Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Ny regional medicinsk riktlinje om hedersrelaterat våld och förtryck
En person utsatt för hedersvåld kan, förutom direkta fysiska skador, få otydliga symptom som inte direkt hänger ihop med deras utsatthet. Därför har hälso- och sjukvården en unik möjlighet att upptäcka och se till att utsatta personer får rätt vård. Nu kommer en heltäckande regional medicinsk riktlinje att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i deras kliniska arbete.
Temadag: Suicidprevention i praktik - att möta den som inte orkar leva
Kunskapsstöd psykisk hälsa och regionalt processteam Suicidprevention bjuder in till denna temadag den 18 december i Göteborg.
8 januari: Föreläsning om klimakteriebesvär
Onsdag 8 januari kommer en föreläsning om klimakteriebesvär att hållas i Regionens hus i Göteborg. Målgrupper för föreläsningen är gynekologer och allmänläkare.
Uppdaterat sortiment i Hamlet
RMR Hedersrelaterat våld och förtryck
Kirurgi innefattandes ringfixation
Utlysning av ALF-tjänster för läkare
Den 11 november öppnar höstens utlysning av ALF-tjänster för legitimerade läkare på tre nivåer.
Seminarium kring AI i prehospital sjukvård
Den 13 november arrangeras ett halvdagsseminarium om AI (artificiell intelligens) i prehospital sjukvård på Lindholmen Science Park i Göteborg.
Temadag: KBT på nätet för unga och vuxna - kvalitetsutveckling med SibeR
Registercentrum Västra Götaland bjuder in till denna temadag den 4 december i Göteborg.
Ny sida
Information om Sufenta
Information om Fibryga
KONTAKT – Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar
Regionalt processteam ADHD/AST har fått klartecken kring kursen KONTAKT. 30 personer erbjuds möjlighet att delta i kursen den 5 - 6 december i Göteborg.
1177 Vårdguidens e-tjänster – inloggning med lösenord och SMS tas bort
Den 3 december 2019 tas inloggning via lösenord och SMS i 1177 Vårdguidens e-tjänster bort för invånare. Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och den aktuella inloggningsmetoden behöver nu tas bort för att säkerställa ett fullgott skydd av invånares personuppgifter. Användare av lösenord och SMS ska hänvisas till att istället använda e-legitimation, i nuläget BankID.
Konferens: Reviderade nationella riktlinjer för vård vid stroke
Västkom med flera bjuder in till denna konferens den 14 november i Göteborg.
Att läsa journalhandlingar från andra vårdgivare
Alla landsting/regioner i Sverige är anslutna till Nationell Patientöversikt – NPÖ och producerar information.
SITHS ersätts av SITHS e-ID
SITHS kommer ersättas av SITHS e-ID och lämnar även Microsofts rotcertifikatsprogram. Detta innebär att respektive organisation behöver genomföra ett antal moment.
Utbildningsdag i samband med nytt avtal på diabetesområdet
Den 1 november träder ett nytt avtal om diabeteshjälpmedel i kraft. I samband med detta bjuder Läkemedelsnära produkter, tillsammans med avtalsleverantörer, in till utbildning för förskrivare som arbetar med diabetes.
Utbildningar från Kunskapsstöd psykisk hälsa, KPH
Kunskapsstöd psykisk hälsa (KPH) i Västra Götalandsregionen vill informera om nedanstående utbildningar.
Inbjudan Praktiker- och forskarseminarium 4 december
Psykisk hälsa för lärande –lärande för psykisk hälsa!Forskar-och praktikerseminarium för fullföljda studier.
Avtal för Grundläggande utbildning i Interpersonell psykoterapi (IPT)
Efter upphandling finns nu avtal i VGR för Grundläggande utbildning i Interpersonell psykoterapi.
Nytt avtal för Grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
Efter upphandling är nu nytt avtal på plats i VGR för Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT (kognitiv beteendeterapi).
Fortsatt uppdrag till AB Mando om specialiserad ätstörningsvård i Alingsås
AB Mando i Alingsås kommer att fortsätta att bedriva specialiserad ätstörningsvård på Västra Götalandsregionens uppdrag. Det blir resultatet av en upphandling som västra hälso- och sjukvårdsnämnden genomfört.
Söker du information om en ovanlig diagnos?
Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser innehåller utförlig information om fler än 300 ovanliga sjukdomar och tillstånd.
Information till personal gällande patienter som migrerat till Sverige
Personer som har migrerat till Sverige eller som av olika anledningar befinner sig här tillfälligt kan ibland beröras av särskilda regelverk i sin kontakt med vården. För att tydliggöra regelverken och underlätta för personal i reception på vårdcentral eller sjukhus har Lärandecentrum migration och hälsa (www.vgregion.se/lmh) tagit fram en handbok och informationsmaterial.
Information om Influensavaccin 2019-2020
Uppdaterat sortiment i Hamlet (september)
Välkomna till utbildning i psykoterapi i grupp för vuxna med ADHD den 12-13 november!
