Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Information om Klorhexidinsprit 5mg/ml
Information om Stesolid Novum injektion
Covid-19 och barnhälsovård
Rekommendationer om barnhälsovård under coronapandemin.
RMR-LM Restless legs syndrom
RMR-LM Depression
RMR-LM Ångestsjukdomar
RMR-LM KOL, diagnostik och behandling
Sex på arbetstid om chemsex
Det nya avsnittet av podden Sex på arbetstid handlar om skadereduktion i relation till chemsex.
Covid-19
FaR som hjälp att förändra en människas liv
Välkommen att följa med på en resa där ett recept på fysisk aktivitet (FaR) förändrar en ung tjejs liv:
Uppdaterat sortiment i Hamlet
Nästa år, 19-21 oktober 2021 arrangeras den 11:e Nationella Prioriteringskonferensen i Göteborg
Konferensen anordnas av Prioriteringscentrum, Linköpings universitet tillsammans med Västra Götalandsregionen. Reservera gärna dagarna redan nu!
kvartal 1 2020
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 4 % senaste 12-månadersperioden fram till och med mars 2020 jämfört med samma period året innan. VGR ligger nu på 268 antibiotikarecept/1000 invånare och år och det är bara sex regioner i landet som skriver färre recept till sina invånare.
Inbjudan föreläsning om beroende och samsjuklighet
Beroende och samtidig psykisk ohälsa - Hur kan vården utvecklas?
Covid-19 affischer Att uppmärksamma barnen nu på flera språk
De affischer som Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) tidigare tagit fram för att uppmärksamma barn med våldsutsatthet har nu översatts till ytterligare sju språk.
Tillägg i jourtjänsten
ytterligare webbinarier
Intresset för våra webbinarier om covid-19 och personlig skyddsutrustning är fortsatt mycket stort och vi erbjuder därför ytterligare två tillfällen. Medverkar göra Tinna Åhrén och Gunnar Jacobsson som ger korta presentationer och svarar på era frågor.
Kostnadsfri utbildning 7,5 hp för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa
Alla professionella som arbetar med barn och familjer behöver ha en god kunskap och förståelse för den psykiska ohälsans uppkomst och uttryck och vad som kännetecknar allvarlig psykisk ohälsa. Psykologiska institutionen i Göteborg ger i samarbete med Västra Götalandsregionen en uppdragsutbildning i utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi.
Utbildning: Interpersonell psykoterapi (IPT)
IPT är en högt rekommenderad behandling vid lindrig till måttlig depression hos vuxna och kan också erbjudas till barn och ungdomar med lindrig till måttlig depression.
Naloxon riktlinje
ännu fler webbinarier
Intresset för våra webbinarier om covid-19 och personlig skyddsutrustning är fortsatt mycket stort och vi erbjuder därför ytterligare två tillfällen för att försöka ge svar på era frågor.
Spelberoende - spel om pengar
Resultat punktprevalensmätning (PPM) trycksår vecka 10 2020
Inom VGR deltog drygt 2700 patienter i årets punktprevalensmätning av trycksår inom somatisk slutenvård.
Utlysning av ALF-projektmedel 2021 för nytillkomna sökande
Under perioden 17 april till 1 juni 2020 utlyses en mellanomgång av ALF-projektmedel för 2021 som enbart riktar sig till nytillkomna sökande. Beviljade anslag gäller för 1 år (2021).
Registrera och uppdatera uppgifter i FoU i VGR innan 15 maj
Arbetet med att få fram en årsredovisning för FoU i VGR för 2019 inleddes i februari. Syftet var att få uppdaterad information om forskningsaktiva medarbetares arbetsplats, akademiska meriter, vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt innan den 15 april då årsredovisningarna skulle publiceras. Med anledning av Corona-pandemin har datumet ändrats till 15 maj.
fler webbinarier
Då intresset för våra webbinarier om covid-19 och personlig skyddsutrustning varit mycket stort, erbjuder vi fler tillfällen. Välkommen att delta och ställa frågor via chattfunktionen.
Sex på arbetstid om SRHR i Coronakrisen
Nu finns ett nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid, som den här gången undersöker hur coronakrisen påverkar vår sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.
Inspelad docentföreläsning - Digital behandling i klinisk miljö - Sandra Weineland
Sandra Weineland bedriver forskning inom det huvudsakliga fältet digitala psykologiska behandlingsmetoder med fokus på hälsopsykologi och beteendemedicin. I flera av forskningsprojekten har teoretiska modeller inom bland annat kontextuell beteendeterapi utvecklats och prövats för både psykiska och somatiska tillstånd. Hon har även utvecklat modeller som ligger till grund för behandlingarna och studerat de teoretiserade verksamma mekanismerna. Parallellt med kliniskt arbete som specialistpsykolog i psykoterapi och forskning, är hon samordnare för en digital psykologimottagning inom primärvården.
webbinarier
Den rådande covid-19-pandemin har gett upphov till många frågor, både när det gäller bedömning av patienter med luftvägssymtom som inger misstanke om covid-19 och om personlig skyddsutrustning. Strama Västra Götaland vill därför hjälpa till med utbildning och försöka ge svar på era frågor. Välkomna att delta i något av våra webbinarier med möjlighet att ställa frågor via chatfunktionen, de första redan denna veckan!
