Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Frågor och svar: Stomihjälpmedel
Västra Götalandsregionen har genomfört en upphandling av stomi-produkter. Det finns drygt 6 000 patienter som berörs av upphandlingen varav närmare 2 800 kommer att behöva byta stomihjälpmedel.
Pilotutlysning av pedagogiska ALF-medel
För första gången utlyses ALF-medel för pedagogiskt inriktade forskningsprojekt kopplade till klinisk utbildning inom läkarprogrammet. Utlysningen öppnar 11 november och omfattar ansökningar av medel för nya projekt. Sista ansökningsdag 9 december.
webbinarium recidiverande cystit
Hur definieras recidiverande cystit hos kvinnor? Hur handläggs dessa patienter? Kan man, när det gäller de något äldre kvinnorna som får jämförelsevis mycket UVI-antibiotika, minska antalet antibiotikakurer genom att tidigt fånga upp patienter som har urogenitalt östrogenbristsyndrom, en riskfaktor för recidiverande cystiter?
Sömnguiden - nytt program i Stöd- och behandlingsplattformen
Sömnguiden ger vägledd självhjälp för förbättrad sömn vid insomni. Sömnguiden med dess tillhörande Vårdgivarstöd finns sedan tidigare som häfte att skriva ut eller beställa via Marknadsplatsen men blir nu även tillgängligt som digitalt stödprogram via Stöd- och behandlingsplattformen (SoB).
SKR webbsänder seminarium om vårdsamordnare för psykisk hälsa i VGR
Vårdsamordnare för psykisk hälsa är en relativt ny roll i Sverige, och en viktig del i ett personcentrerat och teambaserat arbetssätt för vård vid depression och ångestsyndrom. SKR stödjer implementering av evidensbaserade metoder för vård vid psykisk ohälsa i primärvården.
Flytt av verksamhet till och från Lundby Specialistsjukhus
Från och med årsskiftet 20/21 träder ett nytt avtal i kraft som reglerar Capios uppdrag på Lundby Specialistsjukhus. I och med det nya avtalet kommer en del förändringar att ske när det gäller var vården i Västra Götalandsregionen kommer att ges.
Stöd till vårdgivare kring Hälsocoach online
Hälsocoach online är en individanpassad tjänst som erbjuder motiverande videomöten i mobilen, surfplattan eller via dator för att förbättra levnadsvanor.
Uppdaterat sortiment i Hamlet
Information om influensavaccin 2020-2021
Välkommen på seminarium
Pandemins påverkan på drickandet, spelandet och den psykiska hälsan. Dricker vi mer eller mindre under covid-19, mår vi sämre eller bättre och har vi spelat bort alla våra pengar? Detta och mycket mer diskuteras när Systembolaget i samarbete med centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA) vid Göteborgs Universitet bjuder in till digitalt seminarium den 21 oktober.
Balansera mera vecka 40
Vecka 40 är det åter dags för den årliga fallpreventionsveckan Balansera mera, vars syfte är att rikta ljuset på problemet med fallolyckor.
Prevention och behandling vid tobaksbruk
Psykisk ohälsa i Halland – ett gemensamt arbete
I detta nummer av Psykiatrin Hallands nyhetsbrev lägger vi stor vikt vid barn och ungdomar. Dels handlar det om den omdebatterade frågan att behandla psykiskt sjuka barn med mediciner, dels om de risker som kan finnas när man sätter in tidiga insatser.
Sammanställning projekt - hälsopedagog i psykiatrisk öppenvård
Denna slutrapport beskriver bakgrunden till att hälsopedagog anställdes i öppenvårdspsykiatrin, NU- sjukvården. Den beskriver också hur projektplanen växte fram, vilka områden som varit fokus för arbetet och hur arbetet genomförts. Den redovisar också resultat och diskussion av de olika insatser som utförts och avslutningsvis förslag till fortsatt arbete.
Alkoholrapporten 2020: Alkohol, våld och otrygghet
Alkoholrapporten 2020 är här. I rapporten har vi sammanställt vittnesmål från personer som i sitt arbete dagligen möter alkoholrelaterat våld, personer som blivit utsatta för våld på grund av att anhöriga dricker och samlat fakta om ämnet.
Människorättsbaserat arbete i del av VGRs psykiatri beskrivs i Harvard Helath and Human Rights Journal
Tidskriften Harvard Health and Human Rights Journal har publicerat ett temanummer om psykisk hälsa och mänskliga rättigheter. Avdelning social hållbarhet och två rättighetsbärare fick en förfråga om att skriva en artikel till detta temanummer om erfarenheterna av att pröva ett människorättsbaserat arbete inom psykosvårdkedjan nordost, Göteborg.
