Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter - Vårdval Vårdcentral

Kvalitetsarbete har länge varit ett fokusområde för Carlanderska. De var också en av de vårdcentraler som tidigt började använda det nya nationella systemet PrimärvårdsKvalitet. I ett nytt reportage kan du läsa om hur de får tid till kvalitetsarbete i en hektisk vardag. De bjuder också på tips till dig som ännu inte kommit igång med att använda systemet i ditt förbättringsarbete.

Här kommer en påminnelse om att alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen erbjuds möjlighet att starta KBT på nätet i Stöd- och behandlingsplattformen, SoB.

Med anledning av att WHO har uppdaterat koderna vad gäller covid-19 har Socialstyrelsen uppdaterat kodningsanvisningarna:

Barnhälsovården har kontakt med i stort sett alla barnfamiljer. Det är viktigt att även under denna tid stötta familjerna med kunskap och information för att bidra till att begränsa smittspridning liksom för att ge stöd samt möta oro och frågor. BHV-programmet bör följas i så stor utsträckning som möjligt utifrån varje enhets förutsättningar, dock med en lägsta nivå enligt prioriteringslista.

VGR:s Kunskapscentrum för jämlik vård har gjort en sammanställning av länkar till information kring covid-19:

Beslut har fattats om följande rutin:

Beslut har fattats om följande rutiner:

Inbjudan till seminarium den 2 juni om nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar har tidigare publicerats i Vårdgivarnytt och på Vårdgivarwebben. Seminariet har ställts in till följd av covid-19/Corona.

2020-04-01 börjar koncentrationen av viss endokrinkirurgisk behandling. Operation av sköldkörtelcancer koncentreras till SU och NU-sjukvården.

Beslut har fattats om reviderad Regional rutin -Återanvändning av engångsvisir/skyddsglasögon. Instruktion för desinfektion. Version 2:

Säkerhetskraven för nationella vård- och omsorgssystem har höjts. För att du fortsatt ska kunna använda ditt kort måste du nu uppgradera certifikaten på ditt SITHS/eTjänstekort.

Information från Central Barnhälsovård:

Försäkringskassan har fått många frågor om reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab. Vid frågor från era patienter så har Försäkringskassan samlat informationen på denna sida:

Med anledning av de fördjupade granskningarna på vårdcentralerna avseende diagnosregistrering har ett arbete genomförts med syfte att analysera vilken beräkningsmetodik för vårdtyngd som bäst speglar konsumtionen på vårdcentralerna.

Västra Götalandsregionen har påbörjat inrapportering av förstärkt vårdgaranti till Sveriges kommuner och regioner (SKR). Mätningen avser andel patienter som fått medicinsk bedömning inom tre dagar, per månad.

Varje år görs en årsredovisning för FoU i Västra Götalandsregionen (VGR).Årsredovisningen avser forskares akademiska grad och anställning, vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt. Information till denna årsredovisning kommer att hämtas från vår projektdatabas FoU i VGR.

30 vårdcentraler i Västra Götalandsregionen har meddelats att deras diagnosregistreringar för verksamhetsåret 2018 ska granskas.

Under dialoger vid informationsmöten angående stimulansersättning fast läkarkontakt har det framkommit att det inte är ändamålsenligt att ha ett lägsta antal listade som en heltidsarbetande fast läkarkontakt ska ha ansvar för.

Den 1 mars öppnade åter Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd för ansökningar om projektmedel.

Vill din verksamhet vara med i PTP-programmet, en av Västra Götalandsregionens främsta rekryteringsvägar för nya psykologer?

En lathund med de vanligaste KVÅ-koder som bör användas inom Vårdval Vårdcentral har tagits fram.

Projektet Ungas psykiska hälsa belönas med Psynkpriset, som delas ut varje år för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa.

Blanketter gällande Utbildningsuppdraget för läkare har reviderats.

En sida finns nu för stimulansersättning fast läkarkontakt. Här har vi redan publicerat vissa svar på frågor som vi fått med oss från de informationsmöten vi haft under januari.

