fattats gällande tillfälliga förändringar av tillämpning av sjukreseregelverket med anledning av covid-19:

Beslut har fattats om förlängning och förtydligande av beslut om tillfälligt borttagen patientavgift för uteblivna eller sent avbokade besök:

I takt med ny kunskap om covid-19 och hur det smittar revideras myndigheternas rekommendationer kontinuerligt om hur vi ska undvika att sprida smitta i vården. Västra Götalandsregionen har nu reviderat sina rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 20-03-30. Rutinen gäller för misstänkt och bekräftat fall av covid-19 inom all vård och omsorg.

Kunskapsstöd psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen bjuder in till denna utbildning.

Västra Götalandsregionen (VGR) avropar inom ramen för avtal med Psykologpartners AB en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med start höstterminen 2020.

Smittspridning av det nya coronaviruset SARS-Cov 2 pågår i samhället i Västra Götaland och antalet fall kommer att öka. Smittskydd Västra Götaland ser vi med oro på att stora grupper i samhället är svåra att nå via media, hemsidor och sociala medier. Det behövs därför göras särskilda insatser till dem.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen uppmärksammar i ett pressmeddelande, publicerat 19 mars, att barn och kvinnor på grund av Covid-19 är särskilt utsatta när möjligheten att lämna hemmet begränsas. Även Sveriges kvinno- och tjejjourer larmar om en särskilt allvarlig situation för barn och kvinnor som lever med en våldsutövande person, när de uppmanas stanna hemma.

Det här nya avsnittet av podden Sex på arbetstid handlar om ofrivillig barnlöshet. Vad det är, vad det beror på och vilken hjälp som finns att få.

För att på ett effektivt och samordnat sätt arbeta tillsammans som en region har regiondirektör Ann-Sofi Lodin utsett hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström som ansvarig för särskild organisation covid-19.

Arbetsrelaterad information om de e-tjänster som Västra Götalandsregionen erbjuder idag har samlats på ett ställe på Vårdgivawebben.

Läkemedelsverket har skickat ut säkerhetsinformation samt företagets brev till hälso- och sjukvårdspersonal:

Kammarkollegiet tillhandahåller försäkringar för bland annat utländska besökare till statliga myndigheter samt inkommande utländska studenter till högskolor och universitet. I de försäkringar som kammarkollegiet erbjuder ingår ett skydd för akut sjukvård.

Save the date: 13 oktober 2020 - regional FoUU-dag i Borås.

Försäkringskassan informerar om att att nya EU-kort från Storbritannien ser annorlunda ut från och med 1 februari 2020.

Kunskapsstöd psykisk hälsa bjuder in till följande utbildningar:

Information om uppdatering respektive förlängning av fem regionala riktlinjer:

Ett av fem barn har utsatts för ett sexuellt övergrepp. Men det är sällan det kommer fram till myndigheter och det är bara en bråkdel som anmäls. Genom att ställa många och tydliga frågor kan vi hjälpa fler barn att berätta vad de varit med om.

Västra Götalandsregionens sociala investeringsmedel (SIM) är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen haft utlysningar där kommun och region i samverkan kan söka medel. Utlysningen för 2020 stänger 31 augusti.

Information från SKR angående patienters rätt till vård efter Brexit:

För fortlöpande information om coronaviruset (2019-nCoV) läs Smittskydd Västra Götalands hemsida:

Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om barns sexualitet.

Sedan 1 januari i år är barnkonventionen svensk lag och inom Västra Götalandsregionen måste vi fortsätta vårt aktiva arbete med att stärka barnets rättigheter inom våra verksamhetsområden.

eTjänstekort som har beställts och levererats till utgivningskontor måste hämtas ut inom 3 månader annars avregistreras de. Förändringen kommer gälla från och med 31 januari.

Nyligen beslutades att e-tjänster är samlingsbegreppet för service som invånaren kan använda för att uträtta olika vårdärenden via webben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplatta.

Under 2020–2022 prövas organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen för män födda 1970–1972. Syftet är att erbjuda män samma information om prostatacancertestning och att organisera testningen på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt i regionen.

I början av november publicerades den första delrapporten om hur samverkan vid in- och utskrivning av patienter från sluten vård fungerar. Delrapporten visar att det finns tydliga uppfattningar om att samverkan mellan sjukhus, vårdcentraler, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har förbättrats sedan hösten 2018, då implementeringen av samverkanslagen inleddes. Samtidigt framkommer det också att det finns mycket kvar att göra för att skapa bättre förutsättningar för vård- och omsorgspersonal att kunna samverka kring patienten vid in- och utskrivning.

Från och med nu finns nya regionala uppdragsbeskrivningar för de försäkringsmedicinska stödfunktionerna försäkringsmedicinskt ansvarig läkare, rehabiliteringskoordinator samt lokal processledare/utvecklingsledare. Dessa är beslutade av hälso- och sjukvårdsdirektören och utgör basnivån för funktionernas arbetsuppgifter. Du kan hämta uppdragsbeskrivningarna här.

Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om arbetsterapi.

Efter beslut i Ledningsrådet Medicintekniska produkter kommer hanteringen av akuta leveranser för läkemedelsnära produkter i Västra Götaland att ändras from 1 februari 2020.

En person utsatt för hedersvåld kan, förutom direkta fysiska skador, få otydliga symptom som inte direkt hänger ihop med deras utsatthet. Därför har hälso- och sjukvården en unik möjlighet att upptäcka och se till att utsatta personer får rätt vård. Nu kommer en heltäckande regional medicinsk riktlinje att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i deras kliniska arbete.