Utbildningen arrangeras av Västra Götalandsregionens Kunskapsstöd psykisk hälsa och vänder sig till leg. vårdprofessioner som arbetar med vuxna personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Spåra transport av laboratorieprover
VGR har infört ett system för att spåra transportlådor med laboratorieprover. Transportlådor, hämt- och lämnaställen ska vara markerade med QR-kod som transportören skannar vid upphämtning, omlastning och avlämning. Med systemet kan då transportlådorna spåras.
Förskrivning av antibiotika på recept fortsätter att minska
Antibiotikatrycket är fortsatt högt inom slutenvården men antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland fortsätter att minska, den senaste 12-månadersperioden med 6%.
Handlingsplan fysisk aktivitet för barn och unga 2019-2022 godkänd i regionstyrelsen
Den 24 september blev handlingsplan fysisk aktivitet för barn och unga godkänd i regionstyrelsen. Handlingsplanen är en del av Kraftsamling fullföljda studier och har varit en omfattande process under lång tid.
Spel - nytta, nöje, gissel?
World Mental Health Day infaller årligen den 10 oktober. I år uppmärksammas spelberoende vid öppet kvällsprogram på Göteborgs universitet i Vasaparken. Vad vet vi idag om datorspelsberoende och beroende av spel om pengar? Hur förstå och förhålla sig till spelandets motsägelsefulla dimensioner? Vad säger forskningen? Vad säger erfarenheten? Och vad gör vi för att minska riskerna för att hamna i ett beroende?
När datorspelandet blir problematiskt– gaming disorder hos barn & unga
Jenny Rangmar och Sara Thomée har gjort en översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna.
Inbjudan: Ha koll! - utbildning för arbetsterapeuter
Kunskapsstöd psykisk hälsa bjuder in till denna utbildning i Göteborg 9-10 december.
Ny Facebooksida om vårdutveckling
Nu finns en Facebooksida om vårdutveckling som vänder sig till medarbetare i hälso- och sjukvården i Västra Götaland (i Västra Götalandsregionen, kommunal hälso- och sjukvård och hos privata vårdgivare).
Bok- och Biblioteksmässan 2019
Psykisk hälsa på Bok- och biblioteksmässan 26 – 29/9 2019
Nya verktyg på tolv språk om rätt till vård och att hitta rätt i vården
Att navigera i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och att känna till sina rättigheter är inte så lätt för personer som nyligen migrerat till Sverige. Detta utgör ett hinder för patienter att få den vård de har rätt till. En annan konsekvens är att det leder till oplanerade besök på vårdmottagningar.
Sex på arbetstid om Neurologiska sjukdomar och skador
Att få en neurologisk sjukdom eller skada påverkar stora delar av livet. Kroppen och dess funktioner förändras vilket gör att också sexualiteten ofta påverkas.
Välkomna till höstens informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö!
Nu går det att anmäla sig till informationsmötena i oktober och november om framtidens vårdinformationsmiljö. Bland annat visas det nya gemensamma IT-stödet Millennium för första gången för en bredare publik.
RMR-LM Hypertoni
RMR-LM Astma hos barn
RMR-LM D-vitaminbrist
RMR-LM Öppenvårdsdos
RMR-LM Borrelia
Prisjustering 190701
1/10 ansluter VGR Barns journal och...
Inbjudan: En dag för dig som möter patienter med långvarig smärta
Välkommen till en dag med fokus på jämlikt bemötande av patienter med långvarig smärta.
Regional konferens för klinisk forskning
Det här är startskottet för Gothia Forums första regionala konferens för klinisk forskning i vår roll som regional nod för Västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och norra Halland). Konferensen skall stärka samverkan och infrastruktur för klinisk forskning i Västra sjukvårdsregionen.
Spolvätskor nytt produktområde hos Läkemedelsnära produkter
Från och med 1 oktober 2019 tillhandahåller Läkemedelsnära produkter (LMN) ett nytt produktområde: Spolvätskor - natriumklorid och sterilt vatten. Spolvätskorna ingår i landstingssubventionen, Fria spolvätskor.
Uppdaterat sortiment i Hamlet (Juni-Augusti)
En dag för dig som möter patienter med långvarig smärta
Välkommen till en dag med fokus på jämlikt bemötande av patienter med långvarig smärta.
Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem
Etikprövningsmyndigheten lämnar nu det ärendehanteringssystem för etikprövningar som utvecklats i Prisma och utvecklar ett nytt.
Lanseringskonferens
Nationellt programområde psykisk hälsa bjuder in till lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende.
preventionskonferensen Förebygg.nu i Göteborg 13 – 14 november 2019
Välkommen till konferensen som fortsätter att sprida kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande arbetet!
Information om Tambocor 100 mg, tablett
Balansera mera - en nationell kampanjvecka 2019 för äldres säkerhet
Avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, vill uppmärksamma er på kampanjen ”Balansera mera – kampanj för att förhindra fallolyckor” som samordnas och genomförs av Socialstyrelsen. Kampanjen pågår under vecka 40, den 30 september – 6 oktober 2019.
Turné med gemensam utbildning för allmänmedicin, psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri
Kunskapsstöd psykisk hälsa arrangerar under hösten 2019 en gemensam utbildningsdag för primärvården, vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomspsykiatrin i olika delar av regionen.
