Beredningen för mänskliga rättigheter

Regionstyrelsen och dess beredning för mänskliga rättigheter har ett samordnande ansvar men också en stödjande roll till utförarverksamheterna i deras arbete med rättighetsfrågor.

Utgångspunkten är att dessa aspekter ska vara en integrerad del i styrelsers och nämnders verksamhetsplanering. Styrelser och nämnder ansvarar för prioritering och genomförande av åtgärder inom ramen för sin verksamhet.

Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter har som huvuduppgift att bereda ärenden av regionövergripande karaktär för Västra Götalandsregionens arbete med att säkerställa ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inför beslut i regionstyrelsen och rapportera sitt arbete till regionstyrelsen.

Centrala frågor i beredningens arbete är att:

  1. stödja regionstyrelsens strategiska och samordnande ansvar för ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens verksamheter,
  2. följa utvecklingen inom ansvarsområdet samt analysera, ta initiativ till åtgärder och föreslå förändringar för att nå måluppfyllelse,
  3. rapportera till regionstyrelsen iakttagelser avseende förverkligandet av mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter samt lägga förslag till förbättringar,
  4. motverka alla former av diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen,
  5. vidareutveckla arbetet med att öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för delaktighet för personer med funktionsnedsättning,
  6. samråda med det civila samhället i frågor av regionövergripande karaktär.

De delregionala nämnderna ansvarar för Västra Götalandsregionens lokala arbete med MR-frågor. Kulturnämnden ansvarar för regionövergripande ekonomiskt stöd till det civila samhället inom området mänskliga rättigheter.

Ann-Sofie Mellqvist

Nämndsamordnare