Nyheter

Nationell biobankskonferens i Göteborg
Nu är anmälan öppen till Nationell Biobankskonferens 2019. Årets tema är ”Biobank Sverige - från idé till verklighet”.
Nytt informationsmaterial från Strama till patienter och anhöriga
Inför World Antibiotic Awareness Week nästa vecka lanserar vi nytt informationsmaterial som kan användas vid patientmötet. Nytt just nu är material om "När hjälper antibiotika" och "Bakterier i urinen hos äldre".
Vården ska komma närmare patienterna
Västra Götalandsregionen ställer om för en vård närmare patienterna. Det var huvudtemat när över 400 representanter från primärvården samlades för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR.
Så var den regionala MJG-dagen 11 oktober
Nu kan du ta del av presentationerna från den regionala dagen om markörbaserad journalgranskning den 11 oktober i Göteborg.
2018-11-05 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Hur stor påverkan har ärftliga faktorer på depression och andra psykiatriska tillstånd? Lunchseminarium 2018-11-28
Föreläsare: Mikael Landén, Professor/överläkare vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin
Påminnelse: Inbjudan till intresseanmälan för KBT basutbildning
Det finns möjlighet till regionalt finansierad KBT basutbildning (steg1) enligt upphandlat avtal med Evidens för medarbetare inom vuxenpsykiatri, rättspsykiatri, BUP, Habilitering&hälsa och primärvården.
Seminarium: Närhälsans flyktingmedicinska mottagning tio år
Missa inte chansen att fira Närhälsans flyktingmedicinska mottagning som fyller tio år och passa på att ta del av deras samlade erfarenheter och lärdomar.
Hjälp till för att förhindra att barn används som tolkar
Arbetar du inom vården och vill vara med och påverka att inte barn ska användas som tolkar? Då ser vi gärna att du svarar på en enkät från Lärandecentrum migration och hälsa.
Otydligt adresserade remisser till Barnmedicin på SU kommer att returneras
Information från Barnmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Nytt kunskapsstöd för samtal med barn
Professionella behöver bli bättre på att öka barn och ungas delaktighet i vård och omsorg, på deras egna villkor. Nu finns ett nytt kunskapsstöd för samtal med barn som Socialstyrelsen har tagit fram.
Presentationer från seminarium om FRAM
Vid seminariet den 4 oktober berättade tre grupperingar i VGR hur de har arbetat med FRAM-modeller i förlossningsvården. Detta för att öka förståelsen för hur patientsäkerhetsarbetet kan stärkas.
Ny rapport om vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen
Rapporten grundar sig på en analys av resultaten av markörbaserad journalgranskning inom somatisk slutenvård av vuxna under 2013-2017. Under denna period har nästan 8 000 slumpvis utvalda slutenvårdsepisoder granskats. Granskningarna visar uppskattningsvis att patienter åsamkats vårdskada vid i snitt 7,7 % av alla vårdtillfällen under 2013 till 2017.
Dokumentation och film från konferens Integrerade arbetssätt 2018-10-01
Nu finns dokumentationen och filmen från konferensen den 1 oktober om integrerade mottagningar och arbetssätt tillgängligt.
Äldres hälsa och alkohol - Guldkant eller riskbruk? Tillgängligt informationsmaterial
Den ideella organisationen Hela människan har tagit fram filmer, studie- och presentationsmaterial gällande äldres hälsa och alkohol
Hur kan det alkoholorsakade våldet minskas? Seminarium 2018-11-12
Inbjudan till seminariet "Hur kan det alkoholorsakade våldet minskas?"
Primärvårdsdagen VGR 2018 – Presentationer
Den 3 oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR. Ett stort tack till alla som deltog under dagen!
Backa Osteoporosmottagning kompletterar befintlig osteoporosvård
Backa Osteoporosmottagning är ett tvåårigt projekt som ska komplettera befintlig osteoporosvård. Osteoporos är underbehandlat och det finns stora vinster för både individ och samhälle i att fler personer får adekvat behandling mot osteoporos.
Utbildningsfilmer - lär dig mer om astma, KOL och hjärtsjukvård
Utbildning om astma vuxna, astma barn, KOL, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtflimmer genomfördes vid flera tillfällen och på flera platser våren 2018 i Västra Götalandsregionen. För att fler ska kunna få ta del av utbildningarna har sex kortare utbildningsfilmer tagits fram.
Ny film om klagomålshantering
Socialstyrelsen har gjort en film om hur patienter och närstående kan lämna synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården.
VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad
I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium. Upphandlingen har nu blivit överklagad.
Hur förebygger vi självmord bland män? Inbjudan till seminarium 2018-12-10
Välkommen till en inspirerande förmiddag om hur vi tillsammans förebygger suicidrelaterade handlingar bland män.
Aktuell statistik 181001
Nu finns aktuell statistik per 181001.
2018-10-03 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Säkerhetskulturtrappan från A till E
Ett dialogverktyg för verksamheter att kartlägga och utveckla sitt arbete med patientsäkerhet.
Inbjudan: Utbildning och information om osteoporos
Sahlgrenska Universitetssjukhuset arrangerar denna utbildning som riktar sig till dig som är distriktssköterska/sjuksköterska eller äldresköterska i primärvård/hemsjukvård, Göteborg med kranskommuner.
VGR har valt leverantör av vårdens nya IT-stöd
Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium.
Ny remissadress till flera av SU:s verksamhetsområden
Från och med 2018-10-18 ska remisser till nedanstående mottagningar/enheter skickas till Remissportalen.
Tvätta händerna på olika språk!
