Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter - Vårdval Vårdcentral

I anslutning till den Nationella primärvårdskonferensen 2019 bjuder FoU primärvård i Västra Götalandsregionen in till förkonferens för att diskutera den framväxande kunskapsorganisationen.

PMU har arbetat med svårbehandlat utmattningssyndrom under snart tre år. De flesta av patienterna kommer från primärvården. PMU önskar att dela med sig av erfarenheter och resultat från denna tid samt att ha en dialog kring diagnosen och behandlingsbarhet med primärvården.

Från den 1 januari 2019 krävs fullständiga personnummer för nordiska barnpatienter för att få ersättning när dessa besökt en vårdgivare. Detta ska också styrkas med legitimation/pass/EU-kort från vårdnadshavare.

På grund av flytt till nya Regionens hus den 27 maj har Ekonomi Vårdval från detta datum ny postadress.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har meddelat att hon nyligen uppvaktats av Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Handelsanställdas förbund där det framförts att de såg allvarligt på att det förekommer delegering av intygutfärdande under sjuklöneperioden från läkare till sjuksköterska.

Försäkringskassan informerar om att det sedan 20 maj finns två nya läkarutlåtanden som avser barn som fyllt 12 år men inte 16 år.

Barncancercentrum på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus SU får en ny remissadress från 10 oktober 2019.

Introduktionsfinansiering pågår för ordnat införande av FreeStyle Libre till patienter med diabetes typ-2 som har återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.

Punktionscytologiska mottagningen på SU vill informera sina remittenter om att mottagningen har flyttat upp till våning 4 på Vita stråket 12.

Apoteket AB har sedan en tid tillbaka problem med att hantera recept som är förskrivna på enheter som efter förskrivningen gjordes har stängt. Apoteket AB rutin för att hantera detta är följande.

Om du vill få snabb tillgång till krav-och kvalitetsboken i din mobil kan du lägga en genväg i din mobil. Följ instruktionerna här nedan.

Medi-sam har beslutat om en strategisk satsning för samtliga förvaltningar (förutom Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU) inom Västra Götalandsregionen.

Den 10-11 juni beslutade regionfullmäktige att digitala distanskontakter utförda i annat landsting inte ska ha någon påverkan på ersättningen för täckningsgrad 2019. Till dess att vårdvalsystemet är anpassat till beslutet kommer ersättningen för täckningsgraden att justeras via tillfällig ersättning med en månads fördröjning, vilket beräknas starta i juli.

Regionfullmäktige beslutade den 10-11 juni 2019 om Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Vårdcentral, diarienummer RS 2019-03665.

Nu är det möjligt att söka regionala FoU-medel för 2020 till patientnära forskning och utvecklingsarbete. Medlen riktar sig till regionala samarbetsprojekt med vetenskapligt samarbete mellan geografiskt spridda arbetsplatser eller mellan vårdnivåer inom samma område, till exempel samarbete mellan primärvård och närliggande sjukhus.

Boka redan nu 29 november i era almanackor! Då äger Västra Götalandsregionens Primärvårdsdag 2019 rum.

PMU (Psykiatrimottagning för utmattningssyndrom) har arbetat med svårbehandlat utmattningssyndrom under snart tre år. De flesta av patienterna kommer från primärvården. PMU önskar att dela med sig av erfarenheter och resultat från denna tid samt att ha en dialog kring diagnosen och behandlingsbarhet med primärvården.

För att bibehålla patientsäkerhet och hög kvalitet i primärvården krävs kompetenta specialister i allmänmedicin. Nu finns en ny webbsida med  information om fortbildningsaktiviteter både i och utanför regionen:

Högskolan Kristianstad bjuder in till kursen Farmakologisk behandling vid diabetes mellitus, 7,5 hp.

Ett av SU:s verksamhetsområden - Hud- och könssjukvård – har sedan slutet av mars ny remissadress (gäller dock inte akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde). Tyvärr skickas många remisser fortfarande fel vilket innebär en fördröjning i hanteringen.

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system bestående av indikatorsområden med kvalitetsindikatorer. Dessa är tänkta att användas av vårdcentraler och rehabenheter som ett stöd vid förbättringsarbete.

Alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen erbjuds möjlighet att starta KBT på nätet i Stöd- och behandlingsplattformen, SoB, som nås av invånaren via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det finns fem tillgängliga behandlingsprogram för vuxna med mild till måttlig psykisk ohälsa: internethjälpen vid nedstämdhet, internethjälpen vid oro, internethjälpen vid ångestproblem, internethjälpen vid stress och utmattning samt internethjälpen – skapa bättre sömn.

Ekonomi vårdval bjuder in till informationsträff för administratörer inom vårdvalssystemet för vårdcentral.

Träffarna riktar sig till dig som är ny i rollen, eller till dig som redan jobbar i systemet men vill bredda dina kunskaper.

Regional KVÅ-kod för KBT med exponering och responsprevention har fastställts:

Den 8-10 maj arrangerar Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) sin årliga kongress.

Under 2019 breddinför VGR funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården. För de vårdcentraler som saknar funktionen finns nu ett nytt utbildningstillfälle hösten 2019.

Som ett led i arbetet med regionuppdrag missbruk och beroende hälsas du välkommen att ansöka till utbildning i MI (motiverande intervju), MET (motivationshöjande behandling) och ÅP (återfallsprevention), utbildningar som har god evidens för patienter med skadligt bruk och beroende.

Kursen äger rum 18 – 20 september 2019 och inbjudan kommer senare.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har den 27 mars fattat beslut om ny riktlinje för multimodal rehabilitering (MMR) inom ramen för det riktade statsbidraget - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019:

Anvisningar för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” är nu beslutade och ligger på hemsidan:

Den regionala enheten Mottagning för spelberoende och skärmhälsa öppnar den 6 maj för remisser avseende hasardspelssyndrom (beroende av spel om pengar).

2019 är det Närhälsan, Västra Götalandsregionens offentliga primärvård, som står som värd för den nationella primärvårdskonferensen. 1-2 oktober 2019 är du välkommen till Göteborg och Svenska Mässans konferens.

Från och med 2019-05-16 ska remisser till Neurokirurgi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Vaccination mot rotavirusinfektion ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och med den 1 september 2019, enligt regeringsbeslut om ändring av smittskyddsförordningen.

Enheten för Anorexi-Bulimimottagningen, BUP, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset får ny remissadress.

Från och med 2019-03-28 ska remisser till Hud- och könssjukvård på SU skickas till Remissportalen.

Detta är ett förtydligande gällande registrering av KBT-behandling som utförs via internet, så kallad iKBT.

1 januari 2019 började den förstärkta vårdgarantin att gälla. Det innebär att tillgänglighetsmätningarna enligt SKL förändras.

Från och med den 1 april 2019 kommer Sakkunniggrupp terminologi- och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård (STOK, före detta RAKEL) att generera särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper inom vårdvalen.

Från och med 2019-02-28 ska remisser till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen. Dock gäller inte detta akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.

Från och med 1 januari 2019 finns en regional medicinisk riktlinje (RMR) för hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade. Efter genomförd hälsoundersökning ska hälsokort/visitkort med information om genomförd undersökning lämnas till den som genomgått undersökningen.

Nu finns det en reviderad version av ”Tillämpningsanvisning för registrering av distanskontakter”.

Västra Götalandsregionen har beslutat att alla vårdcentraler i regionen ska ha funktionen vårdsamordnare. Därför sker ett breddinförande 2019. Siktet är därefter ett införande 2020 i Krav- och kvalitetsbok för vårdcentraler.

Till följd av att arbetet med systemanpassningen för krav- och kvalitetsboken 2019 för Vårdval Vårdcentral blivit försenat kommer den målrelaterade ersättningen för täckningsgrad att vara felaktig i februari månads utbetalning.

Från och med 2019-03-28 ska remisser till Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset  skickas till Remissportalen.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Smittskydd Västra Götaland har reviderat och uppdaterat provtagningsmallen för STI (sexuellt överförda infektioner) och ersätter den röda versionen som kom 2015.