Information om Adalat 10mg tabletter
Inbjudan till webbinarium om självskadebeteende
Föreningen SHEDO arrangerar spridningskonferenser via webb den 17 och 19 november.
Nya indikatorer och målnivåer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom
2017 kom nya nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer med demenssjukdom. 2018 genomfördes en utvärdering av vården och omsorgen, och som ett tredje steg har nu indikatorer och målnivåer tagits fram.
Utbildning i Prolonged exposure - traumaspecifik psykoterapi för PTSD
Prolonged exposure är den metod som har starkast forskningsstöd i behandling av PTSD.
Internationella patientsäkerhetsdagen
Nu uppmärksammas patientsäkerhetsfrågorna runt om i världen. Världshälsoorganisation WHO, där Sverige är en aktiv medlem, har initierat den 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag.
KBT-boosters - en seminarieserie som startar i höst
Västra Götalandsregionen introducerar nu seminarieserien KBT-boosters. Syftet är att stödja evident och effektiv KBT- behandling för de vanligaste psykiatriska diagnoserna med seminarier utifrån uppdaterade diagnosspecifika behandlingsmanualer.
Välkommen att lämna synpunkter på program för skadligt bruk och beroende
Vård- och insatsprogrammet för skadligt bruk och beroende är nu framtaget och SKR önskar få in synpunkter.
Esthers digitala släktträff 2020
Välkommen till Esthers släktträff, en nationell konferens som vid detta tillfälle handlar om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare. Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther!
SVELIC.se ökar vårdens tillgång till läkemedelsinformation
Den svenska söksidan SVELIC samlar nu utredningar gjorda av fem av de sju svenskaläkemedelsinformationscentralerna, liksom av den norska regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS).
kvartal 2 2020
Covid-19-pandemin har medfört en kraftig nedgång i antibiotikaförskrivningen och Västra Götalandsregionen har i juli i år uppnått målet om 250 recept/1000 invånare och år!
RMR Fysioterapi vid axial spondylartrit
Webbutbildning om undernäring hos äldre
Undernäring är ett vanligt problem hos äldre personer som leder till svåra konsekvenser för den enskilda människan. Studier visar att så många som 30 procent av befolkningen över 80 år har en risk för eller en etablerad undernäring.
Nytt poddavsnitt: Sexuella biverkningar av läkemedel
Nu finns ett nytt avsnitt ute av podden Sex på arbetstid.
Tips - gratis app för att följa psykiskt mående och vanor
"Uppskatta din dag" är en app som är till för att följa mående och vanor över tid.
Förlängningar av tillfälliga förändringar
Med anledning av covid-19 har hälso- och sjukvårdsdirektören fattat följande beslut:
Utbildning i tortyrskador och tortyrdokumentation
Västra Götalandsregionen genomför tillsammans med Röda korset en kunskapshöjning i tortyrskador och tortyrdokumentation.
Uppdaterat sortiment i Hamlet
Välkomna till höstens utbildningar inom området skadligt bruk och beroende!
Utbildningsort är Göteborg om inte annat framgår nedan. Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.
RMR Sfinkterprofylax
Webbsändning: Kraftsamlingsverkstad
SKR arrangerar webbsändningar de tre första dagarna i Almedalsveckan. Det samlande temat kommer vara Kraftsamling för psykisk hälsa som lanserades i Psykisk Hälsa-huset 2019 med start idag!
temarapport UVI
Kvinnor i åldrarna 65-74 år respektive 75-84 år får jämförelsevis många recept på antibiotika mot urinvägsinfektion. Skillnaderna är dessutom stora i regionen enligt en färsk temarapport som visar förskrivningen till äldre kvinnor av dessa preparat senaste 12-månadersperioden till och med mars 2020.
Höstens utbildningar i MI, MET och ÅP
Välkommen till höstens utbildningar inom MI, MET och ÅP, grundstenarna inom beroendevård.
Inbjudan seminarium spel om pengar 1 oktober 2020
Välkommen till seminarium om spel om pengar! Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende – hur gör vi?
Välkommen till Forum sexuell hälsa, 2 november 2020, fokus klimakteriet - Save the date!
Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) bjuder in till fortbildning på temat klimakteriet och sexuell hälsa.
Höstens utbildningar inom beroendekunskap
Kunskapsstöd för psykisk hälsa bjuder in till höstens utbildningar inom beroendekunskap. Alla utbildningar arrangeras utifrån rådande restriktioner för att förhindra smittspridning, och med avstånd i lokaler.