Stramadag inställd
Mot bakgrund av utvecklingen av covid-19-pandemin måste vi tyvärr ställa in vår Stramadag för primärvård den 6 maj.
Bildspel till väntrums-TV och hjälpkort
Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har tagit fram ett bildspel till väntrums-TV, samt hjälpkort med information om vart patienten kan vända sig för vård och stöd.
Nyhetsbrev från CERA
CERA, Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Uppdaterat sortiment i Hamlet
Nya kurser i utvärderingsmetodik
Vid psykologiska institutionen ger vi nu två kurser i utvärderingsmetodik. Kurserna vänder sig till dig som vill ha både en teoretisk och en praktisk bas i utvärderingsmetodik för att kunna arbeta med utvärderingar i privat eller offentlig sektor. Kunskaperna kan tillämpas inom alla samhällsvetenskapliga områden och tillämpningar.
Vårdcentral i Boårs satsar på gruppverksamhet för unga som sover dåligt
"Allt fler i åldern 15-19 äter sömnläkemedel i Västra Götaland. På mottagningen Ungas psykiska hälsa satsar man på gruppverksamhet för unga.– Mild till måttlig psykisk ohälsa ökar lavinartat. Då kan man förvänta sig att fler sover dåligt, säger Maria Sjöblom Hyllstam, enhetschef och psykolog"
Tillfälliga förändringar gällande sjukresor
Beslut har fattats gällande tillfälliga förändringar av tillämpning av sjukreseregelverket med anledning av covid-19:
Förlängning och förtydligande av beslut om patientavgifter
Beslut har fattats om förlängning och förtydligande av beslut om tillfälligt borttagen patientavgift för uteblivna eller sent avbokade besök:
Ny rapport
"Vilken sjukvård har personer i åldern 15–44 år som tagit sitt liv fått under den närmaste tiden före dödsfallet? Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Lunds universitet genomfört en studie för att besvara frågan".
RMR Ätstörningar
Kurstips höstterminen 2020
Nu är det dags att söka höstens fristående kurser på masternivå. En fristående kurs kan fungera som komplement i en annan utbildning, som kompetensutveckling eller för att bygga en examen i socialt arbete. Att läsa på masternivå förbereder dig också för vidarestudier på forskarnivå.
Reviderad rutin vårdhygien – covid-19
I takt med ny kunskap om covid-19 och hur det smittar revideras myndigheternas rekommendationer kontinuerligt om hur vi ska undvika att sprida smitta i vården. Västra Götalandsregionen har nu reviderat sina rutiner utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 20-03-30. Rutinen gäller för misstänkt och bekräftat fall av covid-19 inom all vård och omsorg.
Webbaserad utbildning; Droganvändning bland barn och ungdomar
Kunskapsstöd psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen bjuder in till denna utbildning.
Grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi
Västra Götalandsregionen (VGR) avropar inom ramen för avtal med Psykologpartners AB en grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT) med start höstterminen 2020.
Informationsinsatser till vissa grupper
Smittspridning av det nya coronaviruset SARS-Cov 2 pågår i samhället i Västra Götaland och antalet fall kommer att öka. Smittskydd Västra Götaland ser vi med oro på att stora grupper i samhället är svåra att nå via media, hemsidor och sociala medier. Det behövs därför göras särskilda insatser till dem.
Utlysningen av ALF-projektmedel för 2021 skjuts upp
Utifrån gällande Corona situation (Covid 19) har Medi-sam Forskning fattat beslut om att skjuta upp utlysningen för ALF-projektmedel  till motsvarande period 2021.
Risk för ökat våld i nära relationer under Coronakrisen
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen uppmärksammar i ett pressmeddelande, publicerat 19 mars, att barn och kvinnor på grund av Covid-19 är särskilt utsatta när möjligheten att lämna hemmet begränsas. Även Sveriges kvinno- och tjejjourer larmar om en särskilt allvarlig situation för barn och kvinnor som lever med en våldsutövande person, när de uppmanas stanna hemma.
Sex på arbetstid om ofrivillig barnlöshet
Det här nya avsnittet av podden Sex på arbetstid handlar om ofrivillig barnlöshet. Vad det är, vad det beror på och vilken hjälp som finns att få.
Provtagning Covid-19
Så här arbetar VGR för att hantera covid-19
För att på ett effektivt och samordnat sätt arbeta tillsammans som en region har regiondirektör Ann-Sofi Lodin utsett hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström som ansvarig för särskild organisation covid-19.
Tillfälligt borttagande av avgift för uteblivet patientbesök
Beslut har fattats om att avgiften vid uteblivet patientbesök tillfälligt tas bort under tiden 17 – 31 mars 2020:
Återanvändning engångsvisir
Vårdhygien - Coronavirus
Ny samlad plats för e-tjänster på Vårdgivarwebben
Arbetsrelaterad information om de e-tjänster som Västra Götalandsregionen erbjuder idag har samlats på ett ställe på Vårdgivawebben.
