Arbetsmarknadsläget
Västra Götaland

Här kan du ta del av ett urval av den senaste arbetsmarknadsstatistiken från Arbetsförmedlingen. Statistiken uppdateras månadsvis. 

Öppet arbetslösa samt i program

Enligt månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen var arbetslösheten i Västra Götaland i slutet av april 5,9 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-65 år. Motsvarande siffra för riket var 6,6 procent. Totalt var cirka 52 500 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsförmedlingen i Västra Götaland. Jämfört med samma månad förra året är det en ökning med 3 700 personer.

Av de inskrivna arbetslösa har cirka 19 500 varit utan arbete i 12 månader eller mer. Det är en minskning jämfört med april 2023 då motsvarande siffra var 19 900. De som varit utan arbete i mer än 24 månader, cirka 10 400 personer, har minskat med 1 700 personer jämfört med april förra året. 

För arbetslöshet per delregion i Västra Götaland, se bild

Ungdomsarbetslöshet

Ungdomsarbetslösheten i Västra Götaland var i slutet av april 6,3 procent (cirka 5 900 personer) av arbetskraften 18-24 år. Det är en högre nivå jämfört med samma månad föregående år, då andelen var 5,6 procent.  

Varsel

Under april 2024 har 738 personer varslats i Västra Götaland, jämfört med 424 personer i april 2023. Flest varslades inom branscherna tillverkning och bygg. För riket totalt varslades 6 851 personer i april 2024, jämfört med 3 733 personer i april 2023. 

Sökande som fått arbete

Under april 2024 fick 5 200 personer av de inskrivna arbetssökande i Västra Götaland arbete.

Nyanmälda lediga platser

I april 2024 anmäldes cirka 19 200 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, vilket är cirka 6 500 färre platser än i april föregående år.

Observera att platsstatistiken inte täcker hela arbetsmarknaden eftersom alla lediga platser inte anmäls till Arbetsförmedlingen. Enligt Arbetsförmedlingen varierar andelen som anmäls över tid och är större i högkonjunktur. 
    

Fakta om arbetsmarknadsstatistiken

Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande, t.ex. öppet arbetslösa (de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete) och sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast motsvarar SCB:s definitioner.

Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning (AKU) med definitionen att den som söker arbete kan ta ett arbete omedelbart, men behöver inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. 

Katarina Ahlin

Regionutvecklare