Patientnämnden bjuder in till ett frukostmöte 5 maj i Göteborg där nämnden kort presenterar nämndens verksamhet och uppdrag och även släpper rapporten ”Bemötande i primärvården”.

Med anledning av nytt coronavirus 2019-nCoV från Kina:

Nationella arbetsgruppen för PrimärvårdsKvalitet har under en längre tid arbetat med att utveckla indikatorer för rehab och vårdcentral avseende mångbesökare.

FoU primärvård Göteborg och Södra Bohuslän bjuder in till del 1 i FoU-serien Psykisk ohälsa i primärvården:

Koncernkontoret har noterat att informationen på hemsidor gällande klagomålshantering, kontaktpersoner och rutindokumentationer med mera i vissa fall är bristfällig.

Nu ska du som jobbar på vårdcentral eller rehabmottagning i regionen gå utbildning om våld i nära relationer. Utbildningsinsatserna inleds nu och fortsätter hela 2021.

Informationsmöten kring denna stimulansersättning är igång och avslutas under januari månad.

Västra Götalandsregionen har infört funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa. I Krav- och kvalitetsbok för vårdcentraler 2020 finns detta beskrivet under avsnitt 2.2.5.

Introduktionsfinansiering pågår sedan oktober 2018 till och med september 2020, för ordnat införande av FreeStyle Libre till patienter med diabetes typ-2 som har återkommande allvarliga hypoglykemier, trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.

Den 29 november deltog över 350 representanter från primärvården vid Primärvårdsdagen VGR 2019. Nu finns filmer och presentationer från dagen samlade på en sida här på Vårdgivarwebben:

Information om förändringar av klassifikationer och koder gällande exempelvis ICD-10 och KVÅ finns på Socialstyrelsens hemsida:

Tillämpningsanvisning stimulansersättning fast läkarkontakt fastställdes av hälso- och sjukvårdsstyrelsen vid ett extrainsatt möte 2019-12-18. Den finns nu publicerad på Vårdgivarwebben, liksom uppdaterad information om registrering av digitala distanskontakter.

Information från Vårdhygien kring rekommendationer/rutiner för förrådshantering och rengöring och desinfektion av rektoskopitillbehör.

Den nationella primärvårdsmätningen hösten 2019 gällande telefontillgänglighet (andel besvarade samtal samma dag) som Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomfört har sammanställts.

Enligt beslut om ordnat införande omfattas läkemedlet Jardiance (empagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 med etablerad hjärt-, kärlsjukdom av introduktionsfinansiering:

I juni 2019 fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om ordnat införande med introduktionsfinansiering för läkemedlet Xarelto (rivaroxaban) vid indikationen perifer artärsjukdom:

Koncernkontoret har noterat att det finns en differens för många enheter gällande information om telefontider och öppettider på hemsidor och det som finns registrerat i KIV (1177). Vi ber er se över informationen så det inte är olika uppgifter.

Information gällande beslutsgång tillämpningsanvisning, informationsmöten och inrapportering.

Information om utbetalning av ersättning för 2019, vårdsamordnare 2020, utbildning av vårdsamordnare och utvecklingsdag våren 2020.

Strama VG avser att fördjupa arbetet med PrimärvårdsKvalitet nästa år, då de ser indikatorerna som en tillgång och ett bra mätverktyg i att förbättra följsamheten till behandlings­riktlinjerna. För att stötta primärvården i detta arbete kommer de att starta utbildningar i praktiskt användande av PrimärvårdsKvalitet.

Vårdcentralerna kommer att få ersättning för merkostnader som uppstått vid köp av ersättningsprodukter under den tid ett avtalat läkemedel är restnoterat.

Vårdcentraler verksamma inom Vårdval Vårdcentral får, oavsett listning, inte neka medicinsk service, inkluderat lab, ordinerat från andra landsting. Detta inkluderar så kallade nätdoktorer.

