Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetslista

Nyheter vård och hälsa

Västra Götalandsregionens Kunskapscenter för psykisk hälsa (KPH) bjuder in till följande utbildningar:

Under 2020–2022 prövas organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen för män födda 1970–1972. Syftet är att erbjuda män samma information om prostatacancertestning och att organisera testningen på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt i regionen.

I början av november publicerades den första delrapporten om hur samverkan vid in- och utskrivning av patienter från sluten vård fungerar. Delrapporten visar att det finns tydliga uppfattningar om att samverkan mellan sjukhus, vårdcentraler, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har förbättrats sedan hösten 2018, då implementeringen av samverkanslagen inleddes. Samtidigt framkommer det också att det finns mycket kvar att göra för att skapa bättre förutsättningar för vård- och omsorgspersonal att kunna samverka kring patienten vid in- och utskrivning.

Från och med nu finns nya regionala uppdragsbeskrivningar för de försäkringsmedicinska stödfunktionerna försäkringsmedicinskt ansvarig läkare, rehabiliteringskoordinator samt lokal processledare/utvecklingsledare. Dessa är beslutade av hälso- och sjukvårdsdirektören och utgör basnivån för funktionernas arbetsuppgifter. Du kan hämta uppdragsbeskrivningarna här.

Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om arbetsterapi.

Efter beslut i Ledningsrådet Medicintekniska produkter kommer hanteringen av akuta leveranser för läkemedelsnära produkter i Västra Götaland att ändras from 1 februari 2020.

En person utsatt för hedersvåld kan, förutom direkta fysiska skador, få otydliga symptom som inte direkt hänger ihop med deras utsatthet. Därför har hälso- och sjukvården en unik möjlighet att upptäcka och se till att utsatta personer får rätt vård. Nu kommer en heltäckande regional medicinsk riktlinje att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i deras kliniska arbete.

Kunskapsstöd psykisk hälsa och regionalt processteam Suicidprevention bjuder in till denna temadag den 18 december i Göteborg.

Onsdag 8 januari kommer en föreläsning om klimakteriebesvär att hållas i Regionens hus i Göteborg. Målgrupper för föreläsningen är gynekologer och allmänläkare.

Den 3 december 2019 tas inloggning via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e-tjänster bort för invånare. Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och den aktuella inloggningsmetoden behöver nu tas bort för att säkerställa ett fullgott skydd av invånares personuppgifter. Användare av lösenord och SMS ska hänvisas till att istället använda e-legitimation, i nuläget BankID.

Alla landsting/regioner i Sverige är anslutna till Nationell Patientöversikt – NPÖ och producerar information.

SITHS kommer ersättas av SITHS e-ID och lämnar även Microsofts rotcertifikatsprogram. Detta innebär att respektive organisation behöver genomföra ett antal moment.

Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) i Västra Götalandsregionen vill informera om nedanstående utbildningar.

AB Mando i Alingsås kommer att fortsätta att bedriva specialiserad ätstörningsvård på Västra Götalandsregionens uppdrag. Det blir resultatet av en upphandling som västra hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört.

Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser innehåller utförlig information om fler än 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.

Personer som har migrerat till Sverige eller som av olika anledningar befinner sig här tillfälligt kan ibland beröras av särskilda regelverk i sin kontakt med vården. För att tydliggöra regelverken och underlätta för personal i reception på vårdcentral eller sjukhus har Lärandecentrum migration och hälsa (www.vgregion.se/lmh) tagit fram en handbok och informationsmaterial.

VGR har infört ett system för att spåra transportlådor med laboratorieprover. Transportlådor, hämt- och lämnaställen ska vara markerade med QR-kod som transportören skannar vid upphämtning, omlastning och avlämning. Med systemet kan då transportlådorna spåras.

Den 24 september blev handlingsplan fysisk aktivitet för barn och unga godkänd i regionstyrelsen. Handlingsplanen är en del av Kraftsamling fullföljda studier och har varit en omfattande process under lång tid.

Kunskapsstöd psykisk hälsa bjuder in till denna utbildning i Göteborg 9-10 december.

