Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter - Vårdval Vårdcentral

Camilla Sandin-Bergh blir ny utbildningschef för studierektorsenheten vid FoUU, Regionhälsan.

Tips till dina patienter:

Den 12 november kl. 13.00-16.00 är det dags för årets FaR-dag som i år blir i form av ett webbinarium.

Det är viktigt för enheter som ska ingå i allmänhetens provtagning att lägga upp tider för antikroppstest i sina webbtidböcker.

Elektronisk svarsrutin direkt till patient ska erbjudas, antingen via vårdgivarens eget befintliga system eller Direkttest.se som erbjuds vårdenheter som deltar i allmänhetens provtagning.

För de som beställer material på marknadsplatsen för sin PCR-provtagning ska dessa artikelnummer användas:

Regionstyrelsen beslutade den 8 september att ersättningen till vårdcentraler utökas med 150 kronor per PCR-test för att också täcka kostnader för smittspårning.

Sedan den 3 september finns en tillfällig regional smittspårningsenhet på plats i Västra Götalandsregionen.

Information från Smittskydd Västra Götaland:

Nedan följer registreringsrutiner gällande närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare.

Det har visat sig att det råder oklarheter kring rutinen för PCR-provtagning gällande listade och olistade patienter. Tanken är en lättillgänglig provtagning, vilket kan innebära att närmaste vårdcentral inte är enheten där patienten är listad. Vårdcentraler ska därför erbjuda PCR-provtagning – oavsett listning.

Strama Västra Götaland påminner om att deadline för årets självdeklaration till Strama är den 23 oktober.

Rutinen vänder sig till vårdcentraler och sjukhusmottagningar som ska provta vuxna, barn samt hälso- och sjukvårdspersonal inom kommunal hälso- och sjukvård för antikroppar av covid -19.

Apoteket AB, dosleverantör i VGR, har meddelat att Beviplex Forte tablett är restnoterat. Det finns inga utbytbara alternativ och tabletten kan därför under en viss tid komma att saknas i dosrullarna.

Till dig som vill anmäla intresse för att komma igång med digitala vårdmöten via Mitt Vårdmöte, eller har skickat in en intresseanmälan men ännu inte har fått någon återkoppling, ber vi dig vänligen kontakta oss via epost på följande mejladress:

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare med anledning av covid-19-situationen beslutat om en rad åtgärder till stöd för privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen. Dessa beslut förlängs nu till 31 december 2020.

Med anledning av covid-19 kommer vi fram till den 31 december 2020 att anpassa den löpande uppföljningen av vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral.

De 1500 personer som fick falska positiva svar på sina PCR-test har möjlighet att vända sig direkt till sin vårdcentral för att boka in ett antikroppstest. Därför ska vårdcentralerna ta emot dessa patienter när de kontaktar er.

Smittskydd har reviderat dokument som beskriver:

Behandlande läkaren inom primärvården i Västra Götalandsregionen och Vårdval Vårdcentral kan från och med den 3 september få stöttning av en tillfällig regional smittspårningsenhet i arbetet med att smittspåra covid-19.

Här kommer lite information från Koncernkontoret om arbetet med provtagning av covid-19:

PTP-programmet är en av Västra Götalandsregionens främsta rekryteringsvägar för nya psykologer. Nu är det dags att starta rekrytering inför VT-21. Programmet startar i mars 2021.

Från och med årsskiftet 2000/2021 träder ett nytt avtal i kraft som reglerar Capios uppdrag på Lundby Specialistsjukhus.

Nu finns en utbildning för dig som på ett eller annat sätt arbetar med att ställa eller registrera diagnoser.

För fyra år sedan lanserade SKR det nationella systemet PrimärvårdsKvalitet. Idag har 950 vårdcentraler och 291 rehabenheter tillgång till sin data och kan följa sina resultat i PrimärvårdsKvalitet.

Under hela september månad genomförs mätning inom Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

Den tillfälliga borttagningen av extra avgift vid hembesök hos patienter som är 70 år eller äldre med anledning av covid-19, avseende period 2020-04-06 till och med 2020-04-24, kommer att regleras i samband med september utbetalning för vårdcentraler inom vårdvalet.

Det har kommit en ny uppdaterad regional rutin till följd av covid-19: Testikelcancer - tillfälligt ändrade rekommendationer under pågående covid-19 pandemi.

RMR för utredning och behandling av beroendesyndrom (alkohol, narkotika och spelberoende) finns nu antagna. Implementering av beroendekunskap pågår och flera av era medarbetare har nyttjat möjligheterna att tillägna sig kunskap inom området.

Det är av yttersta vikt att alla vårdgivare har en fungerande rutin när det gäller filuppladdning.

Ett visningsfel har uppmärksammats i utbetalningsunderlaget för Vårdval Rehab. Felet har inte medfört felaktig ersättning utan endast felaktig presentation. Endast hembesök utförda av fysioterapeut presenteras som hembesök under avdrag för patientavgift. Hembesök utförda av övriga personalkategorier återfinns under besök på mottagning.

