Västra Götalandsregionens öppna data

Denna sida innehåller information om Västra Götalandsregionens (VGR) öppna data (psidata).

Kort om öppna data

Sveriges myndigheter ska enligt lag 2022:818 om den offentliga sektorn tillgängliggörande av data, kunna lämna ut data elektroniskt vid en begäran om vidareutnyttjande. Vem som helst kan begära ut data enligt lagen. Syftet med lagen är att underlätta vidareutnyttjande av offentlig data som skapats av myndigheter. I detta sammanhang avses både:

  • Öppna data, vilket avser data som är helt fri att vidareutnyttja utan några kommersiella villkor i form av exempelvis upphovsrätt, avgifter med mera.
  • Delad data, som kan vidareutnyttjas med vissa restriktioner eller villkor som till exempel upphovsrätt, avgifter med mera.

Öppna data är som tidigare beskrivits digital information som fritt kan vidareutnyttjas utan inskränkningar. Öppna data syftar till att skapa insyn, tillväxt och effektivitet i samhället och ger företag möjligheter att skapa nya innovativa digitala tjänster som till exempel appar.

Sveriges regering vill att offentlig sektor ska vara en naturlig aktör i det datadrivna samhället. Sveriges myndigheter producerar stora mängder data inom samtliga sektorer i samhället; geografi, meteorologi, ekonomi, trafik, turism, skog, lantbruk och vetenskap för att nämna några.

För att lära dig mer om öppna data kan du gå igenom EU:s e-learningutbildning om öppna data.

EU:s e-learningutbildning om öppna data

VGR:s allmänna handlingar

Nedan följer en sammanställning över allmänna digitala handlingar som allmänheten kan ta del av från VGR, utan restriktioner.

Namn Beskrivning Villkor Format
Protokoll och handlingar från regionfullmäktige Dokument tagits fram i regionfullmäktige. Inga. PDF, RSS
Protokoll och handlingar från regionstyrelsen Dokument som finns från regionstyrelsen. Inga. PDF, RSS
Nyckeltal för jämförelse mellan landsting från Kolada Landstingsdatabas, innehåller uppgifter om VGR:s verksamheter.  Inga.  
Skolverkets jämförelsetal Uppgifter om VGR:s gymnasier och folkhögskolor  Inga  

VGR:s öppna data

Tabellen nedan innehåller en förteckning med öppna datamängder som VGR tillgängliggör för vidareutnyttjande utan några kommersiella villkor i form av exempelvis upphovsrätt, avgifter med mera. Licensformerna för vidareutnyttjande kan dock skilja mellan de olika datamängderna, vilket framgår i villkoren för respektive datamängd.

Namn Beskrivning Villkor Format
Öppna regionala nyckeltal  Nyckeltal om VGR:s verksamhet. Informationen har rapporterats in nationellt för att kunna jämföra offentliga verksamheter.
Resurser: Kolada och Öppna data hos SKR.
Data får användas fritt. Diagram, JSON
Västtrafik trafikdata Trafikdata från kollektivtrafiken i Västra Götaland. Trafikdatan får användas fritt i befintligt skick. XML, JSON, JSONP
Tillgänglighets
databasen
TD är en databas som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Det handlar om allt från fiskeplats, slott och hotell till vårdcentral och bibliotek.
Resurser: dokumentation
Data får användas fritt. Mer om villkor/friskrivning. JSON, JSONP
VGR på Dataportalen.se

 

VGR tillgängliggör även ett flertal öppna datamängder på Sveriges dataportal.

Data får användas fritt. Mer om villkor/friskrivning

Flera olika format

Mer information

Tabellen nedan innehåller en förteckning på ytterligare information som kan vara relevant att ta del av i detta sammanhang.

Namn Beskrivning Villkor Format
Sökstrategi för offentliga organisationer Strategi för verksamhetsinterna sökmotorer. Framtaget tillsammans med ett flertal andra offentliga organisationer. CC-BY-SA / allmän handling Markdown, HTML
Sökstrategi: aktivitetslista Lista med förslag på aktiviteter för arbetet med en verksamhetsintern sökmotor. CC-BY-SA / allmän handling Markdown, HTML

 

Fredrik Eriksson

Regional samordnare för öppna data

Telefonnummer