Nyheter

Endometrios i primärvården - ny regional webbutbildning
Endometrios är en vanligt förekommande sjukdom som drabbar cirka 10-15 procent av personer födda med livmoder i fertil ålder. Nu finns en webbutbildning med syfte att öka kunskap och kompetens för vårdpersonal som möter patienter med symtom på endometrios.
Sök pengar ur Innovationsfonden - start 21 januari
För medarbetare och verksamheter som vill skapa nya lösningar i hälso- och sjukvården finns det möjlighet att söka  upp till 100 000 kronor ur Innovationsfonden. Ansökningsperioden är mellan 21 januari och 10 februari.
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019
Den 20 december 2018 fattade riksdagen de beslut som krävs för att en ny nationell överenskommelse för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” ska kunna ingås mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-01-14 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Att komma till sin rätt - Slutseminarium 2019-02-07
Att komma till sin rätt är ett projekt med syfte att skapa metoder för hur man kan arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken inom psykiatrin. Projektet som drivs av både personer med egen erfarenhet av psykos och av personal inom psykiatrin, presenterar nu sin slutrapport vid ett seminarium och visar ett par korta filmer om projektet.
Prisjustering 2019-01-01
Måndagsseminarier på Beroendemottagningen vt 2019
Är du nyfiken på beroendesjukdomar och skulle vilja lära dig mer? Intresset för höstens måndagsseminarier om Beroendesjukdomar med Dr Christian Simonsberg har varit mycket stort och vi har därför beslutat att köra ytterligare en omgång under våren 2019.
Thoughts on Resistant Depression, föreläsning med Stuart Montgomery 2019-02-14
Stuart Montgomery, professor emeritus i psykiatri, tidigare verksam vid Imperial College i London, är en pionjär och legendar vad gäller klinisk utvärdering av läkemedel mot depression och andra psykiatriska sjukdomar. Han har publicerat mer än 500 vetenskapliga artiklar, är citerad ca 20.000 gånger, och var den som – tillsammans med Marie Åsberg – utvecklade den välbekanta Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS).
Inspelade informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö
Missade du höstens informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö, FVM? Tre möten spelades in och kan ses på VGR:s Vimeokanal, inklusive frågestunden som avslutade varje möte.
Nyhetsbrev 7 Journal via nätet/NPÖ del 2
CERA utlyser stipendium
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende - CERA utlyser ett stipendium på 10 000 kr för unga forskare eller mastersstudenter för att möjliggöra tid och utrymme för planering av framtida verksamhet. Det kan gälla en kommande studie eller en vistelse vid annan institution. Det kan handla om att utveckla eller stärka ett nationellt eller internationellt samarbete.
Nyhetsbrev 5:2018 om Samverkan vid in- och utskrivning
I nyhetsbrevet kan du läsa om de första resultaten och om uppföljning på sikt, rekrytering av en SIP-koordinator, om viktigt arbete i verksamheterna, nyheter i SAMSA IT-tjänst och kompletteringar av rutinen.
Utbildningen Handläggning av svårläkta sår fortsätter
Utbildningen Handläggning av svårläkta sår fortsätter vid några tillfällen i Göteborg under våren. De första datumen blir 21 och 22 februari.
Kurs: Interpersonell Psykoterapi (IPT) vt 2019
Kursen omfattar sex dagar varav fem dagar är obligatoriska och en dag är möjligt tillval. Utbildningsstart den 4 mars.
Regional Traumadag: Små barn och trauma - Anna Norlén
Med utgångspunkt i neuropsykologi och teorier om utveckling, anknytning och trauma ger denna föreläsning en grund för förståelse.
Enkät sammanställd: God allmän barnkompetens på vårdcentralerna
Den allmänna barnkompetensen på vårdcentralerna är god, men visst ökat stöd från specialistnivån önskas.  Det visar den enkät om barnkompetens och stöd från specialistnivån som alla verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR fick i oktober.
