FoU-kort

FoU-kort

Västra Götalandsregionen (VGR) erbjuder genom FoU-kort stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla sina tjänster, varor och processer.

Erbjudandet om stöd till forskningsprojekt riktar sig till etablerade små och medelstora företag som har både vilja och förmåga att växa genom att satsa på forskning och utveckling.

Exempel på företag i Västra Götaland som har använt sig av FoU-kortet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och utvecklingsprojekt som ska leda till nya tjänster, varor eller processer. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad. Forskningsinsatserna ska baseras på marknadens behov.

Läs mer om vad VGR menar med forskning och vilka projekt och aktiviteter som vi vill finansiera inom ramen för stödet i avsnittet "Vad finansierar vi?".

Vem kan söka och när?

FoU-korten riktar sig till företag som är ett SMF enligt EU:s definition* och uppfyller följande formella krav:

 • nettoomsättning på minst 5 miljoner kronor enligt sin senaste årsredovisning
 • 5 – 250 anställda enligt sin senaste årsredovisning
 • minst 2 årsredovisningar
 • arbetsställe i Västra Götaland
 • en projektidé vars forskningshöjd är verifierad av tredje part.

*Tillfälligt undantag för företag utanför Göteborgsområdet där det egna bolaget i sig uppfyller EU:s definition av SMF, men som genom sina ägare inte är ett SMF. Till Göteborgsområdet hör följande kommuner: Göteborg, Partille, Mölndal, Kungälv, Lerum, Härryda, Stenungssund och Öckerö. 

Vi riktar oss främst till företag som inte har upparbetad rutin kring eller erfarenhet av forskningsprojekt och som har både vilja och förmåga att växa och stärka sin konkurrenskraft och sitt värdeskapande genom att satsa på forskning.

För en lista över samtliga bedömningskrav, se kapitlet Formella krav och bedömningskriterier 

Läs mer om vad det innebär att projektet och forskningsidén ska vara verifierad av tredje part under frågor och svar nedan.

Ansökningar tas emot löpande under två perioder

 • 15 januari – 15 juni
 • 15 augusti – 15 december

Hur mycket kan ni söka?

Företag kan söka upp till 700 000 kronor. VGR ersätter kostnaderna för insatser utförda av forskningsinstitut, universitet, högskola eller andra organisationer med forskningskompetens som företaget valt att samarbeta med. VGR finansierar upp till 50 procent av projektets stödberättigade kostnader.

Företagets egna insatser i projektet ska utgöra minst 50 procent av projektkostnaden. Dessa insatser, medfinansiering, kan utgöras av eget arbete, eller andra kostnader direkt kopplade till projektet.

För mer information om stödberättigande kostnader och medfinansiering, se avsnittet Vad finansierar vi?.

Så här ansöker ni

Ansökan görs digitalt via Min ansökan. Inloggning sker via BankID och ni fyller sen i ett ansökningsformulär med frågor om projektet, projektparter och budget.

Såhär fyller du i ansökan (vgregion.se)

Företaget ombeds skicka med följande obligatoriska bilagor:

 • Registreringsbevis
 • Senaste två årsredovisningarna
 • Offert från tilltänkt samarbetspartner
 • Projektplan med tid- och aktivitetsplan (använd VGRs mall eller bifoga likvärdig)
 • Bilaga om företagets hållbarhetsarbete (använd VGRs mall eller bifoga likvärdig)

För verifiering av projekt och forskningshöjd hänvisar vi till Industriell dynamik, en resurs inom teknik- och affärsutveckling för små och medelstora företag i Västra Götaland.

Industriell Dynamik

När ansökan registrerats får ni en bekräftelse via mail och ni kan inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera ansökan om vi ber om det. Om företaget bedöms uppfylla stödets formella krav kommer ni bli kontaktade av ansvarig handläggare för ett fördjupande möte.

