Ersättning för recept i samband med digital kontakt

Uppdaterad:
Publicerad:

Angående ersättning för recept i samband med digital kontakt, i första hand Skriftlig distanskontakt (Kontakttyp: Skriftlig distanskontakt som ersätter besök (BR) KVÅ: ZV051 Telemedicin):

Sedan 200101 gäller att skriftlig distanskontakt (Kontakttyp: Skriftlig distanskontakt som ersätter besök (BR) KVÅ: ZV051 Telemedicin) genererar 1,0 i poäng vid beräkning av täckningsgrad. Det förutsätts då att:

  • Vårdkontakten sker via en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient.
  • Vårdkontakten innehållsmässigt motsvarar ett öppenvårdsbesök.
  • Behandlingsansvarig hälso- och sjukvårdspersonal gör en medicinsk bedömning och fattar beslut om eventuell behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare utredning.
  • Innehållet i vårdkontakten journalförs.

Vi vill förtydliga några aspekter på detta:

Vår utgångspunkt är att förskrivning av recept, bedömning av prov- och remissvar mm vanligen kräver en kvalificerad medicinsk bedömning. Det vill säga detta är inget man gör lättvindigt eller slentrianmässigt utan måste värderas utifrån den specifika patientens tillstånd.

Men för att arbetet kring förskrivning av recept, bedömning av provsvar och remissvar innehållsmässigt ska motsvara ett öppenvårdsbesök förutsätts att det finns ett utbyte av information mellan vårdgivaren och patienten kring den aktuella frågan. I journalen ska framgå att patient och vårdgivare haft ett informationsutbyte som visar att ny information tillkommit och värderats eller att sedan tidigare känd information bekräftats av båda parter. Detta ligger bland annat till grund för att informationsutbytet förutom anamnes ska kunna sägas innehålla ett status.

Ett kort meddelande till patienten om att hens recept nu är förnyade enligt önskemål lever inte upp till kraven på en kontakt som motsvarar ett öppenvårdsbesök. Inte heller ett kort meddelande till patienten att ”Senaste sköldkörtelproverna var normala och kräver ingen dosjustering av Levaxin. Recept för ett år är förnyade och finns att lösa ut på apotek”.

I syfte att få mer information kring hur dokumentationen vid dessa kontakter ser ut kan en framtida journalgranskning bli aktuell även om någon sådan i nuläget inte är beslutad.

Kontakt vid frågor:

Emil Johansson
emil.johansson@vgregion.se
Tel: 0722-47 42 95