Hållbarhetscheck

VGR erbjuder finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken som kan användas för insatser som främjar och möjliggör omställning i ekonomisk, social och miljömässigt hållbar riktning,

VGR vill med denna satsning fokusera och rikta resurser för att främja ett hållbart näringsliv enligt den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030 (VG2030).

Vad är en hållbarhetscheck och vad kan företag söka för?  

 
Syftet med hållbarhetschecken är att ge stöd till företag i Västra Götaland för att möta nya förutsättningar och samhällets omställning. Hållbarhetschecken är ett bidrag som kan sökas av företag för att ta in ny kompetens via extern konsult för att utveckla nya produkter, tjänster eller processer som bidrar till en hållbar omställning för företaget. 
 
Utvecklingsinsatsen ska bidra till en nivåhöjning i företaget. Stödet kan inte användas för löpande affärsutveckling.

Exempel på satsningar som kan finansieras

 • Kartläggning av kundbehov, material- och produkteffektivisering, möjligheter att ersätta fossilt med biobaserat, koldioxidsnåla transportlösningar samt resurseffektiva och giftfria flöden.
 • Ta fram strategier för cirkulära affärsmodeller, elektrifiering av tillverkande företag.
 • Utveckla och testa resurseffektiva cirkulära produkter eller tjänster som bevarar värdet över tid, ex genom ny design och formgivning för att underlätta och planera underhåll, reparation och återanvändning. 
 • Implementera energieffektiva lösningar för produktionssystem och affärsverksamhet.

Exempel på sådant som inte kan finansieras

 • Konsulttjänster som redan är offentligt subventionerade
 • Marknadsföringskostnader, marknadsföringsprodukter eller marknadsföringsstrategier (exempelvis mässkostnader, framtagning av material, annonsering eller andra kostnader som bedöms vara marknadsföring)
 • Kostnader för patentansökningar och patent. 
 • Kostnader för certifiering eller insatser för att möta lagkrav.
 • Investeringar eller materialinköp som har bestående värde efter projektets slut. Exempel på kostnader som inte är stödberättigade är maskiner, inventarier och datorer.
 • Resor 

Vem kan söka?

Små och medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor. Företaget bör ha minst två anställda på årsbasis (helårsanställda) och 3 miljoner i nettoomsättning enligt senaste årsbokslut. Vi prioriterar företag med färre än 50 anställda.
 
Ett SME-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här. 
 
Vi lämnar inte stöd till företag inom vård, omsorg och utbildning som finansieras med offentliga medel. Företag inom jordbruk och fiske hänvisar vi till Länsstyrelsen.   
  
Normalt stödjer vi inte företag inom handel, transport eller tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk att stödet snedvrider den lokala konkurrensen.  

Hur mycket kan företaget söka?

Stödet är på max 500 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 % procent av kostnaderna. Ansökningar under 25 000 kronor behandlas inte.  Stödbeloppet kommer sättas i relation till insatsens omfattning. 

När går det att söka? 

Ansökningar bereds och beslutas löpande med undantag för perioden 15 Juni- 15 Augusti. Utbetalningsansökningar hanteras i mån av tid. 

Ansökan

Notera att vi behöver en komplett ansökan för att kunna handlägga. Bilagor som alltid ska bifogas ansökan: 
 
 • Årsredovisningar och revisionsberättelser för de två senaste åren för sökanden och närstående företag samt i förekommande fall koncernredovisning. 
 • Registreringsbevis från bolagsverket  
 • Offerter 
Om viktiga bilagor som årsbokslut och offerter saknas kan vi inte lämna något stöd. 
 
Du skickar din ansökan via Min ansökan 

Utbetalning

Utbetalningsansökan görs efter att aktiviteter enligt beslutet har genomförts och fakturorna har betalats. 
 
Utbetalningsansökan och redovisning till VGR gör du på Tillväxtverkets portal Min Ansökan 
 
Obligatoriska bilagor som du ska scanna till oss vid utbetalningen är: 

Stöd och bidrag för att nå miljömålen

Länsstyrelsens sammanställning "Var finns pengarna?" av länsstyrelsens, VGR:s och EU:s med flera stöd ska underlätta för kommuner, föreningar, organisationer och företag i Västra Götaland som arbetar med miljöinsatser att hitta medfinansiering.

Signe Ahlsten

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Moa Boéthius

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer

Hanna Wessman

Regionutvecklare - företagsstöd

Telefonnummer