Nu finns en Facebooksida om vårdutveckling som vänder sig till medarbetare i hälso- och sjukvården i Västra Götaland (i Västra Götalandsregionen, kommunal hälso- och sjukvård och hos privata vårdgivare).

Att navigera i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och att känna till sina rättigheter är inte så lätt för personer som nyligen migrerat till Sverige. Detta utgör ett hinder för patienter att få den vård de har rätt till. En annan konsekvens är att det leder till oplanerade besök på vårdmottagningar.

Att få en neurologisk sjukdom eller skada påverkar stora delar av livet. Kroppen och dess funktioner förändras vilket gör att också sexualiteten ofta påverkas.

Från och med 1 oktober 2019 tillhandahåller Läkemedelsnära produkter (LMN) ett nytt produktområde: Spolvätskor - natriumklorid och sterilt vatten. Spolvätskorna ingår i landstingssubventionen, Fria spolvätskor.

Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, vill uppmärksamma er på kampanjen ”Balansera mera – kampanj för att förhindra fallolyckor” som samordnas och genomförs av Socialstyrelsen. Kampanjen pågår under vecka 40, den 30 september – 6 oktober 2019.

Kunskapsstöd psykisk hälsa arrangerar under hösten 2019 en gemensam utbildningsdag för primärvården, vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin i olika delar av regionen.

Sex på arbetstid är en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid.

Sedan 1 mars 2019 finns den länsövergripande SIP-samordnaren Jessica Ek på plats för ”Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland”.

Här läser du om två nya rapporter om vårdansvar och kvinnorelaterade sjukdomar.

Utbildningen Handläggning av svårläkta sår ges vid två avslutande tillfällen i höst.

Nu finns ett nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid. Den här gången handlar det om Västra Götalandsregionens hbtq-diplomering.

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Utlysningen är öppen 10 juni 2019 – 1 mars 2020.

Välkomna att anmäla er till höstens regionala utbildningar arrangerade av KPH, Kunskapsstöd för psykisk hälsa.

Västra Götalandsregionen ansluter barns journaler 0 till och med 12 år till e-tjänsten Journalen (journal via nätet) den 1 oktober 2019.

Vårdhygien för primärvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen har uppdaterat rutinerna för basala hygienrutiner och klädregler samt städning och rengöring i primärvård - vårdpersonal:

Regionfullmäktige beslutade 9 april om diverse förändringar i regelverket för sjukresor.

Patientavgiftsanslag som gäller från 1 juni finns nu att ladda ner.

Nu finns ett bildspel om levnadsvanor att visa i väntrum, personalrum och i entréer. Lägg ut det i tv-skärmar eller använd det i samband med diskussioner kring hälsa och livsstil.

Den 1 januari 2019 har Arbetsförmedlingen tagit över hanteringen av läkarintyg för den som deltar i ett program och har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning från Försäkringskassan. För den som tar emot patienter i vården innebär detta bland annat att en ny intygsblankett ska användas om det blir aktuellt att sjukskriva patienter från sådan aktivitet. Patienten betalar patientavgift och läkarintyget ingår i avgiften.

Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om unga och lust.

På sidorna för Försäkringsmedicin på Vårdgivarwebben hittar du som arbetar med sjukskrivning, rehabilitering eller andra försäkringsmedicinska frågor inom primärvård och länssjukvård det som behövs för att skapa en god sjukskrivningsprocess för patienter i Västra Götaland.

En nyhet i regional förteckning över kvalitetsregister 2019 är SiberR, Svenska internetbehandlingsregistret:

Ny nationell standardremiss gäller från och med 2019-04-26 i samband med att det nya nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention införs.

Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid denna gång handlar det om våldtäkt.

Alla forskningsaktiva, deras chefer, kollegor och andra forskningsintresserade kan nu enkelt ta del av den forskning som pågick i Västra Götalandsregionen under år 2018.

Inbjudan till seminarium – ”Att möta människor med olika religiös tillhörighet”

Förra året driftsattes en gemensam analysportal för Laboratoriemedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Syftet var att samla alla analyser och provtagningsanvisningar till en enda portal där vårdgivare kan hitta samtliga analyser oavsett vilket lab inom SU som utför dem. Portalen riktar sig till alla vårdgivare som beställer prover från SU. Om du inte hittat dit ännu är det hög tid nu.

