Förhindra barn som tolk

Västra Götalandsregionen vill uppmärksamma barns rättigheter. Därför vill LMH förtydliga att barn inte får används som tolkar i våra verksamheter.  

Barn under 18 år får inte användas för att tolka åt sina föräldrar/närstående/vänner och de får inte heller vara sin egen tolk i en vårdsituation. Tolk ska alltid användas när patient inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska språket i den utsträckning som krävs för att kunna ge och tillgodogöra sig information som behövs för en säker och god vård.

Barn under 18 år får inte användas som tolkar då det inte är förenligt med FN:s barnkonvention, bland annat därför att:

  • Barnen får ett ansvar som de inte kan axla
  • Det skapas en maktförskjutning i familjen och föräldrarollen försvagas
  • Barnen får tillgång till känslig information
  • Om barnen missuppfattar vårdpersonalen kan det leda till oanade konsekvenser
  • Barnen uteblir från skolan

Kontakta Tolkförmedling Väst för bokning av telefontolk eller fysisk tolk.
Telefon: 0770-813 000

Nedan visas ett antal verktyg samt en undersökning som kan hjälpa er att få fram budskapet om att barn inte ska användas som tolk.

 

Poster "Om bildstöd och tolkning"

"Om bildstöd och tolkning" är en poster i A3-format som passar bra att hänga upp i verksamhetens lokaler.

Här kommer en länk till sidan därifrån du kan ladda ner planschen.

Klicka här

https://www.vgregion.se/ov/dart/fardigt-material/vard/bildstod-m-r/om-bildstod-och-tolkning/

 


Undersökning - språktolkning av barn

Undersökning gällande språktolkning som utförs av barn inom VGR-finansierade verksamheter

Inom ramen för Kraftsamling fullföljda studier (dnr RS 2017-04304, FHK  2017-00009) var en av rekommendationerna 2018 inom delområde migration och utbildning att barn och unga inte ska användas som språktolkar i VGR finansierade verksamheter. LMH genomförde hösten 2018 två enkäter, en riktad till personal inom vården och en till unga inom Västra Götaland.

Resultaten visar:

  • Trots hög kännedom angående VGR:s bestämmelse om att barn inte ska användas som tolkar så får barn i stor utsträckning tolka inom VGR-finansierade verksamheter, särskilt i samband med oplanerade vårdbesök.
  • Det är relativt få verksamheter som uppger att man har tydliga rutiner och riktlinjer kopplat till tolk. Knappt några av dessa riktlinjer nämnder särskilt att barn inte ska tolka inom verksamheten.
  • Det saknas information att ge till vårdnadshavare/anhöriga om varför barn inte ska användas som tolkar
  • När det gäller resultaten av barnenkäten, upplever barnen generellt att tolka/översätta som en positiv upplevelse. Men när de tillfrågades vidare om de förstår det som sägs så problematiseras svaret och blir komplext ur ett patientsäkerhetsperspektiv.