Välkomna att ta del av regionala utbildningar kring psykisk hälsa!
Utbildningarna bekostas med statliga stimulansmedel.
Sex på arbetstid om sexualitet och normbrytande intellektuell funktion
Sex på arbetstid är en podcast om sex och sexuell hälsa och som du lyssnar på under arbetstid.
Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland
Sedan 1 mars 2019 finns den länsövergripande SIP-samordnaren Jessica Ek på plats för ”Stärkt arbete med SIP i Västra Götaland”.
Nya rapporter
Här läser du om två nya rapporter om vårdansvar och kvinnorelaterade sjukdomar.
Seminarium - Alkohol och arbetsliv
Den 10 oktober arrangerar Systembolaget tillsammans med CERA ett kostnadsfritt halvdagsseminarium med särskilt fokus på alkohol och arbetsliv.
Vill du stärka kvaliteten på dina anslagsansökningar och din forskning?
Akademistatistik erbjuder statistisk och hälsoekonomisk expertis för forskare inom Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Akademin.
Regionala FoU-medel för 2020
Nu är det möjligt att söka regionala FoU-medel till patientnära klinisk forskning och utvecklingsarbete för 2020. Utlysningen omfattar nya och fortsatta medel till regionala samarbetsprojekt, samt fortsatta medel till forskning inom patientsäkerhetsområdet. Ansökningsperioden pågår till och med 1 oktober 2019.
Utlysning av projektbidrag för klinisk behandlingsforskning
Nu är det möjligt att söka projektbidrag från Vetenskapsrådet för planering av klinisk behandlingsforskning.  Utlysningen stänger den 27 augusti 2019, klockan 14.
Chans gå utbildningen Handläggning svårläkta sår även i höst
Utbildningen Handläggning av svårläkta sår ges vid två avslutande tillfällen i höst.
När datorspelandet blir problematiskt – gaming disorder hos barn och unga
Två seminarietillfällen är inplanerade under hösten, Göteborg 5:e september och Trollhättan 19:e september.
Appen "Strama nationell" med behandlingsriktlinjer mot infektioner
Nu övergår vi till att enbart använda nationella Stramas app med kopplad webbversion för aktuella behandlingsriktlinjer mot infektioner. Appen Strama VGR släcks ner.
2019-06-14 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Regionalt processteam ADHD/AST bjuder in till tre seminarier
I höst bjuder regionalt processteam ADHD/AST in till tre seminarier:
Hbtq-diplomering i nytt poddavsnitt
Nu finns ett nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid. Den här gången handlar det om Västra Götalandsregionens hbtq-diplomering.
Varierande användning av resistensdrivande antibiotika på sjukhus i VGR
Ny statistik för kvartal 1 2019 visar på varierande användning av resistensdrivande antibiotika och att det skiljer sig kraftigt mellan sjukhusen i VGR.
Ny rutin för hantering av person- och journaluppgifter vid könskorrigering
Nu finns en ny rutin som ska följas av hela VGR som gäller för hantering av person- och journaluppgifter vid könskorrigering. Här hittar du rutinen och samtyckesblanketten.
Ny utlysning av Innovationsfonden – fler möjligheter och längre tid
För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen (VGR) 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa verksamheter och deras medarbetare att utveckla, testa, använda eller utvärdera nya innovativa produkter, processer, tjänster eller metoder inom hälso- och sjukvården i VGR. Utlysningen är öppen 10 juni 2019 – 1 mars 2020.
Välkomna till höstens regionala utbildningar från KPH!
Välkomna att anmäla er till höstens regionala utbildningar arrangerade av KPH, Kunskapsstöd för psykisk hälsa.
Journal via nätet - införande av barns journaler 0-12 år
Västra Götalandsregionen ansluter barns journaler 0 till och med 12 år till e-tjänsten Journalen (journal via nätet) den 1 oktober 2019.
Vårdhygien - uppdaterade rutiner
Vårdhygien för primärvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen har uppdaterat rutinerna för basala hygienrutiner och klädregler samt städning och rengöring i primärvård - vårdpersonal:
Nyhetsbrev 8 2019
Nyhetsbrev från CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Samordnade insatser för personer med samsjuklighet
Samordnade insatser för personer med samsjuklighet
Förändringar i regelverket för sjukresor från 1 juni
Regionfullmäktige beslutade 9 april om diverse förändringar i regelverket för sjukresor.
Den minskande trenden i antibiotikaförskrivningen håller i sig!
Förskrivningen av antibiotika på recept i Västra Götaland har minskat med 5% perioden april 2018 till mars 2019 jämfört med samma period föregående år.
"Jag har lärt mig att leva med det..."
I en intervjustudie berättade patienter med långvarig smärta att de efter att ha deltagit i multimodal smärtrehabilitering upplevde en större känsla av kontroll, både över smärtan och över sitt liv.
Nytt patientavgiftsanslag från 1 juni
Patientavgiftsanslag som gäller från 1 juni finns nu att ladda ner.
Senast uppdaterad: 2019-04-30 15:45