Forskning

Forskning på föräldrastöd

Föräldrautbildningar som stärker föräldrars förmåga att möta sitt barn på ett adekvat sätt i olika centrala situationer har beforskats under lång tid. (ref någon sammanställning, Resnick m.fl. 1997; Sroufe, 2005) Resultaten visar att barnen fungerar bättre på olika områden efter att föräldrarna fått stöd och utbildning i sina föräldrafärdigheter. Störst förändring visar barn som från början hade störst svårigheter. Långtidsuppföljningar på föräldrastöd visar att beteendeförändringar hos barnet också förebygger svårigheter senare i livet så som drogmissbruk och kriminalitet (ref). 

Forskning på Family Check-up i USA

Mer än 20 års forskning på Family Check-up i USA visar på positiva resultat för hur barn och tonåringar mår och uppför sig.  Family Check-up hjälper föräldrar att stärka sitt föräldraskap i praktiken genom att de får kunskaper om, och får öva på, positiv uppmärksamhet, kommunikation och gränssättning. Forskning visar också att symtom på depression minskar hos föräldrar som deltar i Family Check-up, vilket även kan påverka barnens psykiska hälsa. 

Läs mer om forskning på Family Check-up i USA

I jämförande studier som gjorts i USA visar barn vars familjer som deltagit i Family Check-up:

 • Färre problembeteenden
 • Bättre förmåga att reglera sina känslor
 • Ökad skolmognad
 • Minskad risk för fetma

När det gäller tonåringar har man också kunnat se:

 • Mindre problem med tobak, alkohol och droger
 • Mindre antisocialt beteende
 • Färre konflikter i skolan
 • Färre tecken på depression

Tonåringarna som deltog i Family Check-up hade också 77 % minde skolfrånvaro och 66 % mindre risk att lämna grundskolan utan fullständiga betyg. De långtidsuppföljningar på 10 år som genomförts visar att den unga vuxna hade minskad risk för missbruk av tobak, alkohol och droger. Det visade även på minskad risk av att bli arresterad.


Forskning på effekterna av Family Check-up i Göteborg

Samtidigt som Family Check-up modellen började implementeras i Göteborg 2010 av Närhälsan i samarbete med Göteborgs Stad startades ett forskningsprojekt för effektutvärdering av FCU i jämförelse med iKomet. Ansvariga forskare var Ata Ghaderi och Pia Enebrink på Karolinska Institutet och finansierades av Socialstyrelsen. 2011 till 2013 rekryterades det 231 familjer som kom att ingå i studien. 

Läs mer om forskning på effekterna av Family Check-up i Göteborg

Korttidseffekter:

I september 2013 kom de första resultaten av korttidseffekterna. De föräldrar och barn som fått Family Check-up visade då:

 • Signifikant minskning i utagerande beteende, uppmärksamhetsproblem, trotsbeteende och impulsivitet hos barnet
 • Ökad värme och minskning av konflikt i familjerna
 • Positiva resultat på kort sikt med små, måttliga eller stora effekter
 • Indikationer på bra effekt på lång sikt

 Ettårsuppföljning:

 • Effekterna från tidigare mätning kvarstår samtidigt som man även ser en minskning av kamratproblem, emotionella problem och ADHD symptom.

Tvåårsuppföljning:

 • Effekter av FCU håller över tid
 • Familjer med lägre socioekonomisk status har större nytta av FCU än iKomet
 • FCU är ett mer flexibelt och mångsidigt program än iKomet med en stor styrka i den systematiska kartläggningen

Pågående forskning av Family Check up i Göteborg

 • September 2016 påbörjades en treårsuppföljning av effektutvärderingen av FCU i jämförelse med iKomet. De 231 familjer som rekryterades till studien mellan 2011-2013 blir tillfrågade om att fylla i en uppföljningsenkät. Detta för att följa och se om effekterna av FCU och iKomet fortsätter att hålla över längre tid. Ansvarig för uppföljningen är professor Ata Ghaderi, Karolinska Institutet. 
 • Vid treårsuppföljningen av effektutvärderingen kommer föräldrarna att erbjudas deltagande i fokusgrupper. Syftet är att ta tillvara föräldrars tankar och upplevelser av att ha deltagit i en föräldrastödsintervention. 
 • Utvecklingscentrum samfinansierar tillsammans med Högskolan Väst en doktorandtjänst sedan september 2015. Jennie Ryding är doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Hon kommer under fem år studera socialarbetares arbetsintegrerade lärande vid implementering av evidensbaserad metod. 
 • Utvecklingscentrum genomför ett pilotprojekt tillsammans med tre barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Göteborg under 2016. Det vi studerar är om man kan öka socioekonomiska utsatta föräldrars engagemang och nöjdhet med barnfetmabehandling samt motivation för förändring genom användning av Family Check-up i en anpassad form.