Har du en vårdfråga som gäller till exempel asylsökande? Då finns information här på Vårdgivarwebben.

En av fem personer kommer någon gång under livets gång att insjukna i depression.

Sedan 2013 har det i VGR bedrivits ett aktivt arbete med att minska användningen av beroendeframkallande läkemedel. Inledningsvis var detta arbete inriktat mot att minska nyinsättningar. Nu tas nästa steg genom att Medpro Clinic AB har tilldelats uppdraget att driva en regionövergripande verksamhet med inriktningen mot att hjälpa redan beroende patienter som vill minska eller sluta med sina läkemedel.

Ta chansen att ställa frågor till religiösa representanter från olika trossamfund! Vid seminariet får du möjlighet att diskutera olika situationer/förväntningar som kan uppstå i mötet med människor med olika religiös tillhörighet. Medverkande är Etiskt forum och representanter från judendom, kristendom, islam och buddhism m.fl..

Nu finns en ny webbplats som presenterar hur vi förändrar och utvecklar hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Tolkförmedling Väst inför en ny tjänst, TolkNu, som möjliggör telefontolk inom fem minuter. TolkNu är särskilt framtagen för er som jobbar i verksamheter där tolkbehoven kan uppstå akut. Tjänsten är tillgänglig på alla språk dygnet runt, årets alla dagar.

Varje år får mer än 60 000 personer i Sverige cancer. För många innebär det att livet ställs på ända med tuffa behandlingar och rädslor.

Nu finns sidor på Vårdgivarwebben som ger dig stöd vid remittering till sjukhus av patienter med svårläkta sår. Bakgrunden är den regionala medicinska riktlinjen (RMR) ”Sår – handläggning av svårläkta sår” som nu är införd i Västra Götalandsregionen.

Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka 10-15 procent av personer födda med livmoder i fertil ålder. Nu finns en webbutbildning med syfte att öka kunskap och kompetens för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios.

I nyhetsbrevet kan du läsa om de första resultaten och om uppföljning på sikt, rekrytering av en SIP-koordinator, om viktigt arbete i verksamheterna, nyheter i SAMSA IT-tjänst och kompletteringar av rutinen.

Den allmänna barnkompetensen på vårdcentralerna är god, men visst ökat stöd från specialistnivån önskas.  Det visar den enkät om barnkompetens och stöd från specialistnivån som alla verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR fick i oktober.

Västra Götalandsregionens kompetensförsörjningsplan för 2019 fokuserar mycket på yrken inom hälso- och sjukvård. Behovet är störst av arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter/sjukgymnaster, läkare, medicinska sekreterare, psykologer, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, tandhygienister, tandsköterskor och undersköterskor.

Den 29 oktober startade den första av fyra mottagningar för sprututbyte i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen ställer om för en vård närmare patienterna. Det var huvudtemat när över 400 representanter från primärvården samlades för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR.

Den 3 oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR. Ett stort tack till alla som deltog under dagen!

Backa Osteoporosmottagning är ett tvåårigt projekt som ska komplettera befintlig osteoporosvård. Osteoporos är underbehandlat och det finns stora vinster för både individ och samhälle i att fler personer får adekvat behandling mot osteoporos.

Utbildning om astma vuxna, astma barn, KOL, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtflimmer genomfördes vid flera tillfällen och på flera platser våren 2018 i Västra Götalandsregionen. För att fler ska kunna få ta del av utbildningarna har sex kortare utbildningsfilmer tagits fram.

Nu finns en ny gemensam webbplats för samverkan i vården i Västra Götaland: www.vardsamverkan.se. Här samlas information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet.

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har Biobank Sverige uppdaterat det informationsmaterial som riktar sig till provgivare/patienter och provtagande personal.

Nu inleds implementeringen av den regionala medicinska riktlinjen (RMR) ”Handläggning av svårläkta sår”. Riktlinjen berör alla vårdcentraler, all kommunal sjukvård samt kliniker på i princip alla sjukhus i VGR. Planeringen har gjorts i samråd med representanter från förvaltningarna, privata vårdgivare och Västkom.

16 april lanseras podden "Sex på arbetstid" som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips.

