EU-kort

Stöderbjudandet EU-kort SME och EU-kort Non-profit organisation stänger och från 20 juni 2024 tar vi inte emot några nya ansökningar. Vi planerar en översyn av stöderbjudandet under hösten 2024 och eventuell återlansering 2025.

Syftet med denna utlysning är att underlätta deltagandet för västsvenska aktörer att delta i EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont Europa

Genom ett ökat och breddat deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram, attraheras forskningsresurser till Västra Götaland, kunskapsintensiteten hos näringsliv, akademi och offentlig sektor stärks, och nya lösningar på samhällsutmaningar utvecklas.

Att skriva konkurrenskraftiga ansökningar kräver dock kompetens, tid och resurser. EU-kortet är därför tänkt att användas för att finansiera planeringsarbetet och delas upp i två typer av finansieringsinstrument: Ett stöd till företag och ett annat till Non-profit organisationer. 

EU´s nya forskningsprogram Horisont Europa. Läs mer i länken till Vinnova

EU-kort SME

Kan sökas av små- och medelstora företag (SME) i Västra Götaland.

Stödet är på max 150 000 SEK och får användas för att täcka högst 50 % av totala kostnaden för att anlita externt kunnande, från forskningsaktör (universitet, högskola, forskningsinstitut) eller organisation med motsvarande kompetens, för att arbeta fram en ansökan till ett av programmen inom Horisont Europa.

Ansökan är stängd från 20 juni 2024.

Ansökan

Notera att vi behöver en komplett ansökan för att kunna handlägga. Bilagor som alltid ska bifogas ansökan: 

  • Årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste åren för sökanden och och närstående företag samt i förekommande fall koncernredovisning.   
  • Registreringsbevis från bolagsverket  
  • Offerter 

Du skickar din ansökan via Min ansökan.

Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här.

Utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats.

Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal Min Ansökan

Obligatoriska bilagor som ska skickas in i samband med utbetalningsansökan:
- Ifylld slutrapport
- Ifylld verifikatsammanställning för utbetalning.
- Kopia på betalade fakturor, som måste överensstämma med offerter.
- Betalningsbevis (se exempel på godkänt betalningsbevis)

EU-kort Non-profit organisation

Kan sökas av icke vinstdrivande organisationer såsom lärosäten, forskningsinstitut, branschorganisationer och kommuner i Västra Götaland.

Syftet ska vara att stimulera västsvenska aktörers internationella forsknings- och innovationssamarbeten, genom att öka deltagandet i EU:s forsknings- och innovationsprogram. Det kan vara att koordinera en ansökan inom Horisont Europa. Planeringsbidrag kan även beviljas sökande i organisationer med liten erfarenhet av Horisont Europa, där avsikten är att vara partner i ett projekt men med en ledande roll (såsom t.ex. work package leader).

Max 150 000 SEK kan sökas som får utgöra max 75% av den totala kostnaden.

Ansökan

Utlysningstext
Ansökningsblankett

Om du söker som Non-Profit organisation-Skicka din underskrivna originalansökan till:

Västra Götalandsregionen
Koncernstab Regional Utveckling
Box 1091
405 23 Göteborg
Samt ansökan i Wordformat till: miljo-och.regionutvecklingsnamnd@vgregion.se 

Utbetalning

Blanketter för rekvisition och slutrapport (Miljö- och regionutvecklingsnämnden)

Signe Ahlsten

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Moa Boéthius

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Hanna Wessman

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer