Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter - Vårdval Vårdcentral

Alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen erbjuds möjlighet att starta KBT på nätet i Stöd- och behandlingsplattformen, SoB, som nås av invånaren via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det finns fem tillgängliga behandlingsprogram för vuxna med mild till måttlig psykisk ohälsa: internethjälpen vid nedstämdhet, internethjälpen vid oro, internethjälpen vid ångestproblem, internethjälpen vid stress och utmattning samt internethjälpen – skapa bättre sömn.

Ekonomi vårdval bjuder in till informationsträff för administratörer inom vårdvalssystemet för vårdcentral.

Träffarna riktar sig till dig som är ny i rollen, eller till dig som redan jobbar i systemet men vill bredda dina kunskaper.

Regional KVÅ-kod för KBT med exponering och responsprevention har fastställts:

Studierektorsenhet Skaraborg söker studierektor ST-utbildning inom allmänmedicin.

Den 8-10 maj arrangerar Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) sin årliga kongress.

Under 2019 breddinför VGR funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården. För de vårdcentraler som saknar funktionen finns nu ett nytt utbildningstillfälle hösten 2019.

Som ett led i arbetet med regionuppdrag missbruk och beroende hälsas du välkommen att ansöka till utbildning i MI (motiverande intervju), MET (motivationshöjande behandling) och ÅP (återfallsprevention), utbildningar som har god evidens för patienter med skadligt bruk och beroende.

Kursen äger rum 18 – 20 september 2019 och inbjudan kommer senare.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har den 27 mars fattat beslut om ny riktlinje för multimodal rehabilitering (MMR) inom ramen för det riktade statsbidraget - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019:

Anvisningar för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” är nu beslutade och ligger på hemsidan:

Den regionala enheten Mottagning för spelberoende och skärmhälsa öppnar den 6 maj för remisser avseende hasardspelssyndrom (beroende av spel om pengar).

2019 är det Närhälsan, Västra Götalandsregionens offentliga primärvård, som står som värd för den nationella primärvårdskonferensen. 1-2 oktober 2019 är du välkommen till Göteborg och Svenska Mässans konferens.

Från och med 2019-05-16 ska remisser till Neurokirurgi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Vaccination mot rotavirusinfektion ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och med den 1 september 2019, enligt regeringsbeslut om ändring av smittskyddsförordningen.

Enheten för Anorexi-Bulimimottagningen, BUP, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset får ny remissadress.

Från och med 2019-03-28 ska remisser till Hud- och könssjukvård på SU skickas till Remissportalen.

Detta är ett förtydligande gällande registrering av KBT-behandling som utförs via internet, så kallad iKBT.

Enligt Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab ska personalen ha grundläggande kompetens i försäkringsmedicin. Utbildningarna nedan vänder sig till läkare och icke sjukskrivande personal.

1 januari 2019 började den förstärkta vårdgarantin att gälla. Det innebär att tillgänglighetsmätningarna enligt SKL förändras.

Från och med den 1 april 2019 kommer Sakkunniggrupp terminologi- och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård (STOK, före detta RAKEL) att generera särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper inom vårdvalen.

I dagarna har RMR (regionala medicinska riktlinjen) Alkohol varit ute på remiss. Där finns insatsen återfallsprevention inskriven som en av de primära insatser som ska kunna ges då våra patienter behöver stöd för att komma tillrätta med sin alkoholproblematik.

Från och med 2019-02-28 ska remisser till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen. Dock gäller inte detta akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.

Från och med 1 januari 2019 finns en regional medicinisk riktlinje (RMR) för hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade. Efter genomförd hälsoundersökning ska hälsokort/visitkort med information om genomförd undersökning lämnas till den som genomgått undersökningen.

Träffarna riktar sig till dig som är ny i rollen, eller du som redan jobbar i systemet men vill bredda dina kunskaper.

Nu finns det en reviderad version av ”Tillämpningsanvisning för registrering av distanskontakter”.

Västra Götalandsregionen har beslutat att alla vårdcentraler i regionen ska ha funktionen vårdsamordnare. Därför sker ett breddinförande 2019. Siktet är därefter ett införande 2020 i Krav- och kvalitetsbok för vårdcentraler.

Ett fel har upptäckts i den målrelaterade ersättningen för täckningsgrad. Detta har fått till följd att kontakttypen TB (Distanskontakt via telefon som ersätter besök) inte finns med i ersättningen.

