Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Ny upphandling läkemedel
WE och CERA / Inbjudan till seminarium om Alkohol och droger i arbetslivet
Den 27 februari bjuder WE och CERA in till ett öppet halvdagsseminarium om alkohol och droger i arbetslivet.
Regional satsning på cannabisområdet i Västra Götaland
Så ska vi motverka ungas allt positivare syn på cannabis
Utbildning: Astma- och KOL-behandling - från 0 till 111 år
Regional terapigrupp AAÖNH arrangerar en utbildning om läkemedelsbehandling vid astma och KOL den 4 mars i Trollhättan.
Vill du stärka kvaliteten på dina anslagsansökningar och din forskning?
Akademistatistik erbjuder statistisk och hälsoekonomisk rådgivning gratis och till subventionerat pris för forskare som är anställda av Västra Götalandsregionen eller knutna till Sahlgrenska akademin.
Podden "Sex på arbetstid" om barns sexualitet
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om barns sexualitet.
Nationell konferens 6 februari - Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning
Könsstympning av flickor och kvinnor är ett grovt övergrepp och ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna. Könsstympning är också en form av grov misshandel och ett allvarligt brott mot svensk lagstiftning. Vi uppmärksammar 6 februari - Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning med en nationell konferens.
Webbutbildning om barnkonventionen
Sedan 1 januari i år är barnkonventionen svensk lag och inom Västra Götalandsregionen måste vi fortsätta vårt aktiva arbete med att stärka barnets rättigheter inom våra verksamhetsområden.
Prisjusering
Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT)
Arbetar du inom vården och möter barn som flytt?
Information om Metadon Abcur
Uppdaterat sortiment i Hamlet (december)
Dialogseminarium med Socialstyrelsen - uppföljning av nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom
Välkomna till dialogseminarium den 6 februari på Campus Nya Varvet i Göteborg. Vi sätter strålkastarljuset på implementeringen av riktlinjerna i Västra Götalandsregionen (VGR).
Demenssjukdom, utredning och uppföljning
Information om Fortum
RMR Monogen diabetes inklusive MODY
Information om Addex-Magnesium
Tid för uthämtning av eTjänstekort stramas åt
eTjänstekort som har beställts och levererats till utgivningskontor måste hämtas ut inom 3 månader annars avregistreras de. Förändringen kommer gälla från och med 31 januari.
Specialistmottagning kring ME, fibromyalgi och smärta inrättas
Den specialiserade vården av patienter med ME, fibromyalgi och långvarig icke-malign smärta ska från 1 januari 2021 bedrivas av en mottagning vid Angereds närsjukhus. Det är inriktningen i ett beslut av västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
E-tjänster är samlingsbegreppet
Nyligen beslutades att e-tjänster är samlingsbegreppet för service som invånaren kan använda för att uträtta olika vårdärenden via webben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplatta.
Inbjudan till föreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
Inbjudan till föreläsning om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
Information om Klorhexidinsprit
Uppdaterat sortiment i Hamlet (november)
Fortsatt minskad förskrivning av antibiotika på recept
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 5 % jämfört med samma period föregående år och uppgår nu till 275 antibiotikarecept per 1000 invånare och år. Det är bara sex regioner, främst i Norrland, som skriver färre recept till sina invånare.
Regional rutin - Potentiell organdonator
KPH bjuder in till utbildningar kring psykisk hälsa
Västra Götalandsregionens Kunskapscenter för psykisk hälsa (KPH) bjuder in till följande utbildningar:
Temadag om Markörbaserad journalgranskning (MJG)
Den 6 november höll enhet patientsäkerhet en regional temadag kring MJG.
"Är det något vi behöver veta?"
Den 14 och 19 november arrangerade Kunskapscenter för jämlik vård och enhet patientsäkerhet regionala temadagar kring bemötande och kommunikation med utgångspunkt i klagomål och synpunkter på vården från patienter och deras närstående.
