Pilottestning av PSV Hjärtsvikt nydebuterad

Uppdaterad:
Publicerad:

Syftet med testningen är att pilotutvärdera regionalt anpassade PSV så att både patienter och medarbetare tidigt i införandeprocessen ska kunna delge sina upplevelser. På så vis kan implementeringshinder och förbättringar identifieras och hanteras innan breddinförande görs.

Tre vårdsystem med samverkande vårdcentral och sjukhus deltar i piloten.

Inom varje vårdsystem prövas arbete enligt regionalt anpassade PSV Hjärtsvikt nydebuterad under 4 veckor med start 1/11-2023.

De medverkande vårdcentralerna och sjukhusen ansvarar för att ge samlad återkoppling på PSV utifrån sina respektive roller, professioner och vårdnivåer. De förväntas vara särskilt uppmärksamma på hinder att arbeta enligt PSV och på möjligheter till förbättrade regionala anpassningar.

Patienter som fått vård enligt PSV bjuds in till dialog om sin upplevelse av den vård de fått. Genom dialogerna sker en återkoppling på de regionalt anpassade PSV. Upplever patienterna att PSV verkligen möter de behov som identifierats nationellt?

Utifrån både medarbetaråterkoppling och patienternas berättelser kan regionala anpassningar av PSV komma att revideras.