Till följd av att arbetet med systemanpassningen för krav- och kvalitetsboken 2019 för Vårdval Vårdcentral blivit försenat kommer den målrelaterade ersättningen för täckningsgrad att vara felaktig i februari månads utbetalning.

Från och med 2019-03-28 ska remisser till Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset  skickas till Remissportalen.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Smittskydd Västra Götaland har reviderat och uppdaterat provtagningsmallen för STI (sexuellt överförda infektioner) och ersätter den röda versionen som kom 2015.

Ny regional medicinsk riktlinje Obstruktiv sömnapné hos vuxna är beslutad.

Västra Götalandsregionen har ett avtal med Psykologiska institutionen vid Göteborgs Universitet om att ta emot 27 psykologstudenter per termin för verksamhetsförlagd utbildningspraktik om 14 veckor.

Introduktionsutbildning i PrimärvårdsKvalitet fortsätter under våren och än finns det platser kvar. PrimärvårdsKvalitet är ett stöd i er egen verksamhetsutveckling.

QregPV är ett kvalitetsregister för vårdcentraler i Västra Götaland:

Nu finns en ny regional medicinsk riktlinje (RMR) - Hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade. I och med denna RMR och att det finns ett nytt beslut om statsbidrag ökad välfärd/migration för 2019 så ändras rutinerna kring fakturering av MPR vaccin i samband med hälsoundersökning och IGRA provtagning i samband med hälsoundersökning.

Den nationella primärvårdsmätningen för HT 2018 gällande telefontillgänglighet och besökstillgänglighet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) administrerar har genomförts.

Den 18 december beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att finansiera inköp av teledermatoskop med 5 000 kronor per vårdcentral till privata vårdcentraler som verkar inom vårdvalet.

Under 2019 ges ytterligare fortsatt statsbidrag för att särskilt uppmärksamma ungas psykiska hälsa och stimulera nya initiativ på området. Det finns möjlighet för ytterligare en vårdcentral att få tilläggsuppdrag för barn och ungas psykiska hälsa.

Varje år görs en årsredovisning för FoU i Västra Götalandsregionen. Inför årsredovisningen 2018 ska alla som genomför projekt inom Västra Götalandsregionen gå igenom tre steg.

Den rättning som gjordes i december 2018 för november 2018 har tyvärr visat sig innehålla alla poster för avdrag besök hos annat landsting för november, inte bara de digitala kontakterna. Tyvärr innebär det att en rättning till behöver göras.

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin till primärvården i Sverige förstärkt.

Det har inom VGR länge funnits ett behov av att på ett tydligare sätt skilja ut distanskontakter där innehållet motsvarar kvalificerad hälso- och sjukvård respektive där innehållet är av mer administrativ karaktär. Detta bland annat för att säkerställa att statistik över distanskontakter ska vara jämförbar på en nationell nivå.

Då det endast finns beslut om patientavgift för distanskontakt ljud och bild ska ingen patientavgift tas ut vid digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion).

För kännedom till vårdgivare: 1177 Vårdguiden på nätet har publicerat följande patientinformation på sin Facebooksida:

Den 14 december publicerade Socialstyrelsen nya kodtextfiler gällande ICD-10 samt KVÅ-koder inför 2019.

Beslut har fattats om två nya KVÅ-koder för Vårdval Vårdcentral:

Här kommer svar på de frågor som fram tills nu kommit in gällande den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft 1 januari 2019.

Tyvärr har ett fel gjort att dubbel ersättning har utbetalats för både extern mellanliggande provtagning och samordnad individuell plan (SIP) i december avseende kontakter i oktober. Detta kommer att regleras i utbetalningen i januari.

Enligt beslut om ordnat införande (HS 2017-00947) omfattas läkemedlet Jardiance (empagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 med etablerad hjärt-, kärlsjukdom. 60 procent av förmånskostnaderna för läkemedlet ersätts. Ersättning avser förskrivning under perioden mars till och med november 2018. Utbetalning görs under december månad, totalt 2,9 mnkr.

Enligt beslut om ordnat införande (HS 2016-00574) omfattas läkemedlet Entresto (sakubitril-valsartan) med indikation hjärtsvikt av introduktionsfinansiering till och med 2018. Ersättning till de vårdcentraler som haft kostnader för Entresto 2018 till och med oktober kommer att utbetalas i december, totalt 199 tkr.

Den allmänna barnkompetensen på vårdcentralerna är god, men visst ökat stöd från specialistnivån önskas.  Det visar den enkät om barnkompetens och stöd från specialistnivån som alla verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR fick i oktober.

Ytterligare datum för Introduktionsutbildning i PrimärvårdsKvalitet finns nu klara.

Som ett led i arbetet med regionuppdrag Missbruk och beroende hälsas du välkommen att ansöka till utbildning i MI (Motiverande intervju), MET (Motivationshöjande behandling) och ÅP (Återfallsprevention), utbildningar som har god evidens för första linjens patienter.

En justering kommer att göras av ersättning för tillägg och avdrag besök annan vårdcentral till följd av felregistrering gällande UX410 (extern mellanliggande provtagning) för perioden jan – sep.

Infektion, ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhetsområden, har från och med 2018-12-06 ny remissadress.

Förtydliganden har gjorts gällande registrering och ersättning, Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP).

Västra Götalandsregionen har beslutat att alla vårdcentraler i regionen ska ha funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa. För vårdcentraler som saknar funktionen eller behöver ha ytterligare vårdsamordnare ges en ny utbildning våren 2019, med start 22 - 23 januari.

Nu finns uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2019 publicerade här på Vårdgivarwebben.

Riksdagen beslutade i våras att vårdgarantin inom primärvården ska förstärkas från och med den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Vårdcentralerna kommer att få ersättning för merkostnader som uppstått vid köp av ersättningsprodukter under den tid ett avtalat läkemedel är restnoterat.

Webbsidan för Utbildningsuppdraget är nu uppdaterad med information om PTP i primärvård:

Tillämpningsanvisningen gällande utbildnings- och planeringsdagar har reviderats.

Var med i regionens utvecklingsarbete första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa i primärvården. Aktuellt just nu: ansökan om att få tilläggsuppdrag eller att bli satellitmottagning – fler vårdcentraler sökes!

Som ett led i arbetet med Regionuppdrag missbruk och beroende kommer KPH (Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa) att under 2019 anordna ytterligare utbildningar inom MI (Motiverande intervju), MET (Motivational Enhancement Therapy) och ÅP (Återfallsprevention).

Nu finns datum klara för vårens introduktionsutbildningar i PrimärvårdsKvalitet. Utbildningstillfällen finns både för personal på vårdcentral och rehabenheter.

Den 3:e oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg.

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) Sår – handläggning av svårläkta sår införs nu i Västra Götalandsregionen och en stor satsning på utbildning har inletts. Utbildningen ger en allsidig och koncis information till läkaren om hur man ska bedöma, utreda och behandla ”sår som aldrig läker”. Parallellt finns en utbildning som riktar sig till sjuksköterskor.

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019:

Punktionscytologiska mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ändrade öppettider och bokningssätt.

Primärvårdsrådet ersätter Sektorsrådet i allmänmedicin, vad avser kunskapsstyrning. Detta får till följd att deltagande i Sektorsrådet i allmänmedicin från 1 januari 2019 inte längre kommer att ingå i den särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper som ersätts inom ramen för krav- och kvalitetsböckerna för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

Riktlinjen syftar till att säkerställa patientens tillgång till läkemedel vid byte av vårdenhet.

I Västra Götalandsregionen fortsätter införandet av PrimärvårdsKvalitet, där målet är att alla vårdcentraler ska vara anslutna under 2019. PrimärvårdsKvalitet vänder sig också mot rehabenheter där anslutning i dagsläget är en rekommendation. För dig som vill få stöd att komma igång med verktyget erbjuds introduktionsutbildningar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) uppdaterar sitt digitala verktyg för screening och behandlingskontroller vid diabetesretinopati inom Ögonsjukvården.

I våras beslutade samarbetsorganisationen för hjälpmedel i Västra Götaland om ett nytt koncept för förskrivarutbildning till de yrkeskategorier som förskriver hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

Det har inkommit många frågor gällande ersättningsnivåerna i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral för 2019.

Det finns möjlighet till regionalt finansierad KBT basutbildning (steg1) enligt upphandlat avtal med Evidens för medarbetare inom bland annat primärvården. Platserna fördelas mellan primärvård och specialistpsykiatrins olika verksamheter.

I Vårdgivarnytt – Vårdval Vårdcentral 19 april 2018 informerades om ordnat införande av empagliflozin till patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt/kärlsjukdom. Nu har ett kompletterande dokument med Frågor och svar om introduktionsfinansieringen tagits fram.

Information om intyg som kommer att kunna skickas elektroniskt till Försäkringskassan och Transportstyrelsen.

Från och med den 18 oktober 2018 ska remisser till nedanstående mottagningar/enheter skickas till Remissportalen:

Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:56