Den regionala rutinen Screening och smittspårning av covid-19 på kommunala korttidsboenden och särskilda boenden för äldre har reviderats och samtidigt bytt namn:

Folkhälsomyndigheten har kommit med en ny version av Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg:

Den nationella primärvårdsmätningen våren 2020 gällande telefontillgänglighet (andel besvarade samtal av antal inkomna) som Sveriges kommuner och regioner (SKR) administrerar har sammanställts.

Efter beslut från Läkemedelskommittén finns nu infusion Glukos 50 mg/ml (1000 ml) tillgängligt i regionens kommunala akutläkemedelsförråd (KAF).

Två nyhetsbrev från Läkemedelskommittén:

Följande RMR-Läkemedel är uppdaterade:

Regionfullmäktige beslutade den 9 juni 2020 om Krav- och kvalitetsbok 2021 för Vårdval Vårdcentral, diarienummer RS 2020-03174.

Nu är det möjligt att söka regionala FoU-medel för 2021 till patientnära forskning och utvecklingsarbete. Medlen riktar sig till regionala samarbetsprojekt med vetenskapligt samarbete mellan geografiskt spridda arbetsplatser eller mellan vårdnivåer inom samma område, till exempel samarbete mellan primärvård och närliggande sjukhus.

Som aviserades förra året så kommer vi från och med 2021 att övergå till att endast distribuera krav- och kvalitetsboken i digital form, vilket innebär att den inte kommer att tryckas. Redan nu finns den att läsa, ladda ner och skriva ut:

Samlad information och dokument om detta finns nu på Smittskyddets hemsida:

Tisdag 3 november startar årets vaccinationskampanj. Höstens vaccinationer kommer att kräva extra planeringsarbete på grund av att pandemin med covid-19 då sannolikt fortfarande pågår.

En patientinformation har tagits fram att dela ut, tillsammans med smittskyddsbladet, till patienter som provtas (PCR) inom primärvården.

För att möjliggöra vårdval enligt närhetsprincipen beräknas områden för samtliga vårdcentraler, där respektive område redovisar vilken vårdcentral som ligger närmast de boende inom ytan.

Instruktion för att vald läkare ska följa med mellan månaderna:

Nedanstående information kommer att gå ut till allmänheten via VGR Fokus:

Regionfullmäktige beslutade den 9 juni 2020 om Krav- och kvalitetsbok 2021 för Vårdval Vårdcentral, diarienummer RS 2020-03174.

Under september arrangerar PrimärvårdsKvalitet två webinarier:

Under pågående covid-19-pandemi finns det risk för att patienter inte får frakturförebyggande behandling. Det är framför allt angeläget att individer med hög risk för fraktur (tidigare kot- och höftfraktur samt uttalad osteoporos) får behandling.

Ökad provtagning är en viktig del för att minska smittspridning av coronaviruset i landet, och diskussioner har förts både nationellt och regionalt med målet att öka antalet provtagningar.

Årets rapport om barnhälsovård i VGR, den tredje i ordningen, publiceras dels i en interaktiv form och dels i en kort sammanfattning i bilder och grafer som utskrivbar eller tryckt version.

Det är av yttersta vikt att alla vårdgivare har en fungerande rutin när det gäller godkännande av utbetalningsunderlaget.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 13 maj 2020 att leverantörer inom Vårdval Vårdcentral kan ansöka om tillfälligt minskat uppdrag med anledning av sjukfrånvaro hos personalen på grund av covid-19. Beslutet gäller från och med 13 maj 2020 till och med 31 augusti 2020.

Regionalt processteam - Ätstörning arrangerar en halvdagsutbildning med temat Ätstörning i primärvård - bakgrund, bedömning och behandling. Utbildningen ges vid två separata tillfällen, onsdagen den 30 september samt tisdagen den 13 oktober, kl. 13.00 – 16.00.

Information från Regionhälsan MHV/Gyn:

Smittskyddsanmälan från behandlande läkare behövs inte längre vid covid-19. Informationen på laboratorieremissen blir därför avgörande för det fortsatta smittskyddsarbetet.

Inbjudan till personal på vårdcentral för att komma igång med att arbeta med psykisk hälsa för barn och ungdomar – i första hand för psykolog, psykoterapeut, socionom och andra som möter barn och ungdomar i sitt arbete.

Regional medicinsk riktlinje (RMR) Extern provtagning har uppdaterats.

I det senaste reportaget om PrimärvårdsKvalitet får du tips för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. En primärvårdschef i Närhälsan delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring kvalitetsarbete och hur man kan göra för att engagera och involvera professionerna med hjälp av PrimärvårdsKvalitet:

Nu finns samlad information om läkemedelsbehandling och aktuellt kunskapsläge om covid-19.

