Trend och omvärldsanalys

Koncernavdelning data och analys arbetar systematiskt med omvärldsbevakning och trendspaning bland annat genom att analysera olika regionala och globala trender. Men också genom att spana efter signaler i omvärlden som kan växa till potentiella trender eller enskilda händelser som kan ge stor påverkan på samhället. Syftet är att skapa handlingsberedskap för olika möjliga framtider och oväntade händelser. 

< Senaste rapport i serien:
Trendanalys 2019

Förståelse och kunskap om trender i omvärlden ger oss möjligheter att hantera risker och dra nytta av möjligheter.  Avdelningen tar årligen fram en regiongemensam trendanalys som ett underlag till arbetet med budgeten. I den analyseras trender som har och kan få en betydande påverkan på Västra Götalandsregionens förmåga att utföra våra uppdrag. Rapporten utgår ifrån fyra megatrender som genomsyrar och påverkar hela samhället:

 • Demografiska förändringar och migration – förändrad åldersstruktur och migration.
 • Klimatförändringar – global uppvärmning, konkurrens om resurser.
 • Globalisering – ökad rörlighet av kapital, resurser och människor.
 • Digitalisering– övergången till digital teknik, infrastruktur och tjänster.

Följande regionala trender analyseras:

 • Grön omställning av samhället
 • Ökad antibiotikaresistens
 • Ökade socioekonomiska och inomregionala klyftor
 • Förändringar i det demokratiska landskapet
 • Förändrad statlig styrning
 • Ökad tillämpning av artificiell intelligens och automatisering
 • Ökad arbetskraftsbrist och förändrat kompetensbehov
 • Förändrad efterfrågan på hälso- och sjukvård

Maria Larsson

Regionutvecklare

Telefonnummer