Ny regional medicinsk riktlinje Obstruktiv sömnapné hos vuxna är beslutad.

QregPV är ett kvalitetsregister för vårdcentraler i Västra Götaland:

Nu finns en ny regional medicinsk riktlinje (RMR) - Hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade. I och med denna RMR och att det finns ett nytt beslut om statsbidrag ökad välfärd/migration för 2019 så ändras rutinerna kring fakturering av MPR vaccin i samband med hälsoundersökning och IGRA provtagning i samband med hälsoundersökning.

Den nationella primärvårdsmätningen för HT 2018 gällande telefontillgänglighet och besökstillgänglighet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) administrerar har genomförts.

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin till primärvården i Sverige förstärkt.

Det har inom VGR länge funnits ett behov av att på ett tydligare sätt skilja ut distanskontakter där innehållet motsvarar kvalificerad hälso- och sjukvård respektive där innehållet är av mer administrativ karaktär. Detta bland annat för att säkerställa att statistik över distanskontakter ska vara jämförbar på en nationell nivå.

Då det endast finns beslut om patientavgift för distanskontakt ljud och bild ska ingen patientavgift tas ut vid digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion).

Beslut har fattats om två nya KVÅ-koder för Vårdval Vårdcentral:

Här kommer svar på de frågor som fram tills nu kommit in gällande den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft 1 januari 2019.

Den allmänna barnkompetensen på vårdcentralerna är god, men visst ökat stöd från specialistnivån önskas.  Det visar den enkät om barnkompetens och stöd från specialistnivån som alla verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR fick i oktober.

Infektion, ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhetsområden, har från och med 2018-12-06 ny remissadress.

Förtydliganden har gjorts gällande registrering och ersättning, Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP).

Nu finns uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2019 publicerade här på Vårdgivarwebben.

Riksdagen beslutade i våras att vårdgarantin inom primärvården ska förstärkas från och med den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Vårdcentralerna kommer att få ersättning för merkostnader som uppstått vid köp av ersättningsprodukter under den tid ett avtalat läkemedel är restnoterat.

Webbsidan för Utbildningsuppdraget är nu uppdaterad med information om PTP i primärvård:

Tillämpningsanvisningen gällande utbildnings- och planeringsdagar har reviderats.

Var med i regionens utvecklingsarbete första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa i primärvården. Aktuellt just nu: ansökan om att få tilläggsuppdrag eller att bli satellitmottagning – fler vårdcentraler sökes!

Som ett led i arbetet med Regionuppdrag missbruk och beroende kommer KPH (Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa) att under 2019 anordna ytterligare utbildningar inom MI (Motiverande intervju), MET (Motivational Enhancement Therapy) och ÅP (Återfallsprevention).

Den 3:e oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg.

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019:

Primärvårdsrådet ersätter Sektorsrådet i allmänmedicin, vad avser kunskapsstyrning. Detta får till följd att deltagande i Sektorsrådet i allmänmedicin från 1 januari 2019 inte längre kommer att ingå i den särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper som ersätts inom ramen för krav- och kvalitetsböckerna för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

Riktlinjen syftar till att säkerställa patientens tillgång till läkemedel vid byte av vårdenhet.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) uppdaterar sitt digitala verktyg för screening och behandlingskontroller vid diabetesretinopati inom Ögonsjukvården.

I våras beslutade samarbetsorganisationen för hjälpmedel i Västra Götaland om ett nytt koncept för förskrivarutbildning till de yrkeskategorier som förskriver hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

Det har inkommit många frågor gällande ersättningsnivåerna i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral för 2019.

I Vårdgivarnytt – Vårdval Vårdcentral 19 april 2018 informerades om ordnat införande av empagliflozin till patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt/kärlsjukdom. Nu har ett kompletterande dokument med Frågor och svar om introduktionsfinansieringen tagits fram.

Information om intyg som kommer att kunna skickas elektroniskt till Försäkringskassan och Transportstyrelsen.

Från och med den 18 oktober 2018 ska remisser till nedanstående mottagningar/enheter skickas till Remissportalen:

Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:56