Social ekonomi

Fattade händer

Den sociala ekonomin består av aktiviteter för allmän- eller medlemsnytta i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar som är fristående från den offentlig sektorn. Den sociala ekonomin är viktig för lokal och regional utveckling och bidrar till en demokratisk grund och identitet.

Social ekonomi är en viktig resurs i att möta samhällsutmaningar. Den  verkar för att systematiskt driva en positiv utveckling för lokalsamhället med människors och samhällsintressen i första rummet, framför ekonomisk vinst.

Den sociala ekonomin omfattar ett brett spektrum av verksamheter med olika organisations- och företagsmodeller och är fristående från offentliga sektorn. Den kan ha olika former: kooperativ, föreningar, organisationer med socialt syfte, nätverk, stiftelser och sociala företag.

Social ekonomis samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) utgår ifrån:

Sociala ekonomins råd (SER)

Sociala Ekonomins Råd i (SER) är en beslutad dialogstruktur i VGR, för att driva utveckling av samverkan mellan social ekonomi i Västra Götaland och VGR.

SER består av politiska representanter från kulturnämnden och representanter från de fyra delregionala nätverken för social ekonomi i Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad.

Syftet är att bidra till utveckling och insatser inom social ekonomi och vara rådgivande till VGR vid satsningar riktade till den sociala ekonomin. SER är ett demokratiskt forum för dialog kring idéer och behov för att ta initiativ, driva, synliggöra och tillvarata kompetens för lokal och regional utveckling så att social ekonomi i samverkan är en jämbördig medskapare.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Hanna Nyroos

Regionutvecklare - Regionala serviceprogrammet

Telefonnummer

Anne Svensson

Regionutvecklare, kontaktperson Sociala ekonomins råd

Telefonnummer