Den 3 december 2019 tas inloggning via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e-tjänster bort för invånare. Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och den aktuella inloggningsmetoden behöver nu tas bort för att säkerställa ett fullgott skydd av invånares personuppgifter. Användare av lösenord och SMS ska hänvisas till att istället använda e-legitimation, i nuläget BankID.

Alla landsting/regioner i Sverige är anslutna till Nationell Patientöversikt – NPÖ och producerar information.

SITHS kommer ersättas av SITHS e-ID och lämnar även Microsofts rotcertifikatsprogram. Detta innebär att respektive organisation behöver genomföra ett antal moment.

AB Mando i Alingsås kommer att fortsätta att bedriva specialiserad ätstörningsvård på Västra Götalandsregionens uppdrag. Det blir resultatet av en upphandling som västra hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser innehåller utförlig information om fler än 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.

Personer som har migrerat till Sverige eller som av olika anledningar befinner sig här tillfälligt kan ibland beröras av särskilda regelverk i sin kontakt med vården. För att tydliggöra regelverken och underlätta för personal i reception på vårdcentral eller sjukhus har Lärandecentrum migration och hälsa (www.vgregion.se/lmh) tagit fram en handbok och informationsmaterial.

VGR har infört ett system för att spåra transportlådor med laboratorieprover. Transportlådor, hämt- och lämnaställen ska vara markerade med QR-kod som transportören skannar vid upphämtning, omlastning och avlämning. Med systemet kan då transportlådorna spåras.

Den 24 september blev handlingsplan fysisk aktivitet för barn och unga godkänd i regionstyrelsen. Handlingsplanen är en del av Kraftsamling fullföljda studier och har varit en omfattande process under lång tid.

Här läser du om två nya rapporter om vårdansvar och kvinnorelaterade sjukdomar.

Utbildningen Handläggning av svårläkta sår ges vid två avslutande tillfällen i höst.

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Utlysningen är öppen 10 juni 2019 – 1 mars 2020.

Nu finns ett bildspel om levnadsvanor att visa i väntrum, personalrum och i entréer. Lägg ut det i tv-skärmar eller använd det i samband med diskussioner kring hälsa och livsstil.

Inbjudan till seminarium – ”Att möta människor med olika religiös tillhörighet”

Har du en vårdfråga som gäller till exempel asylsökande? Då finns information här på Vårdgivarwebben.

En av fem personer kommer någon gång under livets gång att insjukna i depression.

Sedan 2013 har det i VGR bedrivits ett aktivt arbete med att minska användningen av beroendeframkallande läkemedel. Inledningsvis var detta arbete inriktat mot att minska nyinsättningar. Nu tas nästa steg genom att Medpro Clinic AB har tilldelats uppdraget att driva en regionövergripande verksamhet med inriktningen mot att hjälpa redan beroende patienter som vill minska eller sluta med sina läkemedel.

Ta chansen att ställa frågor till religiösa representanter från olika trossamfund! Vid seminariet får du möjlighet att diskutera olika situationer/förväntningar som kan uppstå i mötet med människor med olika religiös tillhörighet. Medverkande är Etiskt forum och representanter från judendom, kristendom, islam och buddhism m.fl..

Tolkförmedling Väst inför en ny tjänst, TolkNu, som möjliggör telefontolk inom fem minuter. TolkNu är särskilt framtagen för er som jobbar i verksamheter där tolkbehoven kan uppstå akut. Tjänsten är tillgänglig på alla språk dygnet runt, årets alla dagar.

Nu finns sidor på Vårdgivarwebben som ger dig stöd vid remittering till sjukhus av patienter med svårläkta sår. Bakgrunden är den regionala medicinska riktlinjen (RMR) ”Sår – handläggning av svårläkta sår” som nu är införd i Västra Götalandsregionen.

Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka 10-15 procent av personer födda med livmoder i fertil ålder. Nu finns en webbutbildning med syfte att öka kunskap och kompetens för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios.

Den allmänna barnkompetensen på vårdcentralerna är god, men visst ökat stöd från specialistnivån önskas.  Det visar den enkät om barnkompetens och stöd från specialistnivån som alla verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR fick i oktober.

Den 29 oktober startade den första av fyra mottagningar för sprututbyte i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen ställer om för en vård närmare patienterna. Det var huvudtemat när över 400 representanter från primärvården samlades för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR.

Den 3 oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR. Ett stort tack till alla som deltog under dagen!

Backa Osteoporosmottagning är ett tvåårigt projekt som ska komplettera befintlig osteoporosvård. Osteoporos är underbehandlat och det finns stora vinster för både individ och samhälle i att fler personer får adekvat behandling mot osteoporos.

Utbildning om astma vuxna, astma barn, KOL, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtflimmer genomfördes vid flera tillfällen och på flera platser våren 2018 i Västra Götalandsregionen. För att fler ska kunna få ta del av utbildningarna har sex kortare utbildningsfilmer tagits fram.

Nu finns en ny gemensam webbplats för samverkan i vården i Västra Götaland: www.vardsamverkan.se. Här samlas information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet.

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har Biobank Sverige uppdaterat det informationsmaterial som riktar sig till provgivare/patienter och provtagande personal.

Senast uppdaterad: 2019-02-21 09:16