2018-12-07 Uppdaterat sortiment i Hamlet
VGR identifierar yrken med stort anställningsbehov
Västra Götalandsregionens kompetensförsörjningsplan för 2019 fokuserar mycket på yrken inom hälso- och sjukvård. Behovet är störst av arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter/sjukgymnaster, läkare, medicinska sekreterare, psykologer, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, tandhygienister, tandsköterskor och undersköterskor.
Ta del av de inspirerande föreläsningarna från Stramadagen för slutenvård
Den 13 november träffades läkare från slutenvården för att lära sig mer om antibiotikaanvändning och hur man aktivt kan jobba med att förminska förskrivningen på sjukhus. Nu kan du ta del av föreläsarnas presentationer i Powerpoint och film.
Alkoholstopp före operation
Fyra veckors nykterhet före en operation kan leda till halverad risk för komplikationer. Nu tittar Västra Götalandsregionen på att införa regiongemensamma riktlinjer för alkoholfria operationer.
Positiv trend - ökat användande av penicillin vid lunginflammation på sjukhus i VGR
Andelen patienter som inkommer med lunginflammation och som initialt behandlas med penicillin har ökat det senaste året. Målet om minst 55% penicillinbehandling nås av sjukhusen i Södra Älvsborg, vilket är en positiv utveckling.
RMR-paus
Obstetrix står på tur för anslutas till Journalen
Projekt Journal via nätet förbereder anslutning av Obstetrix mödravårdsjournal till de nationella e-tjänsterna Journalen och NationellPatientÖversikt (NPÖ).
Lyssna på podcast om patientsäkerhet och arbetsmiljö
VGR-podden Fikapausen inspirerar och motiverar till förbättringsarbete inom patientsäkerhet och arbetsmijö. Läs mer om arbetet och lyssna på avsnitten här.
VGR startar nu införandet av vårdens nya IT-stöd
Västra Götalandsregionen (VGR) har nu signerat kontraktet om ett nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården med Cerner Sverige AB. Detta efter att förvaltningsrätten avslagit överprövningen.
Klart med naturunderstödd rehabilitering i hela Skaraborg
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har upphandlat naturundersstödd rehabilitering och aktivitet i Skaraborg. Tidigare projekt i Västra Götalandsregionen visar på goda effekter av naturunderstödd rehabilitering, vad gäller minskade symtom på utbrändhet, depression, ångest samt minskad sjukskrivning och förbättrad arbetsförmåga.
Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 3 2018
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 2 % den senaste tolvmånadersperioden fram till och med september 2018 jämfört med samma period föregående år.
Rondkort för sjukhusvården - lanseras i hela Sverige!
Det nationella Strama-nätverket har tagit fram ett rondkort i fickformat för att underlätta dialogen mellan sjuksköterskor och läkare i handläggningen av patienter som behandlas med antibiotika inom slutenvården. Kortet lanseras nu i hela landet.
Skydda antibiotikan – nu finns nytt informationsmaterial att ladda ner
Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv. Nu är det Internationella antibiotikaveckan och ett bra tillfälle att uppmärksamma nytt informationsmaterial som kan användas i mötet med patienten.
Sprututbyte på fyra orter i Västra Götaland
Den 29 oktober startade den första av fyra mottagningar för sprututbyte i Västra Götaland.
Nationell biobankskonferens i Göteborg
Nu är anmälan öppen till Nationell Biobankskonferens 2019. Årets tema är ”Biobank Sverige - från idé till verklighet”.
Nytt informationsmaterial från Strama till patienter och anhöriga
Inför World Antibiotic Awareness Week nästa vecka lanserar vi nytt informationsmaterial som kan användas vid patientmötet. Nytt just nu är material om "När hjälper antibiotika" och "Bakterier i urinen hos äldre".
Vården ska komma närmare patienterna
Västra Götalandsregionen ställer om för en vård närmare patienterna. Det var huvudtemat när över 400 representanter från primärvården samlades för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR.