Förskrivningen av antibiotika går både ner och upp
Förskrivningen av antibiotika på recept fortsätter att minska, under 2019 med 5% i Västra Götaland, som numera tillhör de sju regioner i Sverige med lägst receptförskrivning. Lägst förskrivning i Västra Götaland ses i Grästorps kommun.
Utlysningar av ALF-projektmedel och ALF-projektmedel yngre forskare för perioden 2021-23
Ansökningsperioden för båda utlysningarna startar den 17 april och pågår till den 1 juni 2020, kl 23.59. Inför utlysningarna arrangeras under mars informationsmöten för alla som planerar att lämna in ansökningar.
Utlysning av fondmedel till forskning om hjärt- och kärlsjukdomar
Emelle Fond vänder sig i första hand till yngre forskare som är verksamma i det geografiska området Göteborg och Södra Bohuslän. Fonden prioriterar särskilt doktorander och nydisputerade forskare som avser att etablera en egen forskningslinje. Sista ansökningsdag är 20 april 2020.
Riktlinje iKBT
Covid 19
Självtest vid warfarinbehandling
Naloxon via sprututbytesmottagning
Uppdaterat sortiment i Hamlet
Seminarium om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa
Årets upplaga av rapportserien ”Alkohol och samhälle”, som ges ut årligen, handlar om alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. En av medförfattarna i forskargruppen som har skrivit rapporten, Frida Dangardt, kom till Nya regionens hus i Göteborg den 20 februari för att berätta om rapportens resultat och rekommendationer.
Socialstyrelsens Kunskapsstöd LARO är publicerad
Slutversionen av kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är publicerad.
RMR-LM Migrän
Emerade adrenalinlösning förfylld injektionspenna: ny uppdatering om aktiveringsfel
Läkemedelsverket har skickat ut säkerhetsinformation samt företagets brev till hälso- och sjukvårdspersonal:
Information från Kammarkollegiet om betalning av akutbesök
Kammarkollegiet tillhandahåller försäkringar för bland annat utländska besökare till statliga myndigheter samt inkommande utländska studenter till högskolor och universitet. I de försäkringar som kammarkollegiet erbjuder ingår ett skydd för akut sjukvård.
Universitetssjukvård i praktiken- vad händer i närmaste framtiden?
Save the date: 13 oktober 2020 - regional FoUU-dag i Borås.
En miljon barn- och ungdomsledare erbjuds utbildning om psykisk ohälsa
Psykisk ohälsa som stress och oro är vanliga problem bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en webbaserad utbildning som ska hjälpa landets en miljon barn- och ungdomsledare att upptäcka och möta unga som mår psykiskt dåligt.
Nationell Psykos- och beroendekonferens 2020
Missa inte möjligheten att närvara på den nationella Psykos- och Beroendekonferensen 2020! Vi välkomnar er till Chalmers konferenscenter på Lindholmen i Göteborg den 12-14 maj.
Inbjudan till konferens om Sociala investeringar
Sedan 2015 har Västra Götalandsregionen arbetat med sociala investeringar för att skapa förutsättningar för unga att gå ut skolan med godkända betyg. Hittills har regionutvecklingsnämnden finansierat 20 investeringar.
Nytt utseende på EU-kort från Storbritannien
Försäkringskassan informerar om att att nya EU-kort från Storbritannien ser annorlunda ut från och med 1 februari 2020.
Webbinarium om uppgiven PC-allergi
Det kommer allt fler rapporter som visar på negativa konsekvenser för patienter med uppgiven penicillinallergi. Det är således viktigt att utvärdera om uppgiven överkänslighet mot penicillin beror på allergi eller inte. Strama VG kommer hålla ett webbinarium om detta.
Inbjudan till heldag Forskningsplattform
Varmt välkommen till heldag för forskningsplattform psykisk hälsa och ohälsa i primärvård, onsdag den 7 oktober Campus Nya Varvet, Västra Frölunda
Vart är vi på väg och vad kan vi göra annorlunda?
Nära samverkan mellan regional och kommunal verksamhet är en förutsättning för att invånarna ska få tillgång till god vård och omsorg. I Västra Götaland finns en lång tradition och erfarenhet av samverkan.
Satsning på ungas psykiska hälsa prisas
2016 startade Västra Götalandsregionen ett projekt som innebär att fler barn och unga med lindrig psykisk ohälsa får hjälp direkt på vårdcentralen. Nu belönas projektet med Psynkpriset. Priset delas ut varje år för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa.
Inbjudan utbildningar kring psykisk hälsa
Kunskapsstöd psykisk hälsa bjuder in till följande utbildningar:
Uppdaterade regionala riktlinjer
Information om uppdatering respektive förlängning av fem regionala riktlinjer:
Senast uppdaterad: 2019-04-30 15:45