Regional transportinfrastrukturplan

Älvängen 100706. Västtrafikbuss på Björkö.
Fotograf: Allan Karlsson

Västra Götalandsregionen har som uppdrag från regeringen ansvar för att upprätta en länsplan för den regionala transportinfrastrukturen i Västra Götaland.

Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033 

En ny regional transportinfrastrukturplan för 2022-2033 har tagits fram. Planen är framarbetad i nära dialog med de fyra kommunalförbunden. Västtrafik och Trafikverket har bistått arbetet. Dialog med kommunerna har förts via kommunalförbunden och politisk förankring har skett löpande i beredningen för hållbar utveckling. 

Regional infrastrukturplan 2022-2033

Hållbarhetskonsekvensbeskrivning av regional infrastrukturplan

Långsiktigt syftar planen till att förbättra tillgängligheten i hela regionen med större fokus på olika funktioner i transportsystemet samt på ett hela-resan perspektiv både för person- och godstransporter. Infrastrukturplanen innehåller sju åtgärdsområden baserade på funktion och inkluderar två nya namngivna vägåtgärder, fyra nya namngivna kollektivtrafikåtgärder samt flera utpekade förstärkta satsningar.

En utökad miljöbedömning i form av en hållbarhetsbedömning, har skett integrerat med de olika stegen i planens framtagningsprocess. Sammanfattningsvis visar hållbarhetsbedömningen att infrastrukturplanen i sin helhet inte medför några betydande negativa miljöeffekter. Föreslagna åtgärder och inriktningar bidrar eller har potential att bidra till de flesta hållbarhetsaspekterna. Planen bedöms inte ha något bidrag men inte heller motverka hållbarhetsaspekterna klimat, biologisk mångfald och trygghet. I planen bedöms det finnas förutsättningar för en utveckling i linje med ett transporteffektivt samhälle.

Planförslaget har varit på remiss 19 oktober 2021 till 31 januari 2022.

Samrådsredogörelse

Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland

Framtagandet av en ny regional infrastrukturplan utgår ifrån mål och fokusområden som identifierats i det regionala inriktningsunderlaget. Arbetet med inriktningsunderlaget inleddes med en övergripande gap-analys utifrån Agenda 2030. Analysen ledde till att tre fokusområden lyftes fram som komplement till den tidigare regionala systemanalysen: klimat, social hållbarhet och trafiksäkerhet.

I inriktningsunderlaget redovisas Västra Götalandsregionens långsiktiga viljeinriktning för utvecklingen av transportinfrastrukturen.

Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i Västra Götaland

Kunskapsunderlag

PM miljöeffektsuppföljning av regional plan

Trafiksäkerhetsutveckling i Västra Götaland 2009-2018

Regional transportinfrastruktur och sociala aspekter av hållbarhet

Regional transportinfrastruktur och transporteffektivt samhälle - huvudrapport

Regional transportinfrastruktur och transporteffektivt samhälle - kortversion 

Rollen som länsplaneupprättare 

Rollen som länsplaneupprättare ingår i det regionala utvecklingsuppdraget och planen ska, med hänsyn till de regionala förutsättningarna, bidra till att de transportpolitiska målen uppnås. Den regionala infrastrukturplanen utgör en del av den nationella infrastrukturplanen och regeringen fastställer de ekonomiska ramarna.

Hur medlen ska fördelas inom den regionala infrastrukturplanen beslutas av regionfullmäktige. Trafikverket ansvarar för planens genomförande.

Inom den regionala infrastrukturplanen genomförs åtgärder på de statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet. Kollektivtrafik-, cykel- samt trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på kommunalt vägnät kan medfinansieras av planen. VGR har även valt att avsätta medel till att samfinansiera järnvägsåtgärder i nationell infrastrukturplan. Drift och underhåll av hela det statliga vägnätet finansieras via nationell infrastrukturplan.

Samlade effektbedömningar tas fram för samtliga namngivna åtgärder och finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats.

Anna Kronvall

Regionutvecklare

Telefonnummer

Aako Raoofi

Regionutvecklare

Telefonnummer