Organiserad prostatacancertestning prövas i Västra Götalandsregionen
Under 2020–2022 prövas organiserad prostatacancertestning i Västra Götalandsregionen för män födda 1970–1972. Syftet är att erbjuda män samma information om prostatacancertestning och att organisera testningen på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt i regionen.
RMR PUJ-stenoser vuxna
RMR Malign hypertermi
Medarbetar- och patientsäkerhetsenkät 2019 - regionövergripande resultat
Nu har det regionövergripande resultatet från medarbetar- och patientsäkerhetsenkät 2019 kommit.
Så går implementeringen av samverkanslagen i Västra Götaland – första delrapporten publicerad
I början av november publicerades den första delrapporten om hur samverkan vid in- och utskrivning av patienter från sluten vård fungerar. Delrapporten visar att det finns tydliga uppfattningar om att samverkan mellan sjukhus, vårdcentraler, socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har förbättrats sedan hösten 2018, då implementeringen av samverkanslagen inleddes. Samtidigt framkommer det också att det finns mycket kvar att göra för att skapa bättre förutsättningar för vård- och omsorgspersonal att kunna samverka kring patienten vid in- och utskrivning.
Nya uppdragsbeskrivningar för försäkringsmedicinska stödfunktioner
Från och med nu finns nya regionala uppdragsbeskrivningar för de försäkringsmedicinska stödfunktionerna försäkringsmedicinskt ansvarig läkare, rehabiliteringskoordinator samt lokal processledare/utvecklingsledare. Dessa är beslutade av hälso- och sjukvårdsdirektören och utgör basnivån för funktionernas arbetsuppgifter. Du kan hämta uppdragsbeskrivningarna här.
RMR Fetma
Podden Sex på arbetstid om arbetsterapi
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid som denna gång handlar om arbetsterapi.
Ändrat förfarande vid akut leverans av läkemedelsnära produkter
Efter beslut i Ledningsrådet Medicintekniska produkter kommer hanteringen av akuta leveranser för läkemedelsnära produkter i Västra Götaland att ändras from 1 februari 2020.
Ny regional medicinsk riktlinje om hedersrelaterat våld och förtryck
En person utsatt för hedersvåld kan, förutom direkta fysiska skador, få otydliga symptom som inte direkt hänger ihop med deras utsatthet. Därför har hälso- och sjukvården en unik möjlighet att upptäcka och se till att utsatta personer får rätt vård. Nu kommer en heltäckande regional medicinsk riktlinje att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i deras kliniska arbete.
Uppdaterat sortiment i Hamlet (oktober)
RMR Hedersrelaterat våld och förtryck
Kirurgi innefattandes ringfixation
Utlysning av ALF-tjänster för läkare
Den 11 november öppnar höstens utlysning av ALF-tjänster för legitimerade läkare på tre nivåer.
Ny sida
Information om Sufenta
Information om Fibryga
1177 Vårdguidens e-tjänster – inloggning med lösenord och SMS tas bort
Den 3 december 2019 tas inloggning via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e-tjänster bort för invånare. Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och den aktuella inloggningsmetoden behöver nu tas bort för att säkerställa ett fullgott skydd av invånares personuppgifter. Användare av lösenord och SMS ska hänvisas till att istället använda e-legitimation, i nuläget BankID.
Att läsa journalhandlingar från andra vårdgivare
Alla landsting/regioner i Sverige är anslutna till Nationell Patientöversikt – NPÖ och producerar information.
SITHS ersätts av SITHS e-ID
SITHS kommer ersättas av SITHS e-ID och lämnar även Microsofts rotcertifikatsprogram. Detta innebär att respektive organisation behöver genomföra ett antal moment.
Utbildningar från Kunskapsstöd psykisk hälsa, KPH
Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) i Västra Götalandsregionen vill informera om nedanstående utbildningar.
Inbjudan Praktiker- och forskarseminarium 4 december
Psykisk hälsa för lärande –lärande för psykisk hälsa!Forskar-och praktikerseminarium för fullföljda studier.
Avtal för Grundläggande utbildning i Interpersonell psykoterapi (IPT)
Efter upphandling finns nu avtal i VGR för Grundläggande utbildning i Interpersonell psykoterapi.
