Nyhetslista för publicering

Nyheter vård och hälsa

På grund av svårigheter att bemanna kommer Punktionscytologiska mottagningens på Sahlgrenska sjukhuset att få förändrade öppettider och bokningssätt från den 2 juli 2018.

Nu finns en ny gemensam webbplats för samverkan i vården i Västra Götaland: www.vardsamverkan.se. Här samlas information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet.

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har Biobank Sverige uppdaterat det informationsmaterial som riktar sig till provgivare/patienter och provtagande personal.

Nu inleds implementeringen av den regionala medicinska riktlinjen (RMR) ”Handläggning av svårläkta sår”. Riktlinjen berör alla vårdcentraler, all kommunal sjukvård samt kliniker på i princip alla sjukhus i VGR. Planeringen har gjorts i samråd med representanter från förvaltningarna, privata vårdgivare och Västkom.

16 april lanseras podden "Sex på arbetstid" som görs av Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Sex på arbetstid är precis som det låter, en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid. Varje program har inbjudna gäster som delar med sig av kunskaper, erfarenheter och ger praktiska tips.

Västra Götalandsregionen vill uppmärksamma barns rättigheter. Därför vill Lärandecentrum migration och hälsa förtydliga att barn inte får används som tolkar i våra verksamheter.

Regionala terapigruppen Vaccin och Smittskyddsenheten bjuder in läkare och sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen till en eftermiddag om TBE, pneumokocksjukdom och vaccin.

Den nya kunskapsorganisationen i Västra Götaland tar nu form. Under 2018 skapas 18 programområden samtidigt som de medicinska sektorsråden fasas ut under hösten.

I december hölls två utbildningstillfällen om digitala möten för vårdcentralerna inom Vårdval Vårdcentral.

För att stödja verksamheterna och de som arbetar i rollen som kontaktsjuksköterska anordnades i december och januari utvecklingsdagar för nuvarande eller blivande kontaktsjuksköterskor.

I vårt fortsatta arbete med att bilda vårdkedjor mellan slutenvården och fysioterapeuter inom primärvården i Västra Götalandsregionen inbjuder vi till utbildningsdag tisdagen den 27 februari 2018 kl. 09.00 -15.30.

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden bjöd den 24 januari in till sin årliga folkhälsodag. I år var fokus på barn och ungas hälsa och framförallt den psykiska hälsan.  Drygt 100 personer från kommuner, vårdcentraler och ungdomsmottagningar samlades för att lyssna på kunniga föreläsare och diskutera samverkan.

I skrivande stund står personal runt om på våra sjukhus och vårdcentraler och stoppar besökare som måste svara på frågor om mässling innan de förhoppningsvis kan släppas in. Allt för att förhindra ytterligare spridning av mässling.

Regionstyrelsen beslutade 2018-01-16 att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) till personer födda 1960 och senare.Vaccinationen ska utföras vid vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral.

Under 2018 kommer projektet KomHIT Flykting att fortsätta sitt arbete med att ta fram översatta bildstöd för hälso- och sjukvård och tandvårdsverksamheter som möter människor på flykt och göra dem tillgängliga nationellt för gratis nedladdning via webbplatsen kom-hit.se/flykting. Utöver detta kommer fokus ligga på utbildning för att stötta verksamheterna när det gäller implementering av arbetet med bildstöd.

Den 11 januari arrangerade hälso- och sjukvårdsstyrelsen seminariet God och nära vård. Du kan se seminariet i efterhand på länken nedan.

Barn i Västra Götaland som är 12 månader kan vaccineras mot mässling-påssjuka-röda hund (MPR-vaccin).

Vi rekommenderar att aktivt erbjuda barn MPR-vaccination från och med 12 månaders ålder i samband med ordinarie besök på BVC, samt till dem som hör av sig med frågor kring barn mellan 12 och 18 månader.

I dag får sjukhusen en fast ersättning för varje enskild operation eller besök men under nästa år inför Västra Götalandsregionen en ny ersättningsmodell för höft- och knäproteskirurgi, obesitasoperationer och ryggkirurgi. Modellen innebär att sjukhusen får en fast ersättning som omfattar alla vårdkontakter: mottagningsbesök, operation och eftervård. Förväntningarna är bättre och effektivare vård, exempelvis minskad risk för komplikationer och minskade kostnader.

Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen etableraren gemensam infrastruktur för prov- och vävnadshantering och insamling av kvalitetsregisterdata för cancerpatienter i regionen. Satsningen, har gjorts möjlig genom ett bidrag från Sjöbergsstiftelsen och kommer att ge bättre förutsättningar för individanpassad behandling av cancer.

Från och med 1 januari 2018 kommer mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn att bedrivas av företaget Nötkärnan Mödrahälsovård och Gynekologi AB. Uppdraget kommer att vara detsamma som nuvarande vårdgivaren Fröja ekonomisk förening har.

Den 7:e september samlades 250 vårdgivare, representanter från Koncernkontoret, SKL och politiker för en utvecklande, informativ och inspirerande endagskonferens där utvecklingen av Primärvården stod i centrum.

Välkommen till Primärvårdsdagen Västra Götalandsregionen. Detta är första tillfället för en årligt återkommande konferens med syfte att främja utvecklingen inom primärvården i Västra Götalandsregionen.