Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter - Vårdval Vårdcentral

Den regionala rutinen Screening och smittspårning av covid-19 på kommunala korttidsboenden och särskilda boenden för äldre har reviderats och samtidigt bytt namn:

Folkhälsomyndigheten har kommit med en ny version av Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg:

Den nationella primärvårdsmätningen våren 2020 gällande telefontillgänglighet (andel besvarade samtal av antal inkomna) som Sveriges kommuner och regioner (SKR) administrerar har sammanställts.

Efter beslut från Läkemedelskommittén finns nu infusion Glukos 50 mg/ml (1000 ml) tillgängligt i regionens kommunala akutläkemedelsförråd (KAF).

Två nyhetsbrev från Läkemedelskommittén:

Följande RMR-Läkemedel är uppdaterade:

Regionfullmäktige beslutade den 9 juni 2020 om Krav- och kvalitetsbok 2021 för Vårdval Vårdcentral, diarienummer RS 2020-03174.

Nu är det möjligt att söka regionala FoU-medel för 2021 till patientnära forskning och utvecklingsarbete. Medlen riktar sig till regionala samarbetsprojekt med vetenskapligt samarbete mellan geografiskt spridda arbetsplatser eller mellan vårdnivåer inom samma område, till exempel samarbete mellan primärvård och närliggande sjukhus.

Som aviserades förra året så kommer vi från och med 2021 att övergå till att endast distribuera krav- och kvalitetsboken i digital form, vilket innebär att den inte kommer att tryckas. Redan nu finns den att läsa, ladda ner och skriva ut:

Samlad information och dokument om detta finns nu på Smittskyddets hemsida:

Tisdag 3 november startar årets vaccinationskampanj. Höstens vaccinationer kommer att kräva extra planeringsarbete på grund av att pandemin med covid-19 då sannolikt fortfarande pågår.

En patientinformation har tagits fram att dela ut, tillsammans med smittskyddsbladet, till patienter som provtas (PCR) inom primärvården.

För att möjliggöra vårdval enligt närhetsprincipen beräknas områden för samtliga vårdcentraler, där respektive område redovisar vilken vårdcentral som ligger närmast de boende inom ytan.

Instruktion för att vald läkare ska följa med mellan månaderna:

Nedanstående information kommer att gå ut till allmänheten via VGR Fokus:

Regionfullmäktige beslutade den 9 juni 2020 om Krav- och kvalitetsbok 2021 för Vårdval Vårdcentral, diarienummer RS 2020-03174.

Under september arrangerar PrimärvårdsKvalitet två webinarier:

Under pågående covid-19-pandemi finns det risk för att patienter inte får frakturförebyggande behandling. Det är framför allt angeläget att individer med hög risk för fraktur (tidigare kot- och höftfraktur samt uttalad osteoporos) får behandling.

Ökad provtagning är en viktig del för att minska smittspridning av coronaviruset i landet, och diskussioner har förts både nationellt och regionalt med målet att öka antalet provtagningar.

Årets rapport om barnhälsovård i VGR, den tredje i ordningen, publiceras dels i en interaktiv form och dels i en kort sammanfattning i bilder och grafer som utskrivbar eller tryckt version.

Det är av yttersta vikt att alla vårdgivare har en fungerande rutin när det gäller godkännande av utbetalningsunderlaget.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 13 maj 2020 att leverantörer inom Vårdval Vårdcentral kan ansöka om tillfälligt minskat uppdrag med anledning av sjukfrånvaro hos personalen på grund av covid-19. Beslutet gäller från och med 13 maj 2020 till och med 31 augusti 2020.

Regionalt processteam - Ätstörning arrangerar en halvdagsutbildning med temat Ätstörning i primärvård - bakgrund, bedömning och behandling. Utbildningen ges vid två separata tillfällen, onsdagen den 30 september samt tisdagen den 13 oktober, kl. 13.00 – 16.00.

Information från Regionhälsan MHV/Gyn:

Smittskyddsanmälan från behandlande läkare behövs inte längre vid covid-19. Informationen på laboratorieremissen blir därför avgörande för det fortsatta smittskyddsarbetet.

Inbjudan till personal på vårdcentral för att komma igång med att arbeta med psykisk hälsa för barn och ungdomar – i första hand för psykolog, psykoterapeut, socionom och andra som möter barn och ungdomar i sitt arbete.

Regional medicinsk riktlinje (RMR) Extern provtagning har uppdaterats.

I det senaste reportaget om PrimärvårdsKvalitet får du tips för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. En primärvårdschef i Närhälsan delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring kvalitetsarbete och hur man kan göra för att engagera och involvera professionerna med hjälp av PrimärvårdsKvalitet:

Nu finns samlad information om läkemedelsbehandling och aktuellt kunskapsläge om covid-19.

Nu finns ett uppdaterat terapiråd vid astma/KOL i sjukvården under covid-19-pandemin:

Mot bakgrund av tidigare utsänd information om att belastningen på regionens sjukhus är stor på grund av covid-19 och att primärvården av denna anledning i första hand kan överväga att remittera patienten till annan vårdgivare än sjukhusen bifogas här en inventering över åtgärder LOL har kompetens och kapacitet till att utföra, utöver bedömningsbesök. I samma fil återfinns en vårdgivarförteckning med tillhörande adress- och kontaktuppgifter till dessa vårdgivare uppdelat per läkarspecialitet.

Med anledning av covid-19 kommer vi att anpassa den löpande uppföljningen av vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral.

Den planerade vården för personer 70 år eller äldre återupptas och vårdgivare ska fortsatt överväga digitala besök och hembesök. Vårdgivaren ansvarar för att göra en riskbedömning av utebliven vård i förhållande till risk för att utsättas för smitta. Detta bör ske i samråd med patient.

Medarbetare inom kommunal vård och omsorg erbjuds att genomföra egentest.

Med anledning av rapporten ”Granskning av 29 vårdenheter från primärvården i Västra Götalandsregionen och deras följsamhet till riktlinjer för diagnossättning” har behov påtalats av att öka tydligheten i riktlinjer, höja kompetensen om registrering och förändra kulturen kring diagnossättning och diagnosregistrering.

Nu är det viktigt att kunskap om att ställa frågor om våld finns inom hälso- och sjukvården för att upptäcka patienter med erfarenhet av våld. Effekterna av coronaviruset är många och påverkar på olika sätt. Mer tid hemma med en person med aggressionsproblem ökar risken för våld i nära relationer och barnens utsatthet är särskilt stor. Därför har vi på VKV ersatt de fysiska metodutbildningar som riktat sig till vårdcentraler och rehab under maj 2020 till ett antal webbaserade utbildningar.

Enligt patientavgiftshandboken tas 100 kr i extra avgift ut av patient vid hembesök. Under perioden 2020-04-06 till och med 2020-04-24 har den extra avgiften tillfälligt tagits bort för patienter som är 70 år eller äldre, med anledning av covid-19. Den ekonomiska rättningen kommer att synas som tidigast i samband med juni månads utbetalning.

Rekommendationer från Regionala cancercentrum i samverkan har antagits nationellt, även i Västra Götaland.

På grund av rådande situation med covid-19-pandemin är belastningen stor på regionens sjukhus. Stora delar av den elektiva vården har ställts in och patienter som remitteras till sjukhusen kommer att drabbas av långa väntetider.

Regional medicinsk riktlinje – Naloxon via sprututbytesenheterna är framtagen inom uppdraget Inrättande av sprututbytesmottagningar i Västra Götalandsregionen 2018–2020, och Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, som säger att hälso- och sjukvården bör erbjuda Naloxon till personer i riskzonen för opioidöverdos.

Regional medicinsk riktlinje - Urininkontinens hos kvinnor är uppdaterad med mindre redaktionella justeringar och anpassning till layout enligt Västra Götalandsregionens policy för styrande dokument inom hälso- och sjukvård.

Rutin har uppdaterats:

Information från Klinisk patologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

Vägledning vid palliativ vård vid covid-19 framtagen av Region Stockholm, godkänd att användas i Västra Götaland:

Regional rutin om avsteg från remisshantering med anledning av covid-19 gäller inte. Ordinarie regional medicinsk riktlinje Remiss inom hälso- och sjukvård gäller:

26 mars fattades verkställighetsbeslut om att planerad vård för personer 70 år eller äldre ställs in från och med 27 mars 2020 och fyra veckor framåt. Vård som inte kan anstå innefattas inte av beslutet.

Regeringen har beslutat att apoteken inte får lämna ut en större mängd läkemedel än den mängd som patienten behöver för en tremånadersperiod. Syftet är att motverka onödiga bristsituationer som skulle kunna uppstå till följd av hamstring och att säkerställa en jämlik distribution av tillgängliga läkemedel.

Kvalitetsarbete har länge varit ett fokusområde för Carlanderska. De var också en av de vårdcentraler som tidigt började använda det nya nationella systemet PrimärvårdsKvalitet. I ett nytt reportage kan du läsa om hur de får tid till kvalitetsarbete i en hektisk vardag. De bjuder också på tips till dig som ännu inte kommit igång med att använda systemet i ditt förbättringsarbete.

Här kommer en påminnelse om att alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen erbjuds möjlighet att starta KBT på nätet i Stöd- och behandlingsplattformen, SoB.

Med anledning av att WHO har uppdaterat koderna vad gäller covid-19 har Socialstyrelsen uppdaterat kodningsanvisningarna:

Barnhälsovården har kontakt med i stort sett alla barnfamiljer. Det är viktigt att även under denna tid stötta familjerna med kunskap och information för att bidra till att begränsa smittspridning liksom för att ge stöd samt möta oro och frågor. BHV-programmet bör följas i så stor utsträckning som möjligt utifrån varje enhets förutsättningar, dock med en lägsta nivå enligt prioriteringslista.

VGR:s Kunskapscentrum för jämlik vård har gjort en sammanställning av länkar till information kring covid-19:

Beslut har fattats om följande rutin:

Beslut har fattats om följande rutiner:

2020-04-01 börjar koncentrationen av viss endokrinkirurgisk behandling. Operation av sköldkörtelcancer koncentreras till SU och NU-sjukvården.

Beslut har fattats om reviderad Regional rutin -Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon. Instruktion för desinfektion. Version 2:

Information från Central Barnhälsovård:

Försäkringskassan har fått många frågor om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab. Vid frågor från era patienter så har Försäkringskassan samlat informationen på denna sida:

Med anledning av de fördjupade granskningarna på vårdcentralerna avseende diagnosregistrering har ett arbete genomförts med syfte att analysera vilken beräkningsmetodik för vårdtyngd som bäst speglar konsumtionen på vårdcentralerna.

Västra Götalandsregionen har påbörjat inrapportering av förstärkt vårdgaranti till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Mätningen avser andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar, per månad.

Varje år görs en årsredovisning för FoU i Västra Götalandsregionen (VGR).Årsredovisningen avser forskares akademiska grad och anställning, vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt. Information till denna årsredovisning kommer att hämtas från vår projektdatabas FoU i VGR.

30 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen har meddelats att deras diagnosregistreringar för verksamhetsåret 2018 ska granskas.

Under dialoger vid informationsmöten angående stimulansersättning fast läkarkontakt har det framkommit att det inte är ändamålsenligt att ha ett lägsta antal listade som en heltidsarbetande fast läkarkontakt ska ha ansvar för.

Vill din verksamhet vara med i PTP-programmet, en av Västra Götalandsregionens främsta rekryteringsvägar för nya psykologer?

En lathund med de vanligaste KVÅ-koder som bör användas inom Vårdval Vårdcentral har tagits fram.

Projektet Ungas psykiska hälsa belönas med Psynkpriset, som delas ut varje år för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa.

Blanketter gällande Utbildningsuppdraget för läkare har reviderats.

En sida finns nu för stimulansersättning fast läkarkontakt. Här har vi redan publicerat vissa svar på frågor som vi fått med oss från de informationsmöten vi haft under januari.

Med anledning av nytt coronavirus 2019-nCoV från Kina:

Koncernkontoret har noterat att informationen på hemsidor gällande klagomålshantering, kontaktpersoner och rutindokumentationer med mera i vissa fall är bristfällig.

Nu ska du som jobbar på vårdcentral eller rehabmottagning i regionen gå utbildning om våld i nära relationer. Utbildningsinsatserna inleds nu och fortsätter hela 2021.

Informationsmöten kring denna stimulansersättning är igång och avslutas under januari månad.

Västra Götalandsregionen har infört funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa. I Krav- och kvalitetsbok för vårdcentraler 2020 finns detta beskrivet under avsnitt 2.2.5.

Introduktionsfinansiering pågår sedan oktober 2018 till och med september 2020, för ordnat införande av FreeStyle Libre till patienter med diabetes typ-2 som har återkommande allvarliga hypoglykemier, trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.

Den 29 november deltog över 350 representanter från primärvården vid Primärvårdsdagen VGR 2019. Nu finns filmer och presentationer från dagen samlade på en sida här på Vårdgivarwebben:

Information om förändringar av klassifikationer och koder gällande exempelvis ICD-10 och KVÅ finns på Socialstyrelsens hemsida:

Tillämpningsanvisning stimulansersättning fast läkarkontakt fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid ett extrainsatt möte 2019-12-18. Den finns nu publicerad på Vårdgivarwebben, liksom uppdaterad information om registrering av digitala distanskontakter.

Information från Vårdhygien kring rekommendationer/rutiner för förrådshantering och rengöring och desinfektion av rektoskopitillbehör.

Den nationella primärvårdsmätningen hösten 2019 gällande telefontillgänglighet (andel besvarade samtal samma dag) som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomfört har sammanställts.

Enligt beslut om ordnat införande omfattas läkemedlet Jardiance (empagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 med etablerad hjärt-, kärlsjukdom av introduktionsfinansiering:

I juni 2019 fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om ordnat införande med introduktionsfinansiering för läkemedlet Xarelto (rivaroxaban) vid indikationen perifer artärsjukdom:

Koncernkontoret har noterat att det finns en differens för många enheter gällande information om telefontider och öppettider på hemsidor och det som finns registrerat i KIV (1177). Vi ber er se över informationen så det inte är olika uppgifter.

Information gällande beslutsgång tillämpningsanvisning, informationsmöten och inrapportering.

Information om utbetalning av ersättning för 2019, vårdsamordnare 2020, utbildning av vårdsamordnare och utvecklingsdag våren 2020.

Strama VG avser att fördjupa arbetet med PrimärvårdsKvalitet nästa år, då de ser indikatorerna som en tillgång och ett bra mätverktyg i att förbättra följsamheten till behandlings­riktlinjerna. För att stötta primärvården i detta arbete kommer de att starta utbildningar i praktiskt användande av PrimärvårdsKvalitet.

Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:56