2018-09-25 Information om influensavaccin
Sortimentsrådet Läkemedel
Anmälan öppen inför höstens informationsmöten om FVM
Välkommen till höstens informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö! Fyra av dem kommer att webbsändas.
Ny videomötestjänst under etablering
Västra Götalandsregionens upphandling av videotjänst för digitala vårdmöten blev klar i augusti. Visiba Care, som utvecklat en plattform som gör det möjligt för vårdgivare att öppna digitala mottagningar , valdes som lösning och den levereras av ATEA.
Inbjudan: Barnombudsutbildning
Podden Sex på arbetstid om hypersexualitet
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid. Denna gång handlar det om hypersexualitet.
Södra delen av Västra Götaland först ut med vårdens nya IT-stöd
Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) tillsammans med övriga aktörer i närområdet blir en av de första med att införa vårdens nya IT-stöd – kärnsystemet som ska utgöra navet i framtidens vårdinformationsmiljö.
Nytt om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård
Från och med 25 september implementeras den nya överenskommelsen avseende samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som tagits fram gemensamt av parterna i Västra Götaland.
Cera event - Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid 2018-10-25
Välkommen på event, arrangerat av CERA - Center for education and research on addiction
HSE Hållbart Säkerhets Engagemang
11 frågeställningar om patientsäkerhet och användaranvisningar.
Står du på ett ben under kampanjveckan
Vecka 40 äger den nationella kampanjen Balansera mera rum.
Seminarie om självskadebeteende 2018-11-05
Välkomna till seminarie om självskadebeteende, Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen i Göteborg. Målgrupp för seminariet är professionella som i sin yrkesroll möter personer med självskadebeteende.
Fortsatt hög användning av antibiotika på sjukhus i Västra Götalandsregionen
Användningen av antibiotika, mätt som antal doser/vårddygn, ökar. Flera sjukhus fortsätter dock att minska sin användning av antibiotikaklasser som driver resistens, såsom cefalosporiner.
Ny forskning kan ge bättre behandling av blodcancer
Patienter med blodcancersjudomen MDS kan slippa blodtransfusion i flera år om de snabbt behandlas med ESA-läkemedel. Det är ett av flera spännande resultat i en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.
Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 2 2018
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 3% den senaste tolvmånadersperioden fram till och med juni 2018 jämfört med samma period året innan.
Seminarieserie med tema migration och hälsa
Nya bildstöd för mag-tarm-levermottagning
2018-09-05 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Aktuell statistik 180903
Nu finns aktuell statistik per 180903 samt nytillkomna händelseanalyser i Nitha Kunskapsbank under augusti 2018.
Gratis eftermiddag om bildstöd
Ändrade öppettider och bokningssätt hos Punktionscytologiska mottagningen på SU
På grund av svårigheter att bemanna har Punktionscytologiska mottagningen på Sahlgrenska sjukhuset förändrade öppettider och bokningssätt från den 2 juli 2018.
Vårdpersonal testar framtidens IT-stöd
500 medarbetare från hälso- och sjukvården är just nu med och påverkar valet av nytt IT-system i vården.
Datum klara för höstens informationsmöten om FVM
I november-december besöker programmet FVM elva orter i regionen. Syftet är att ge en aktuell lägesbild, berätta mer om vilket kärnsystem VGR då kommer att ha valt, tidplan och genomförande.
Bildstöd på EuroPride
Just nu pågår EuroPride i Göteborg. I samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa har KomHIT Flykting tagit fram två olika bildstödsknippor.
Basutbildning om spelproblem 2018-10-02 och 2018-10-12
Välkommen till en utbildningsdag om spelberoende, spelmissbruk eller problem med spel om pengar. Spelproblem kan vara svårt att upptäcka, relationsproblem ekonomiska svårigheter och en allmän psykisk ohälsa är vanliga tecken
2018-07-23 Pregabalin narkotikaklassat
Nytt pris akut leverans
2018-06-20 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Handlägg akut cystit hos kvinnor efter grad av besvär och behandla inte asymtomatisk bakteriuri
Läkemedelsverkets rekommendationer om behandling av urinvägsinfektioner i öppenvård sammanfattas i en artikel i Substans nummer 3 tillsammans med regionala data.
Ny webbplats om samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland
Nu finns en ny gemensam webbplats för samverkan i vården i Västra Götaland: www.vardsamverkan.se. Här samlas information om länsgemensam samverkan inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i Västra Götaland och om de delregionala vårdsamverkansgruppernas verksamhet.
Filmpremiär för Stramadag 3 maj!
Nu kan ni ta del av filmade inspelningar av alla föredrag vid vår Stramadag för primärvård den 3 maj i Göteborg.
Nytt material till patienter och provtagande personal från Biobank Sverige
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har Biobank Sverige uppdaterat det informationsmaterial som riktar sig till provgivare/patienter och provtagande personal.
Online-utbildning om spelproblem
Både lika och olika
Regionala FoU-medel 2019
Ökad antibiotikaanvändning till inneliggande patienter på sjukhus
Antibiotikatrycket är högt på våra sjukhus. Användning till inneliggande patienter på sjukhus i VGR ökar.
Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 1 2018
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 4% den senaste tolvmånadersperioden fram till och med mars 2018 jämfört med samma period året innan.
Kub för jämlik vård
Föreläsning: The Alternative Model for Personality disorders 2018-08-30 med Joost Hutsebaut
Psykiatricentrum och Sveriges neuropsykologers förening inbjuder till föreläsning

Senast uppdaterad: 2018-09-18 08:20