Nytt avtal för Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
Efter upphandling är nu nytt avtal på plats i VGR för Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi).
Fortsatt uppdrag till AB Mando om specialiserad ätstörningsvård i Alingsås
AB Mando i Alingsås kommer att fortsätta att bedriva specialiserad ätstörningsvård på Västra Götalandsregionens uppdrag. Det blir resultatet av en upphandling som västra hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört.
Söker du information om en ovanlig diagnos?
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser innehåller utförlig information om fler än 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.
Information till personal gällande patienter som migrerat till Sverige
Personer som har migrerat till Sverige eller som av olika anledningar befinner sig här tillfälligt kan ibland beröras av särskilda regelverk i sin kontakt med vården. För att tydliggöra regelverken och underlätta för personal i reception på vårdcentral eller sjukhus har Lärandecentrum migration och hälsa (www.vgregion.se/lmh) tagit fram en handbok och informationsmaterial.
Information om Influensavaccin 2019-2020
Uppdaterat sortiment i Hamlet (september)
Spåra transport av laboratorieprover
VGR har infört ett system för att spåra transportlådor med laboratorieprover. Transportlådor, hämt- och lämnaställen ska vara markerade med QR-kod som transportören skannar vid upphämtning, omlastning och avlämning. Med systemet kan då transportlådorna spåras.
Förskrivning av antibiotika på recept fortsätter att minska
Antibiotikatrycket är fortsatt högt inom slutenvården men antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland fortsätter att minska, den senaste 12-månadersperioden med 6%.
Handlingsplan fysisk aktivitet för barn och unga 2019-2022 godkänd i regionstyrelsen
Den 24 september blev handlingsplan fysisk aktivitet för barn och unga godkänd i regionstyrelsen. Handlingsplanen är en del av Kraftsamling fullföljda studier och har varit en omfattande process under lång tid.
Spel - nytta, nöje, gissel?
World Mental Health Day infaller årligen den 10 oktober. I år uppmärksammas spelberoende vid öppet kvällsprogram på Göteborgs universitet i Vasaparken. Vad vet vi idag om datorspelsberoende och beroende av spel om pengar? Hur förstå och förhålla sig till spelandets motsägelsefulla dimensioner? Vad säger forskningen? Vad säger erfarenheten? Och vad gör vi för att minska riskerna för att hamna i ett beroende?
När datorspelandet blir problematiskt– gaming disorder hos barn & unga
Jenny Rangmar och Sara Thomée har gjort en översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna.
Ny Facebooksida om vårdutveckling
Nu finns en Facebooksida om vårdutveckling som vänder sig till medarbetare i hälso- och sjukvården i Västra Götaland (i Västra Götalandsregionen, kommunal hälso- och sjukvård och hos privata vårdgivare).
Bok- och Biblioteksmässan 2019
Psykisk hälsa på Bok- och biblioteksmässan 26 – 29/9 2019
Nya verktyg på tolv språk om rätt till vård och att hitta rätt i vården
Att navigera i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och att känna till sina rättigheter är inte så lätt för personer som nyligen migrerat till Sverige. Detta utgör ett hinder för patienter att få den vård de har rätt till. En annan konsekvens är att det leder till oplanerade besök på vårdmottagningar.
Sex på arbetstid om Neurologiska sjukdomar och skador
Att få en neurologisk sjukdom eller skada påverkar stora delar av livet. Kroppen och dess funktioner förändras vilket gör att också sexualiteten ofta påverkas.
RMR-LM Hypertoni
RMR-LM Astma hos barn
RMR-LM D-vitaminbrist
RMR-LM Öppenvårdsdos
RMR-LM Borrelia
Prisjustering 190701
1/10 ansluter VGR Barns journal och...
Inbjudan: En dag för dig som möter patienter med långvarig smärta
Välkommen till en dag med fokus på jämlikt bemötande av patienter med långvarig smärta.
Senast uppdaterad: 2019-04-30 15:45