Ansökan om utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats. Utbetalningsansökan och redovisning till VGR görs digitalt via Tillväxtverkets portal Min ansökan.

Följande bilagor är obligatoriska och samtliga ska bifogas ansökan om utbetalning:

Beskrivning av erbjudandet

Frågor och svar om vad som gäller för FoU-kortet. 

Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?

VGR vill som en del av det regionala utvecklingsansvaret stärka forsknings- och utvecklingsarbetet hos små och medelstora företag och främja deras konkurrenskraft, attraktivitet och långsiktighet. 

Att stärka innovationskraften handlar om att öka den samlade förmågan till att nyttiggöra kunskap och utveckla idéer med potential att påskynda omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götaland.

Det sker genom Programmet Stärka innovationskraften som är ett av fyra program för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 (VG2030).

Programmet är också Västra Götalands strategi för smart specialisering (S3), med syftet att förstärka regionens konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt – både inom Västra Götalands styrkeområden och inom nya områden.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030


Vad finansierar vi?

Här framgår vad VGR finansierar, och inte.

Vad finansierar vi? 


Vad innebär det att forskningshöjden ska vara verifierad av tredje part?

Inför framskrivningen av ansökan uppmanas företaget att ta kontakt med Industriell Dynamik - en resurs inom teknik- och affärsutveckling för små och medelstora industriföretag i Västra Götaland - för att få praktisk hjälp att planlägga FoU-projektet.

Industriell Dynamik hjälper företaget kostnadsfritt att identifiera och definiera vilka FoU-insatser företaget behöver för att utveckla ny kunskap, förmedlar kontakter med rätt expertis och resultatet ska utgöra underlag för ansökan av FoU-kort.

Industriell Dynamik


Formella krav och bedömningskriterier

För att ansökan ska kunna hanteras behöver en rad formella krav och kriterier uppfyllas.

Formella krav och bedömning


Andra aspekter som väger in i vår bedömning

För att projektet ska vara aktuellt för finansiering gäller även att:

 • Företaget ska kunna finansiera sin andel av projektets kostnader och medfinansiering anges i form av eget arbete, externt eller privat kapital.
 • Det är motiverat för VGR att ge stöd till företaget givet företagets tillgång till egna resurser samt möjligheterna till alternativ finansiering.
 • Ansökan visar på trovärdigt sätt att roller och ansvar i projektet är jämställt fördelade mellan kvinnor och män avseende fördelning av nyckelpositioner och tidsmässigt engagemang.

För företaget som tidigare fått stöd från VGR kommer genomförande och utfall av föregående projekt vägas in i vårt beslut.

 


Kent Cerrin, CCI

Ny superbetong inspirerad av pyramiderna

Betong är ett omdiskuterat material. Efterfrågan är hög, men framställningen kräver stora mängder energi. Tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Swerea IVF har Göteborgsföretaget CCI satt sitt nya betongrecept Super Reaction Concrete på prov.

Charlotte Stigen, IKPAB

Färre badbyten ska spara miljön

Idag säljer de rengöringskemikalier. I morgon vill de sälja tvättresultat. Genom att tjänstefiera sitt erbjudande vill IKPAB i Borås skapa en mer hållbar avfettning för industrin. Här berättar vd:n Charlotte Stigen Låstberg om forskningsprojektet som ska göra det möjligt.

Nu kan rostfritt snart hamna i klistret

Tack vare forskningsprojekt har Furhoffs Rostfria i Skövde hittat limmer som skulle kunna ersätta svetsning, ett klurigt hantverk som dessutom ger upphov till miljöfarliga gaser.

Snabbare bilreparationer med AI

Vad äger du för bil? I framtiden är svaret på frågan förmodligen ingen. Men när bilen blir en tjänst behöver verkstäderna jobba smartare än idag. Wiretronic i Vänersborg vill effektivisera reparationerna med hjälp av AI.

Signe Ahlsten

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Moa Boéthius

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Hanna Wessman

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer