Nyheter - Vårdval Vårdcentral

Enligt beslut om ordnat införande (HS 2017-00947) omfattas läkemedlet Jardiance (empagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 med etablerad hjärt-, kärlsjukdom. 60 procent av förmånskostnaderna för läkemedlet ersätts. Ersättning avser förskrivning under perioden mars till och med november 2018. Utbetalning görs under december månad, totalt 2,9 mnkr.

Enligt beslut om ordnat införande (HS 2016-00574) omfattas läkemedlet Entresto (sakubitril-valsartan) med indikation hjärtsvikt av introduktionsfinansiering till och med 2018. Ersättning till de vårdcentraler som haft kostnader för Entresto 2018 till och med oktober kommer att utbetalas i december, totalt 199 tkr.

ABC - alla barn i centrum, är ett grupprogram för föräldrar till barn mellan tre och tolv år.

Den allmänna barnkompetensen på vårdcentralerna är god, men visst ökat stöd från specialistnivån önskas.  Det visar den enkät om barnkompetens och stöd från specialistnivån som alla verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR fick i oktober.

Ytterligare datum för Introduktionsutbildning i PrimärvårdsKvalitet finns nu klara.

Som ett led i arbetet med regionuppdrag Missbruk och beroende hälsas du välkommen att ansöka till utbildning i MI (Motiverande intervju), MET (Motivationshöjande behandling) och ÅP (Återfallsprevention), utbildningar som har god evidens för första linjens patienter.

En justering kommer att göras av ersättning för tillägg och avdrag besök annan vårdcentral till följd av felregistrering gällande UX410 (extern mellanliggande provtagning) för perioden jan – sep.

Infektion, ett av Sahlgrenska Universitetssjukhusets verksamhetsområden, har från och med 2018-12-06 ny remissadress.

Förtydliganden har gjorts gällande registrering och ersättning, Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP).

Västra Götalandsregionen har beslutat att alla vårdcentraler i regionen ska ha funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa. För vårdcentraler som saknar funktionen eller behöver ha ytterligare vårdsamordnare ges en ny utbildning våren 2019, med start 22 - 23 januari.

Nu finns uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2019 publicerade här på Vårdgivarwebben.

Hjälpmedelscentralen bjuder in till den här utbildningen som vänder sig till sjuksköterskor, distriktssköterskor och sjukgymnaster/fysioterapeuter med grundläggande förskrivarkunskaper.

Riksdagen beslutade i våras att vårdgarantin inom primärvården ska förstärkas från och med den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Västra Götalandsregionen har beslutat att alla vårdcentraler i regionen ska ha funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa. För vårdcentraler som saknar funktionen, eller behöver ha ytterligare vårdsamordnare, ges en ny utbildning våren 2019, med start 22 - 23 januari.

Till följd av ett fel hos Journal 4 kom inte alla avdrag för besök hos annan vårdcentral med i utbetalningen i september. Felet är nu rättat och ett kompletterande avdrag kommer att göras i november.

Vårdcentralerna kommer att få ersättning för merkostnader som uppstått vid köp av ersättningsprodukter under den tid ett avtalat läkemedel är restnoterat.

Webbsidan för Utbildningsuppdraget är nu uppdaterad med information om PTP i primärvård:

Tillämpningsanvisningen gällande utbildnings- och planeringsdagar har reviderats.

Var med i regionens utvecklingsarbete första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa i primärvården. Aktuellt just nu: ansökan om att få tilläggsuppdrag eller att bli satellitmottagning – fler vårdcentraler sökes!

Som ett led i arbetet med Regionuppdrag missbruk och beroende kommer KPH (Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa) att under 2019 anordna ytterligare utbildningar inom MI (Motiverande intervju), MET (Motivational Enhancement Therapy) och ÅP (Återfallsprevention).

Nu finns datum klara för vårens introduktionsutbildningar i PrimärvårdsKvalitet. Utbildningstillfällen finns både för personal på vårdcentral och rehabenheter.

Vill du uppdatera dig på den senaste kunskapen inom stressrelaterad ohälsa? Under hösten 2018 och under 2019 görs en extra satsning på utbildning för primärvården.

Ett fel i ersättningen som utbetalas i oktober har medfört att vårdcentralerna felaktigt har kompenserats för avdrag för besök i andra landsting gällande digitala kontakter trots att digitala kontakter redan var exkluderade i avdrag för besök i andra landsting.

Den 3:e oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg.

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) Sår – handläggning av svårläkta sår införs nu i Västra Götalandsregionen och en stor satsning på utbildning har inletts. Utbildningen ger en allsidig och koncis information till läkaren om hur man ska bedöma, utreda och behandla ”sår som aldrig läker”. Parallellt finns en utbildning som riktar sig till sjuksköterskor.

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019:

Många personer med smärta i underlivet efterfrågar vård och behandling. För att vi på ett bättre sätt ska möta upp och erbjuda patienter adekvat behandling, anordnar Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) en gratis halvdagsutbildning på fyra olika platser i regionen under november.

Punktionscytologiska mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ändrade öppettider och bokningssätt.

Primärvårdsrådet ersätter Sektorsrådet i allmänmedicin, vad avser kunskapsstyrning. Detta får till följd att deltagande i Sektorsrådet i allmänmedicin från 1 januari 2019 inte längre kommer att ingå i den särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper som ersätts inom ramen för krav- och kvalitetsböckerna för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

Riktlinjen syftar till att säkerställa patientens tillgång till läkemedel vid byte av vårdenhet.

I Västra Götalandsregionen fortsätter införandet av PrimärvårdsKvalitet, där målet är att alla vårdcentraler ska vara anslutna under 2019. PrimärvårdsKvalitet vänder sig också mot rehabenheter där anslutning i dagsläget är en rekommendation. För dig som vill få stöd att komma igång med verktyget erbjuds introduktionsutbildningar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) uppdaterar sitt digitala verktyg för screening och behandlingskontroller vid diabetesretinopati inom Ögonsjukvården.

Under oktober månad äger höstens primärvårdsmätning (telefontillgänglighet och läkarbesök) rum. Rapporteringsformulären stänger i november.

I våras beslutade samarbetsorganisationen för hjälpmedel i Västra Götaland om ett nytt koncept för förskrivarutbildning till de yrkeskategorier som förskriver hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

Det har inkommit många frågor gällande ersättningsnivåerna i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral för 2019.

Det finns möjlighet till regionalt finansierad KBT basutbildning (steg1) enligt upphandlat avtal med Evidens för medarbetare inom bland annat primärvården. Platserna fördelas mellan primärvård och specialistpsykiatrins olika verksamheter.

Den 1 oktober 2018 är det återigen dags att söka medel för forskning.Tre av Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd öppnar då för ansökningar om projektmedel.

I Vårdgivarnytt – Vårdval Vårdcentral 19 april 2018 informerades om ordnat införande av empagliflozin till patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt/kärlsjukdom. Nu har ett kompletterande dokument med Frågor och svar om introduktionsfinansieringen tagits fram.

Information om intyg som kommer att kunna skickas elektroniskt till Försäkringskassan och Transportstyrelsen.

Från och med den 18 oktober 2018 ska remisser till nedanstående mottagningar/enheter skickas till Remissportalen:

Senast uppdaterad: 2018-08-15 12:57