Plan för regionövergripande folkhälsoarbete 2024-2028

I april 2024 beslutade strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden om plan för regionövergripande folkhälsoarbete 2024-2028.

Planen ska ligga till grund för Västra Götalandsregionens (VGR) förhållningssätt och vara vägledande i det regionövergripande folkhälsoarbetet. Den ska bidra till ett kraftfullt och fokuserat arbete med folkhälsa och skapa förutsättningar för att nå det nationella folkhälsomålet om en god och jämlik hälsa bland befolkningen i Västra Götaland.

Folkhälsoarbete inom tre områden

Det regionövergripande folkhälsoarbetet bedrivs inom tre områden:

  1. Det strategiska arbetet sker bland annat via de folkhälsoavtal som tecknas av de delregionala nämnderna tillsammans med varje enskild kommun och som gäller lokala folkhälsoinsatser.
  2. Inom hälsofrämjande hälso- och sjukvård och tandvård, utifrån genomförandeplanen för omställningen av hälso- och sjukvården.
  3. Inom regional utveckling, där arbetet huvudsakligen är kopplat till den regionala utvecklingsstrategin och kulturstrategin.

De här tre delarna behöver samverka och hållas ihop för att kunna nyttja synergieffekter och för att få till ett mer sammanhållet regionövergripande folkhälsoarbete inom Västra Götaland med bästa möjliga resultat.

Styrande principer ska stötta arbetet

Som ett stöd till det regionövergripande folkhälsoarbetet har VGR tagit fram ett antal principer. De omfattar politiska dialoger, kunskap om befolkningens hälsa och hälsoutveckling, samt folkhälsoavtal. Principerna är styrande och ska ligga till grund för dialog och samverkan, både internt inom VGR och externt med parter utanför VGR.

Under planens giltighetstid kommer VGR tillsammans med kommunerna att ta fram nya gemensamma folkhälsoavtal som kommer att börja gälla 2026.

Plan för regionövergripande folkhälsoarbete 2024-2028 (pdf)