Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter - Vårdval Vårdcentral

Under denna utbildning kommer vi att gå igenom hur man bedömer psykisk ohälsa hos barn och unga:

Information om utbetalning av ersättning för 2019, vårdsamordnare 2020, utbildning av vårdsamordnare och utvecklingsdag våren 2020.

Strama VG avser att fördjupa arbetet med PrimärvårdsKvalitet nästa år, då de ser indikatorerna som en tillgång och ett bra mätverktyg i att förbättra följsamheten till behandlings­riktlinjerna. För att stötta primärvården i detta arbete kommer de att starta utbildningar i praktiskt användande av PrimärvårdsKvalitet.

Vårdcentralerna kommer att få ersättning för merkostnader som uppstått vid köp av ersättningsprodukter under den tid ett avtalat läkemedel är restnoterat.

Terapigrupp Vaccin och Smittskydd Västra Götaland bjuder in läkare och sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen till en eftermiddag om TBE, mässling och vaccin.

Vårdcentraler verksamma inom Vårdval Vårdcentral får, oavsett listning, inte neka medicinsk service, inkluderat lab, ordinerat från andra landsting. Detta inkluderar så kallade nätdoktorer.

VGR har tagit fram tre Excelmallar:

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin inom primärvården i Sverige förstärkt. Koncernkontoret har i uppdrag att dels införa den förstärkta vårdgarantin i primärvården i Västra Götalandsregionen (VGR), dels säkerställa att VGR rapporterar data till den nationella väntetidsdatabasen och kan följa upp och återföra data till olika intressenter.

Hälso- och sjukvårdsdirektören garanterar finansiering av multimodal rehabilitering (MMR1 och MMR2 i primärvård och vid sjukhus) i enlighet med riktlinje 2019 och gällande anvisningar till och med det första kvartalet 2020. Detta sker i väntan på att beslut fattas i december om en ny nationell överenskommelse ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020”.

Nationella diabetesregistret (NDR) ska genomföra en studie där vårdcentralerna inbjuds att delta. Vårdcentralerna i studien kommer att använda den digitala Diabetesenkäten för att ta reda på hur personen med diabetes mår och har det med sin diabetes och hur stödet från vården fungerar.

Från och med 2019-12-05 ska icke akuta remisser till BNK, Dart, Logopedmottagningen barn och ungdom, Regionhabiliteringen samt Arbetsterapi barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Välkomna på informationsmöten om fast läkarkontakt i Vårdval Vårdcentral 2020, tillämpning och rapportering.

Ett förtydligande när det gäller en patients möjlighet till val av utförare i öppen hälso- och sjukvård:

Användningen av PrimärvårdsKvalitet ökar och fler har upptäckt fördelarna med systemet i sina förbättringsarbeten. I en ny artikel kan du läsa om hur Medpro Clinic har nytta av systemet, bland annat med kontinuiteten.

Från och med 2019-12-05 ska icke akuta kliniska remisser till Klinisk genetik (inklusive Cancergenetiska mottagningen) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Årets vaccinationskampanj mot influensa startar den 19 november.Vaccin mot säsongsinfluensa används i första hand för att skydda personer i riskgrupp mot svår influensa och allvarliga komplikationer.

Vi har blivit uppmärksammande på ett fel i beräkningen gällande sommartillägget för besök från annan vårdcentral. Detta har medfört felaktiga avdrag och tillägg.

Från och med den 1 januari 2020 ersätts vårdgivare för uppföljning av vuxna med funktionsnedsättning med 1500 kronor.

Alla vårdvalsblanketter som är undertecknade och registrerade ska löpande, minst en gång per kalendermånad, skickas in till Västra Götalandsregionen. Vi vill påminna om korrekt adress för att göra detta:

Vi har den senaste tiden fått frågor från Västra Götalands vårdcentraler angående intyg till förskolebarn/skolbarn om laktosintolerans.

Enligt beslut om ordnat införande (HS 2017-00947) omfattas läkemedlet Jardiance (empagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 med etablerad hjärt-kärlsjukdom av introduktionsfinansiering. 60 procent av förmånskostnaderna för läkemedlet ersätts.

En mätning kommer att genomföras under oktober månad av telefontillgängligheten.

Den 25 september fastställdes Krav- och kvalitetsboken för 2020 av hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Regional medicinsk riktlinje Utmattningssyndrom (UMS) är nu uppdaterad och finns på VGR:s hemsida för RMR.

Idag startas 56 procent av alla standardiserade vårdförlopp (SVF) i VGR i primärvården, vilket är glädjande. SVF underlättar och skyndar på utredningar av patienter med cancermisstanke men det finns också utmaningar.