Så var den regionala MJG-dagen 11 oktober
Nu kan du ta del av presentationerna från den regionala dagen om markörbaserad journalgranskning den 11 oktober i Göteborg.
2018-11-05 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Hur stor påverkan har ärftliga faktorer på depression och andra psykiatriska tillstånd? Lunchseminarium 2018-11-28
Föreläsare: Mikael Landén, Professor/överläkare vid sektionen för psykiatri och neurokemi vid Sahlgrenska akademin
Påminnelse: Inbjudan till intresseanmälan för KBT basutbildning
Det finns möjlighet till regionalt finansierad KBT basutbildning (steg1) enligt upphandlat avtal med Evidens för medarbetare inom vuxenpsykiatri, rättspsykiatri, BUP, Habilitering&hälsa och primärvården.
Otydligt adresserade remisser till Barnmedicin på SU kommer att returneras
Information från Barnmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
Nytt kunskapsstöd för samtal med barn
Professionella behöver bli bättre på att öka barn och ungas delaktighet i vård och omsorg, på deras egna villkor. Nu finns ett nytt kunskapsstöd för samtal med barn som Socialstyrelsen har tagit fram.
Presentationer från seminarium om FRAM
Vid seminariet den 4 oktober berättade tre grupperingar i VGR hur de har arbetat med FRAM-modeller i förlossningsvården. Detta för att öka förståelsen för hur patientsäkerhetsarbetet kan stärkas.
Ny rapport om vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen
Rapporten grundar sig på en analys av resultaten av markörbaserad journalgranskning inom somatisk slutenvård av vuxna under 2013-2017. Under denna period har nästan 8 000 slumpvis utvalda slutenvårdsepisoder granskats. Granskningarna visar uppskattningsvis att patienter åsamkats vårdskada vid i snitt 7,7 % av alla vårdtillfällen under 2013 till 2017.
Dokumentation och film från konferens Integrerade arbetssätt 2018-10-01
Nu finns dokumentationen och filmen från konferensen den 1 oktober om integrerade mottagningar och arbetssätt tillgängligt.
Äldres hälsa och alkohol - Guldkant eller riskbruk? Tillgängligt informationsmaterial
Den ideella organisationen Hela människan har tagit fram filmer, studie- och presentationsmaterial gällande äldres hälsa och alkohol
Hur kan det alkoholorsakade våldet minskas? Seminarium 2018-11-12
Inbjudan till seminariet "Hur kan det alkoholorsakade våldet minskas?"
Primärvårdsdagen VGR 2018 – Presentationer
Den 3 oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg där Primärvårdsdagen VGR hölls. Programmet innehöll föreläsningar och diskussionstillfällen med många olika perspektiv och potential att främja utveckling av primärvården inom VGR. Ett stort tack till alla som deltog under dagen!
Backa Osteoporosmottagning kompletterar befintlig osteoporosvård
Backa Osteoporosmottagning är ett tvåårigt projekt som ska komplettera befintlig osteoporosvård. Osteoporos är underbehandlat och det finns stora vinster för både individ och samhälle i att fler personer får adekvat behandling mot osteoporos.
Utbildningsfilmer - lär dig mer om astma, KOL och hjärtsjukvård
Utbildning om astma vuxna, astma barn, KOL, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtflimmer genomfördes vid flera tillfällen och på flera platser våren 2018 i Västra Götalandsregionen. För att fler ska kunna få ta del av utbildningarna har sex kortare utbildningsfilmer tagits fram.
Ny film om klagomålshantering
Socialstyrelsen har gjort en film om hur patienter och närstående kan lämna synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården.
VGR:s upphandling av nytt IT-stöd överklagad
I slutet av september valde Västra Götalandsregionen (VGR) leverantör av det kärnsystem som ska bli grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium. Upphandlingen har nu blivit överklagad.
Hur förebygger vi självmord bland män? Inbjudan till seminarium 2018-12-10
Välkommen till en inspirerande förmiddag om hur vi tillsammans förebygger suicidrelaterade handlingar bland män.
