Slussarna i Trollhättan

Fotograf: Jonas Ingman

Sjöfarten i Vänern hotas eftersom den nuvarande slussleden i Göta älv och Trollhätte kanal kommer att vara helt uttjänt senast år 2030. En fungerande sjöfart är mycket viktig för näringslivet kring Vänern - slussarna i Trollhättan är helt avgörande för fortsatt sjöfart till Vänerhamnar. Därför är investeringar i leden nödvändiga. Ett investeringsbeslut behövs i Infrastrukturplanen för 2018–2029.

Bakgrund

I den nationella transportplanen för 2014–2025 utpekades Vänersjöfarten och behovet av åtgärder i slussarna i Trollhätte kanal av riksdagen som en så kallad namngiven brist i transportsystemet. Den nuvarande slussleden – som invigdes 1916 – går mot slutet av sin tekniska livslängd. Investeringar är därför nödvändiga.

Trafikverket har genomfört en fördjupad utredning av frågan. Utredningen handlar om två alternativ - att bygga helt nya slussar eller att avveckla dagens slussar för handelssjöfart. Båda alternativen innebär en investeringskostnad samt medför påverkan på landskap och kulturmiljö.Den fördjupade utredningen är nu avslutad. Resultaten beskrivs i en slutrapport som sammanfattar resultat från ett flertal delutredningar.

Några av utredningens viktigaste budskap

De befintliga slussarna kommer att vara uttjänta år 2030. Trafikverkets och Sjöfartsverkets samlade bedömning är att byggnation av en ny slussled, i ny sträckning innan 2030, är den enda möjligheten för att bibehålla och utveckla Vänersjöfarten.

En fortsatt renovering av dagens slussar inte är tekniskt möjlig med dagens byggnadsteknik. Även en nybyggnation i den befintliga sträckningen är förenat med stora osäkerheter och risker, inte minst vad gäller påverkan på sjöfarten under byggtiden. (Vid längre driftstopp förväntas dagens sjöburna volymer att överföras till transport med väg- och järnväg).

Nya slussar kan utveckla sjöfartens potential, som i sin tur medför en positiv utveckling för näringslivet.Sjöfarten som passerar slussleden används i praktiken uteslutande för utrikes transporter, inom branscher där sjöfartens storskalighet är mycket kostsam att ersätta med väg- eller järnvägstransport.

I första hand används Vänersjöfarten av värmländsk exportindustri. I Karlstad finns ett världsledande exportföretag för vilket tillgången till sjöfart är nödvändig för att kunna fortsätta verksamheten. Nya slussar är en förutsättning för att kunna förverkliga sjöfartens potential i stråket och genom det avlasta järnvägssystemet. En effekt av detta är att andelen lastbilstransporter kommer att minska. Byggnation av nya slussar skulle också kunna möjliggöra en större slussdimension än idag. Större slussar skulle ge möjlighet att transportera med större fartyg, vilket förväntas ge minskade transportkostnader för näringslivet i regionen.

Det finns också ett tydligt godsunderlag i upptagningsområdet, men man behöver stärka sjöfartens konkurrenskraft gentemot väg- och järnvägstransporter. Sjöfartsverket och Trafikverket har på uppdrag av regeringen utrett potential och hinder samt lämnat åtgärdsförslag för att stärka sjöfartens konkurrenskraft. Regeringens maritima strategi pekar på att sjöfarten framåt bör spela en mer framträdande roll.

Nuläge

Trafikverkets fördjupade utredning utgör ett underlag inför den nationella transportplanen för perioden 2018–2029. Politiskt beslut i frågan väntas under våren 2018.