Från och med 2019-11-21 ska icke akuta remisser till Neurologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Rutinen för ändring av verksamhetschef har ändrats. Hädanefter ska blanketten skickas till diariet för handläggning.

Mellan 35 och 42 procent av svenska ungdomar i högstadiet och gymnasiet har någon gång avsiktligt skadat sig själva. Nu kan Västra Götalandsregionen erbjuda en ny metod mot självskador, ERGT, och resultaten är mycket goda.

Förstärkning av stödfunktioner i vårdkedjan ska göras för att uppnå en bättre följsamhet till nationella och regionala riktlinjer rörande osteoporos. Detta ska leda till att odiagnostiserade får en diagnos samt att fler patienter får behandling mot osteoporos i Göteborg.

Vill din verksamhet vara med i PTP-programmet, en av Västra Götalandsregionens främsta rekryteringsvägar för nya psykologer?

Barncancercentrum på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus SU får ny remissadress. Datum för förändringen har flyttats fram, och den nya adressen ska nu gälla från 2019-11-21.

Den 27 september kommer vårdvalsblanketten att få ett nytt utseende.

Under hösten kommer inventerare från Tillgänglighetsdatabasen (TD) att komma ut till vårdcentraler inklusive BVC-mottagningar med bland annat lasermätare, kamera och kontrastmätare för att mäta den fysiska tillgängligheten.

Införandet av PrimärvårdsKvalitet löper på bra. I dag är över 90 procent av vårdcentralerna anslutna och för Vårdval Rehab är anslutningen över 70 procent.

Västra Götalandsregionen (VGR) är med i den nationella upphandling som gjorts av barnvaccin. Nya avtal träder i kraft 1 september 2019 och gäller i fyra år. För VGR leder den nya upphandlingen till ett preparatbyte: Hexyon ersätter Infanrix Hexa.

Från den 1 januari 2019 krävs fullständiga personnummer för nordiska barnpatienter för att få ersättning när dessa besökt en vårdgivare. Detta ska också styrkas med legitimation/pass/EU-kort från vårdnadshavare.

På grund av flytt till nya Regionens hus den 27 maj har Ekonomi Vårdval från detta datum ny postadress.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har meddelat att hon nyligen uppvaktats av Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Handelsanställdas förbund där det framförts att de såg allvarligt på att det förekommer delegering av intygutfärdande under sjuklöneperioden från läkare till sjuksköterska.

Försäkringskassan informerar om att det sedan 20 maj finns två nya läkarutlåtanden som avser barn som fyllt 12 år men inte 16 år.

Introduktionsfinansiering pågår för ordnat införande av FreeStyle Libre till patienter med diabetes typ-2 som har återkommande allvarliga hypoglykemier trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.

Punktionscytologiska mottagningen på SU vill informera sina remittenter om att mottagningen har flyttat upp till våning 4 på Vita stråket 12.

Apoteket AB har sedan en tid tillbaka problem med att hantera recept som är förskrivna på enheter som efter förskrivningen gjordes har stängt. Apoteket AB rutin för att hantera detta är följande.

Om du vill få snabb tillgång till krav-och kvalitetsboken i din mobil kan du lägga en genväg i din mobil. Följ instruktionerna här nedan.

Den 10-11 juni beslutade regionfullmäktige att digitala distanskontakter utförda i annat landsting inte ska ha någon påverkan på ersättningen för täckningsgrad 2019. Till dess att vårdvalsystemet är anpassat till beslutet kommer ersättningen för täckningsgraden att justeras via tillfällig ersättning med en månads fördröjning, vilket beräknas starta i juli.

Regionfullmäktige beslutade den 10-11 juni 2019 om Krav- och kvalitetsbok 2020 för Vårdval Vårdcentral, diarienummer RS 2019-03665.

För att bibehålla patientsäkerhet och hög kvalitet i primärvården krävs kompetenta specialister i allmänmedicin. Nu finns en ny webbsida med  information om fortbildningsaktiviteter både i och utanför regionen:

Ett av SU:s verksamhetsområden - Hud- och könssjukvård – har sedan slutet av mars ny remissadress (gäller dock inte akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde). Tyvärr skickas många remisser fortfarande fel vilket innebär en fördröjning i hanteringen.

PrimärvårdsKvalitet är ett nationellt system bestående av indikatorsområden med kvalitetsindikatorer. Dessa är tänkta att användas av vårdcentraler och rehabenheter som ett stöd vid förbättringsarbete.

Alla vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen erbjuds möjlighet att starta KBT på nätet i Stöd- och behandlingsplattformen, SoB, som nås av invånaren via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det finns fem tillgängliga behandlingsprogram för vuxna med mild till måttlig psykisk ohälsa: internethjälpen vid nedstämdhet, internethjälpen vid oro, internethjälpen vid ångestproblem, internethjälpen vid stress och utmattning samt internethjälpen – skapa bättre sömn.