Aktuell statistik 181001
Nu finns aktuell statistik per 181001.
2018-10-03 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Säkerhetskulturtrappan från A till E
Ett dialogverktyg för verksamheter att kartlägga och utveckla sitt arbete med patientsäkerhet.
VGR har valt leverantör av vårdens nya IT-stöd
Västra Götalandsregionen (VGR) har nu valt leverantör av det kärnsystem som blir grunden i ett helt nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården. Valet föll på Cerner Sverige AB och deras lösning Millennium.
Ny remissadress till flera av SU:s verksamhetsområden
Från och med 2018-10-18 ska remisser till nedanstående mottagningar/enheter skickas till Remissportalen.
Tvätta händerna på olika språk!
2018-09-25 Information om influensavaccin
Sortimentsrådet Läkemedel
Anmälan öppen inför höstens informationsmöten om FVM
Välkommen till höstens informationsmöten om framtidens vårdinformationsmiljö! Flera av dem spelas in och kan ses i efterhand.
Ny videomötestjänst under etablering
Västra Götalandsregionens upphandling av videotjänst för digitala vårdmöten blev klar i augusti. Visiba Care, som utvecklat en plattform som gör det möjligt för vårdgivare att öppna digitala mottagningar , valdes som lösning och den levereras av ATEA.
Podden Sex på arbetstid om hypersexualitet
Nu kan du lyssna på ett nytt avsnitt av Sex på arbetstid. Denna gång handlar det om hypersexualitet.
Södra delen av Västra Götaland först ut med vårdens nya IT-stöd
Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) tillsammans med övriga aktörer i närområdet blir en av de första med att införa vårdens nya IT-stöd – kärnsystemet som ska utgöra navet i framtidens vårdinformationsmiljö.
Nytt om samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård
Från och med 25 september implementeras den nya överenskommelsen avseende samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som tagits fram gemensamt av parterna i Västra Götaland.
Cera event - Att stärka alkohol- och drogforskningen i Göteborg: Mot en hållbar framtid 2018-10-25
Välkommen på event, arrangerat av CERA - Center for education and research on addiction
HSE Hållbart Säkerhets Engagemang
11 frågeställningar om patientsäkerhet och användaranvisningar.
Står du på ett ben under kampanjveckan
Vecka 40 äger den nationella kampanjen Balansera mera rum.
Seminarie om självskadebeteende 2018-11-05
Välkomna till seminarie om självskadebeteende, Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen i Göteborg. Målgrupp för seminariet är professionella som i sin yrkesroll möter personer med självskadebeteende.
Fortsatt hög användning av antibiotika på sjukhus i Västra Götalandsregionen
Användningen av antibiotika, mätt som antal doser/vårddygn, ökar. Flera sjukhus fortsätter dock att minska sin användning av antibiotikaklasser som driver resistens, såsom cefalosporiner.
Ny forskning kan ge bättre behandling av blodcancer
Patienter med blodcancersjudomen MDS kan slippa blodtransfusion i flera år om de snabbt behandlas med ESA-läkemedel. Det är ett av flera spännande resultat i en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.
Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 2 2018
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 3% den senaste tolvmånadersperioden fram till och med juni 2018 jämfört med samma period året innan.
Seminarieserie med tema migration och hälsa
Nya bildstöd för mag-tarm-levermottagning
2018-09-05 Uppdaterat sortiment i Hamlet
Aktuell statistik 180903
Nu finns aktuell statistik per 180903 samt nytillkomna händelseanalyser i Nitha Kunskapsbank under augusti 2018.
Gratis eftermiddag om bildstöd
Ändrade öppettider och bokningssätt hos Punktionscytologiska mottagningen på SU
På grund av svårigheter att bemanna har Punktionscytologiska mottagningen på Sahlgrenska sjukhuset förändrade öppettider och bokningssätt från den 2 juli 2018.
Senast uppdaterad: 2018-09-18 08:20