Nyheter - Vårdval Vårdcentral

Den 3:e oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg.

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) Sår – handläggning av svårläkta sår införs nu i Västra Götalandsregionen och en stor satsning på utbildning har inletts. Utbildningen ger en allsidig och koncis information till läkaren om hur man ska bedöma, utreda och behandla ”sår som aldrig läker”. Parallellt finns en utbildning som riktar sig till sjuksköterskor.

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019:

Många personer med smärta i underlivet efterfrågar vård och behandling. För att vi på ett bättre sätt ska möta upp och erbjuda patienter adekvat behandling, anordnar Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) en gratis halvdagsutbildning på fyra olika platser i regionen under november.

Punktionscytologiska mottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ändrade öppettider och bokningssätt.

Primärvårdsrådet ersätter Sektorsrådet i allmänmedicin, vad avser kunskapsstyrning. Detta får till följd att deltagande i Sektorsrådet i allmänmedicin från 1 januari 2019 inte längre kommer att ingå i den särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper som ersätts inom ramen för krav- och kvalitetsböckerna för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab.

Riktlinjen syftar till att säkerställa patientens tillgång till läkemedel vid byte av vårdenhet.

I Västra Götalandsregionen fortsätter införandet av PrimärvårdsKvalitet, där målet är att alla vårdcentraler ska vara anslutna under 2019. PrimärvårdsKvalitet vänder sig också mot rehabenheter där anslutning i dagsläget är en rekommendation. För dig som vill få stöd att komma igång med verktyget erbjuds introduktionsutbildningar.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) uppdaterar sitt digitala verktyg för screening och behandlingskontroller vid diabetesretinopati inom Ögonsjukvården.

I våras hölls temadagen "Att möta och behandla den suicidnära personen - vilket ansvar ska vi ta?" för Vårdval Vårdcentral och specialistpsykiatrin. Intresset var mycket stort och deltagarna mycket nöjda. Det höga söktrycket resulterade i att alla intresserade inte fick plats, och därför arrangeras nu en "favorit i repris".

Under oktober månad äger höstens primärvårdsmätning (telefontillgänglighet och läkarbesök) rum. Rapporteringsformulären stänger i november.

Västra Götalandsregionen har ett avtal med Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet om att ta emot 27 psykologstudenter per termin för verksamhetsförlagd utbildningspraktik om 14 veckor.

I våras beslutade samarbetsorganisationen för hjälpmedel i Västra Götaland om ett nytt koncept för förskrivarutbildning till de yrkeskategorier som förskriver hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

Det har inkommit många frågor gällande ersättningsnivåerna i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral för 2019.

Det finns möjlighet till regionalt finansierad KBT basutbildning (steg1) enligt upphandlat avtal med Evidens för medarbetare inom bland annat primärvården. Platserna fördelas mellan primärvård och specialistpsykiatrins olika verksamheter.

Målgrupp för denna utbildning från Hjälpmedelscentralen är sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster med grundläggande förskrivarkunskap samt inloggningsuppgifter i webSESAM.

Den 1 oktober 2018 är det återigen dags att söka medel för forskning.Tre av Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd öppnar då för ansökningar om projektmedel.

Som ett led i arbetet med regionuppdrag missbruk och beroende hälsas du välkommen att ansöka till en dags fördjupningskurs i MI (motiverande samtal).

I Vårdgivarnytt – Vårdval Vårdcentral 19 april 2018 informerades om ordnat införande av empagliflozin till patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt/kärlsjukdom. Nu har ett kompletterande dokument med Frågor och svar om introduktionsfinansieringen tagits fram.

Information om intyg som kommer att kunna skickas elektroniskt till Försäkringskassan och Transportstyrelsen.

Från och med den 18 oktober 2018 ska remisser till nedanstående mottagningar/enheter skickas till Remissportalen:

Senast uppdaterad: 2018-08-15 12:57