Regional KVÅ-kod för KBT med exponering och responsprevention har fastställts:

Den 8-10 maj arrangerar Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) sin årliga kongress.

Under 2019 breddinför VGR funktionen Vårdsamordnare psykisk ohälsa i primärvården. För de vårdcentraler som saknar funktionen finns nu ett nytt utbildningstillfälle hösten 2019.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har den 27 mars fattat beslut om ny riktlinje för multimodal rehabilitering (MMR) inom ramen för det riktade statsbidraget - En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019:

Anvisningar för ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2019” är nu beslutade och ligger på hemsidan:

Den regionala enheten Mottagning för spelberoende och skärmhälsa öppnar den 6 maj för remisser avseende hasardspelssyndrom (beroende av spel om pengar).

Från och med 2019-05-16 ska remisser till Neurokirurgi inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen.

Vaccination mot rotavirusinfektion ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och med den 1 september 2019, enligt regeringsbeslut om ändring av smittskyddsförordningen.

Enheten för Anorexi-Bulimimottagningen, BUP, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset får ny remissadress.

Från och med 2019-03-28 ska remisser till Hud- och könssjukvård på SU skickas till Remissportalen.

Detta är ett förtydligande gällande registrering av KBT-behandling som utförs via internet, så kallad iKBT.

1 januari 2019 började den förstärkta vårdgarantin att gälla. Det innebär att tillgänglighetsmätningarna enligt SKL förändras.

Från och med den 1 april 2019 kommer Sakkunniggrupp terminologi- och klassifikationsfrågor inom hälso- och sjukvård (STOK, före detta RAKEL) att generera särskild ersättning för deltagande i vissa regionövergripande grupper inom vårdvalen.

Från och med 2019-02-28 ska remisser till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset skickas till Remissportalen. Dock gäller inte detta akutremisser som fortsätter enligt ordinarie flöde.

Från och med 1 januari 2019 finns en regional medicinisk riktlinje (RMR) för hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade. Efter genomförd hälsoundersökning ska hälsokort/visitkort med information om genomförd undersökning lämnas till den som genomgått undersökningen.

Nu finns det en reviderad version av ”Tillämpningsanvisning för registrering av distanskontakter”.

Västra Götalandsregionen har beslutat att alla vårdcentraler i regionen ska ha funktionen vårdsamordnare. Därför sker ett breddinförande 2019. Siktet är därefter ett införande 2020 i Krav- och kvalitetsbok för vårdcentraler.

Från och med 2019-03-28 ska remisser till Hud- och könssjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset  skickas till Remissportalen.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa och Smittskydd Västra Götaland har reviderat och uppdaterat provtagningsmallen för STI (sexuellt överförda infektioner) och ersätter den röda versionen som kom 2015.

Ny regional medicinsk riktlinje Obstruktiv sömnapné hos vuxna är beslutad.

QregPV är ett kvalitetsregister för vårdcentraler i Västra Götaland:

Nu finns en ny regional medicinsk riktlinje (RMR) - Hälsoundersökning av asylsökande samt övriga berättigade. I och med denna RMR och att det finns ett nytt beslut om statsbidrag ökad välfärd/migration för 2019 så ändras rutinerna kring fakturering av MPR vaccin i samband med hälsoundersökning och IGRA provtagning i samband med hälsoundersökning.

Den nationella primärvårdsmätningen för HT 2018 gällande telefontillgänglighet och besökstillgänglighet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) administrerar har genomförts.

Från och med den 1 januari 2019 är vårdgarantin till primärvården i Sverige förstärkt.

Då det endast finns beslut om patientavgift för distanskontakt ljud och bild ska ingen patientavgift tas ut vid digital skriftlig distanskontakt (exempelvis chattfunktion).

Beslut har fattats om två nya KVÅ-koder för Vårdval Vårdcentral:

Här kommer svar på de frågor som fram tills nu kommit in gällande den förstärkta vårdgarantin som träder i kraft 1 januari 2019.

Den allmänna barnkompetensen på vårdcentralerna är god, men visst ökat stöd från specialistnivån önskas.  Det visar den enkät om barnkompetens och stöd från specialistnivån som alla verksamhetschefer på vårdcentraler i VGR fick i oktober.

Förtydliganden har gjorts gällande registrering och ersättning, Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab, vid upprättande av Samordnad individuell plan (SIP).

Den 3:e oktober samlades över 350 representanter från primärvården för en dag på Scandic Crown i Göteborg.

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019:

Senast uppdaterad: 2018-12-19 09:56