Västra Götalandsregionen vill uppmärksamma barns rättigheter. Därför vill Lärandecentrum migration och hälsa förtydliga att barn inte får används som tolkar i våra verksamheter.

Regionala terapigruppen Vaccin och Smittskyddsenheten bjuder in läkare och sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen till en eftermiddag om TBE, pneumokocksjukdom och vaccin.

Den nya kunskapsorganisationen i Västra Götaland tar nu form. Under 2018 skapas 18 programområden samtidigt som de medicinska sektorsråden fasas ut under hösten.

I december hölls två utbildningstillfällen om digitala möten för vårdcentralerna inom Vårdval Vårdcentral.

För att stödja verksamheterna och de som arbetar i rollen som kontaktsjuksköterska anordnades i december och januari utvecklingsdagar för nuvarande eller blivande kontaktsjuksköterskor.

I vårt fortsatta arbete med att bilda vårdkedjor mellan slutenvården och fysioterapeuter inom primärvården i Västra Götalandsregionen inbjuder vi till utbildningsdag tisdagen den 27 februari 2018 kl. 09.00 -15.30.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bjöd den 24 januari in till sin årliga folkhälsodag. I år var fokus på barn och ungas hälsa och framförallt den psykiska hälsan.  Drygt 100 personer från kommuner, vårdcentraler och ungdomsmottagningar samlades för att lyssna på kunniga föreläsare och diskutera samverkan.

I skrivande stund står personal runt om på våra sjukhus och vårdcentraler och stoppar besökare som måste svara på frågor om mässling innan de förhoppningsvis kan släppas in. Allt för att förhindra ytterligare spridning av mässling.

Regionstyrelsen beslutade 2018-01-16 att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) till personer födda 1960 och senare.Vaccinationen ska utföras vid vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral.

Under 2018 kommer projektet KomHIT Flykting att fortsätta sitt arbete med att ta fram översatta bildstöd för hälso- och sjukvård och tandvårdsverksamheter som möter människor på flykt och göra dem tillgängliga nationellt för gratis nedladdning via webbplatsen kom-hit.se/flykting. Utöver detta kommer fokus ligga på utbildning för att stötta verksamheterna när det gäller implementering av arbetet med bildstöd.

Den 11 januari arrangerade hälso- och sjukvårdsstyrelsen seminariet God och nära vård. Du kan se seminariet i efterhand på länken nedan.

Barn i Västra Götaland som är 12 månader kan vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin).

Vi rekommenderar att aktivt erbjuda barn MPR-vaccination från och med 12 månaders ålder i samband med ordinarie besök på BVC, samt till dem som hör av sig med frågor kring barn mellan 12 och 18 månader.

I dag får sjukhusen en fast ersättning för varje enskild operation eller besök men under nästa år inför Västra Götalandsregionen en ny ersättningsmodell för höft- och knäproteskirurgi, obesitasoperationer och ryggkirurgi. Modellen innebär att sjukhusen får en fast ersättning som omfattar alla vårdkontakter: mottagningsbesök, operation och eftervård. Förväntningarna är bättre och effektivare vård, exempelvis minskad risk för komplikationer och minskade kostnader.

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen etablerar en gemensam infrastruktur för prov- och vävnadshantering och insamling av kvalitetsregisterdata för cancerpatienter i Västra Götalandsregionen. Satsningen, har gjorts möjlig genom ett bidrag från Sjöbergsstiftelsen och kommer att ge bättre förutsättningar för individanpassad behandling av cancer.

Från och med 1 januari 2018 kommer mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn att bedrivas av företaget Nötkärnan Mödrahälsovård och Gynekologi AB. Uppdraget kommer att vara detsamma som nuvarande vårdgivaren Fröja ekonomisk förening har.

Den 7:e september samlades 250 vårdgivare, representanter från Koncernkontoret, SKL och politiker för en utvecklande, informativ och inspirerande endagskonferens där utvecklingen av Primärvården stod i centrum.

Välkommen till Primärvårdsdagen Västra Götalandsregionen. Detta är första tillfället för en årligt återkommande konferens med syfte att främja utvecklingen inom primärvården i Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2019-02-21 09:16