Utbildning i Interpersonell psykoterapi (IPT) blir digital
Utbildningen i Interpersonell psykoterapi (IPT) som ges i höst ställs om till digital utbildning förutom en gemensam fysisk uppstartsdag på Campus i Göteborg.
Inbjudan: Ortopedidagen 2020
Sahlgrenska Universitetssjukhuset bjuder in till Ortopedidagen 2020, den 11 november på SU/Mölndal.
Förändrad prioritering av prover hos klinisk patologi på SU
Till remittenter angående prioritering av prover:
Riktlinje -Kompetens traumateam
Uppdaterat sortiment i Hamlet
Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg
Ny regional rutin ”Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg” finns nu publicerad på Vårdgivarwebben:
Webbaserad utbildning om att ställa frågor om våld är webbaserad året ut
Det är viktigt att kunskap om våld i nära relationer samt kunskap om att ställa rutinmässiga frågor om våld finns inom hälso- och sjukvården för att upptäcka patienter med erfarenhet av våld. Inte minst nu när corona sprids i vårt land och effekterna av coronaviruset är många och påverkar på olika sätt. .
Information om Moxifloxacin inf-vätska
Nyhetsbrev från CERA
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende
Covid-19
Årsredovisning FoU i VGR 2019 – nu tillgänglig för alla på webben
Alla forskningsaktiva, deras chefer, kollegor och andra forskningsintresserade kan nu enkelt ta del av den forskning som pågick i Västra Götalandsregionen under år 2019.
Klargörande kring AsthmaTuner
Klargörande kring AsthmaTuner, spirometer för egenkontroll och behandling av astma:
RMR Extern provtagning
Patientröster om bemötande i primärvård
Patientnämnden har 3 juni presenterat rapporten Att möta med omsorg – Patientröster om bemötande i primärvård.
Specialistkurs i Affektfokuserad psykodynamisk terapi
Restplatser till utbildning med kort anmälningstid, 16 juni. Utbildningsenheten VGR ger utbildningen i samarbete med Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling (SAPU) med start höst 2020.
Telefonlinje om corona på flera språk
Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska.
Information om Stesolid Novum injektion
Covid-19 och barnhälsovård
Rekommendationer om barnhälsovård under coronapandemin.
RMR-LM Restless legs syndrom
RMR-LM Depression
RMR-LM Ångestsjukdomar
RMR-LM KOL, diagnostik och behandling
Sex på arbetstid om chemsex
Det nya avsnittet av podden Sex på arbetstid handlar om skadereduktion i relation till chemsex.
FaR som hjälp att förändra en människas liv
Välkommen att följa med på en resa där ett recept på fysisk aktivitet (FaR) förändrar en ung tjejs liv:
Nästa år, 19-21 oktober 2021 arrangeras den 11:e Nationella Prioriteringskonferensen i Göteborg
Konferensen anordnas av Prioriteringscentrum, Linköpings universitet tillsammans med Västra Götalandsregionen. Reservera gärna dagarna redan nu!
kvartal 1 2020
Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 4 % senaste 12-månadersperioden fram till och med mars 2020 jämfört med samma period året innan. VGR ligger nu på 268 antibiotikarecept/1000 invånare och år och det är bara sex regioner i landet som skriver färre recept till sina invånare.
Inbjudan föreläsning om beroende och samsjuklighet
Beroende och samtidig psykisk ohälsa - Hur kan vården utvecklas?
Covid-19 affischer Att uppmärksamma barnen nu på flera språk
De affischer som Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) tidigare tagit fram för att uppmärksamma barn med våldsutsatthet har nu översatts till ytterligare sju språk.
Tillägg i jourtjänsten
ytterligare webbinarier
Intresset för våra webbinarier om covid-19 och personlig skyddsutrustning är fortsatt mycket stort och vi erbjuder därför ytterligare två tillfällen. Medverkar göra Tinna Åhrén och Gunnar Jacobsson som ger korta presentationer och svarar på era frågor.
Kostnadsfri utbildning 7,5 hp för arbetet med barn och ungas psykiska hälsa
Alla professionella som arbetar med barn och familjer behöver ha en god kunskap och förståelse för den psykiska ohälsans uppkomst och uttryck och vad som kännetecknar allvarlig psykisk ohälsa. Psykologiska institutionen i Göteborg ger i samarbete med Västra Götalandsregionen en uppdragsutbildning i utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi.
Utbildning: Interpersonell psykoterapi (IPT)
IPT är en högt rekommenderad behandling vid lindrig till måttlig depression hos vuxna och kan också erbjudas till barn och ungdomar med lindrig till måttlig depression.
Naloxon riktlinje
Senast uppdaterad: 2019-04-30 15:45