VGR har tagit fram tre Excelmallar:

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin inom primärvården i Sverige förstärkt. Koncernkontoret har i uppdrag att dels införa den förstärkta vårdgarantin i primärvården i Västra Götalandsregionen (VGR), dels säkerställa att VGR rapporterar data till den nationella väntetidsdatabasen och kan följa upp och återföra data till olika intressenter.

Hälso- och sjukvårdsdirektören garanterar finansiering av multimodal rehabilitering (MMR1 och MMR2 i primärvård och vid sjukhus) i enlighet med riktlinje 2019 och gällande anvisningar till och med det första kvartalet 2020. Detta sker i väntan på att beslut fattas i december om en ny nationell överenskommelse ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020”.

Nationella diabetesregistret (NDR) ska genomföra en studie där vårdcentralerna inbjuds att delta. Vårdcentralerna i studien kommer att använda den digitala Diabetesenkäten för att ta reda på hur personen med diabetes mår och har det med sin diabetes och hur stödet från vården fungerar.

Från och med 2019-12-05 ska icke akuta remisser till BNK, Dart, Logopedmottagningen barn och ungdom, Regionhabiliteringen samt Arbetsterapi barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Ett förtydligande när det gäller en patients möjlighet till val av utförare i öppen hälso- och sjukvård:

Användningen av PrimärvårdsKvalitet ökar och fler har upptäckt fördelarna med systemet i sina förbättringsarbeten. I en ny artikel kan du läsa om hur Medpro Clinic har nytta av systemet, bland annat med kontinuiteten.

Från och med 2019-12-05 ska icke akuta kliniska remisser till Klinisk genetik (inklusive Cancergenetiska mottagningen) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Årets vaccinationskampanj mot influensa startar den 19 november.Vaccin mot säsongsinfluensa används i första hand för att skydda personer i riskgrupp mot svår influensa och allvarliga komplikationer.

Vi har blivit uppmärksammande på ett fel i beräkningen gällande sommartillägget för besök från annan vårdcentral. Detta har medfört felaktiga avdrag och tillägg.

Från och med den 1 januari 2020 ersätts vårdgivare för uppföljning av vuxna med funktionsnedsättning med 1500 kronor.

Vi har den senaste tiden fått frågor från Västra Götalands vårdcentraler angående intyg till förskolebarn/skolbarn om laktosintolerans.

Enligt beslut om ordnat införande (HS 2017-00947) omfattas läkemedlet Jardiance (empagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 med etablerad hjärt-kärlsjukdom av introduktionsfinansiering. 60 procent av förmånskostnaderna för läkemedlet ersätts.

Den 25 september fastställdes Krav- och kvalitetsboken för 2020 av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Regional medicinsk riktlinje Utmattningssyndrom (UMS) är nu uppdaterad och finns på VGR:s hemsida för RMR.

Idag startas 56 procent av alla standardiserade vårdförlopp (SVF) i VGR i primärvården, vilket är glädjande. SVF underlättar och skyndar på utredningar av patienter med cancermisstanke men det finns också utmaningar.

Från och med 2019-11-21 ska icke akuta remisser till Neurologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Rutinen för ändring av verksamhetschef har ändrats. Hädanefter ska blanketten skickas till diariet för handläggning.

Mellan 35 och 42 procent av svenska ungdomar i högstadiet och gymnasiet har någon gång avsiktligt skadat sig själva. Nu kan Västra Götalandsregionen erbjuda en ny metod mot självskador, ERGT, och resultaten är mycket goda.

Förstärkning av stödfunktioner i vårdkedjan ska göras för att uppnå en bättre följsamhet till nationella och regionala riktlinjer rörande osteoporos. Detta ska leda till att odiagnostiserade får en diagnos samt att fler patienter får behandling mot osteoporos i Göteborg.

Barncancercentrum på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus SU får ny remissadress. Datum för förändringen har flyttats fram, och den nya adressen ska nu gälla från 2019-11-21.

Den 27 september kommer vårdvalsblanketten att få ett nytt utseende.