Nu finns ett uppdaterat terapiråd vid astma/KOL i sjukvården under covid-19-pandemin:

Mot bakgrund av tidigare utsänd information om att belastningen på regionens sjukhus är stor på grund av covid-19 och att primärvården av denna anledning i första hand kan överväga att remittera patienten till annan vårdgivare än sjukhusen bifogas här en inventering över åtgärder LOL har kompetens och kapacitet till att utföra, utöver bedömningsbesök. I samma fil återfinns en vårdgivarförteckning med tillhörande adress- och kontaktuppgifter till dessa vårdgivare uppdelat per läkarspecialitet.

Med anledning av covid-19 kommer vi att anpassa den löpande uppföljningen av vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral.

Den planerade vården för personer 70 år eller äldre återupptas och vårdgivare ska fortsatt överväga digitala besök och hembesök. Vårdgivaren ansvarar för att göra en riskbedömning av utebliven vård i förhållande till risk för att utsättas för smitta. Detta bör ske i samråd med patient.

Medarbetare inom kommunal vård och omsorg erbjuds att genomföra egentest.

Med anledning av rapporten ”Granskning av 29 vårdenheter från primärvården i Västra Götalandsregionen och deras följsamhet till riktlinjer för diagnossättning” har behov påtalats av att öka tydligheten i riktlinjer, höja kompetensen om registrering och förändra kulturen kring diagnossättning och diagnosregistrering.

Nu är det viktigt att kunskap om att ställa frågor om våld finns inom hälso- och sjukvården för att upptäcka patienter med erfarenhet av våld. Effekterna av coronaviruset är många och påverkar på olika sätt. Mer tid hemma med en person med aggressionsproblem ökar risken för våld i nära relationer och barnens utsatthet är särskilt stor. Därför har vi på VKV ersatt de fysiska metodutbildningar som riktat sig till vårdcentraler och rehab under maj 2020 till ett antal webbaserade utbildningar.

Enligt patientavgiftshandboken tas 100 kr i extra avgift ut av patient vid hembesök. Under perioden 2020-04-06 till och med 2020-04-24 har den extra avgiften tillfälligt tagits bort för patienter som är 70 år eller äldre, med anledning av covid-19. Den ekonomiska rättningen kommer att synas som tidigast i samband med juni månads utbetalning.

Rekommendationer från Regionala cancercentrum i samverkan har antagits nationellt, även i Västra Götaland.

På grund av rådande situation med covid-19-pandemin är belastningen stor på regionens sjukhus. Stora delar av den elektiva vården har ställts in och patienter som remitteras till sjukhusen kommer att drabbas av långa väntetider.

Regional medicinsk riktlinje – Naloxon via sprututbytesenheterna är framtagen inom uppdraget Inrättande av sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen 2018–2020, och Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, som säger att hälso- och sjukvården bör erbjuda Naloxon till personer i riskzonen för opioidöverdos.

Regional medicinsk riktlinje - Urininkontinens hos kvinnor är uppdaterad med mindre redaktionella justeringar och anpassning till layout enligt Västra Götalandsregionens policy för styrande dokument inom hälso- och sjukvård.

Rutin har uppdaterats:

Information från Klinisk patologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

Vägledning vid palliativ vård vid covid-19 framtagen av Region Stockholm, godkänd att användas i Västra Götaland:

Regional rutin om avsteg från remisshantering med anledning av covid-19 gäller inte. Ordinarie regional medicinsk riktlinje Remiss inom hälso- och sjukvård gäller:

26 mars fattades verkställighetsbeslut om att planerad vård för personer 70 år eller äldre ställs in från och med 27 mars 2020 och fyra veckor framåt. Vård som inte kan anstå innefattas inte av beslutet.

Regeringen har beslutat att apoteken inte får lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Syftet är att motverka onödiga bristsituationer som skulle kunna uppstå till följd av hamstring och att säkerställa en jämlik distribution av tillgängliga läkemedel.

Kvalitetsarbete har länge varit ett fokusområde för Carlanderska. De var också en av de vårdcentraler som tidigt började använda det nya nationella systemet PrimärvårdsKvalitet. I ett nytt reportage kan du läsa om hur de får tid till kvalitetsarbete i en hektisk vardag. De bjuder också på tips till dig som ännu inte kommit igång med att använda systemet i ditt förbättringsarbete.

Här kommer en påminnelse om att alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen erbjuds möjlighet att starta KBT på nätet i Stöd- och behandlingsplattformen, SoB.

Med anledning av att WHO har uppdaterat koderna vad gäller covid-19 har Socialstyrelsen uppdaterat kodningsanvisningarna:

Barnhälsovården har kontakt med i stort sett alla barnfamiljer. Det är viktigt att även under denna tid stötta familjerna med kunskap och information för att bidra till att begränsa smittspridning liksom för att ge stöd samt möta oro och frågor. BHV-programmet bör följas i så stor utsträckning som möjligt utifrån varje enhets förutsättningar, dock med en lägsta nivå enligt prioriteringslista.

Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:56