Införandet av PrimärvårdsKvalitet löper på bra. I dag är över 90 procent av vårdcentralerna anslutna och för Vårdval Rehab är anslutningen över 70 procent.

Västra Götalandsregionen (VGR) är med i den nationella upphandling som gjorts av barnvaccin. Nya avtal träder i kraft 1 september 2019 och gäller i fyra år. För VGR leder den nya upphandlingen till ett preparatbyte: Hexyon ersätter Infanrix Hexa.

Från den 1 januari 2019 krävs fullständiga personnummer för nordiska barnpatienter för att få ersättning när dessa besökt en vårdgivare. Detta ska också styrkas med legitimation/pass/EU-kort från vårdnadshavare.

På grund av flytt till nya Regionens hus den 27 maj har Ekonomi Vårdval från detta datum ny postadress.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har meddelat att hon nyligen uppvaktats av Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Handelsanställdas förbund där det framförts att de såg allvarligt på att det förekommer delegering av intygutfärdande under sjuklöneperioden från läkare till sjuksköterska.

Försäkringskassan informerar om att det sedan 20 maj finns två nya läkarutlåtanden som avser barn som fyllt 12 år men inte 16 år.

Introduktionsfinansiering pågår för ordnat införande av FreeStyle Libre till patienter med diabetes typ-2 som har återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.

Punktionscytologiska mottagningen på SU vill informera sina remittenter om att mottagningen har flyttat upp till våning 4 på Vita stråket 12.

Apoteket AB har sedan en tid tillbaka problem med att hantera recept som är förskrivna på enheter som efter förskrivningen gjordes har stängt. Apoteket AB rutin för att hantera detta är följande.

Om du vill få snabb tillgång till krav-och kvalitetsboken i din mobil kan du lägga en genväg i din mobil. Följ instruktionerna här nedan.

Regionfullmäktige beslutade den 10-11 juni 2019 om Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Vårdcentral, diarienummer RS 2019-03665.

För att bibehålla patientsäkerhet och hög kvalitet i primärvården krävs kompetenta specialister i allmänmedicin. Nu finns en ny webbsida med  information om fortbildningsaktiviteter både i och utanför regionen:

Ett av SU:s verksamhetsområden - Hud- och könssjukvård – har sedan slutet av mars ny remissadress (gäller dock inte akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde). Tyvärr skickas många remisser fortfarande fel vilket innebär en fördröjning i hanteringen.

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system bestående av indikatorsområden med kvalitetsindikatorer. Dessa är tänkta att användas av vårdcentraler och rehabenheter som ett stöd vid förbättringsarbete.

Alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen erbjuds möjlighet att starta KBT på nätet i Stöd- och behandlingsplattformen, SoB, som nås av invånaren via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det finns fem tillgängliga behandlingsprogram för vuxna med mild till måttlig psykisk ohälsa: internethjälpen vid nedstämdhet, internethjälpen vid oro, internethjälpen vid ångestproblem, internethjälpen vid stress och utmattning samt internethjälpen – skapa bättre sömn.

Regional KVÅ-kod för KBT med exponering och responsprevention har fastställts:

Den 8-10 maj arrangerar Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) sin årliga kongress.

Från och med 2019-05-16 ska remisser till Neurokirurgi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Från och med den 1 april 2019 kommer Sakkunniggrupp terminologi- och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård (STOK, före detta RAKEL) att generera särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper inom vårdvalen.

Ny regional medicinsk riktlinje Obstruktiv sömnapné hos vuxna är beslutad.

QregPV är ett kvalitetsregister för vårdcentraler i Västra Götaland:

Den nationella primärvårdsmätningen för HT 2018 gällande telefontillgänglighet och besökstillgänglighet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) administrerar har genomförts.

Här kommer svar på de frågor som fram tills nu kommit in gällande den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft 1 januari 2019.

Den allmänna barnkompetensen på vårdcentralerna är god, men visst ökat stöd från specialistnivån önskas.  Det visar den enkät om barnkompetens och stöd från specialistnivån som alla verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR fick i oktober.

Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:56