Övergripande

I försäkringsmedicin möts medicinska förhållanden och juridiska villkor. De försäkringsmedicinska sidorna ger stöd till dig som leder verksamheten och till dig som medverkar till att förbättra patientens hälsa, funktionstillstånd och möjlighet att stanna i eller återgå i arbete.

Försäkringsmedicinska uppdraget

Försäkringsmedicin – definition 

Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen. Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem.
Definition från Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum, NFF

Sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag:

 • Medicinskt: Bedöma och utreda medicinskt tillstånd, fastställa diagnos, ge medicinsk behandling samt rehabilitering. Bedöma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning kopplat till sjukdom/skada, prognosticera varaktighet och utfärda medicinska underlag.
 • Kommunikation: Förse andra aktörer med medicinsk kunskap/information om bedömningar och genomförda åtgärder.
 • Koordinera: Utifrån patientens behov koordinera insatser som främjar deras återgång till eller inträde i arbetslivet.

Att leda det försäkringsmedicinska arbetet


Behörighetsbeställning för Rehabstöd och Intygsstatistik

Verksamhetschefen ger behörigheter

Användaren ska vara registrerad i HSA och vara kopplad till medarbetaruppdragen: 

 • Vård och behandling, Sammanhållen journalföring (Rehabstöd)
 • Statistikverktyg för intygstjänsten, Statistik VE (Intygsstatistik)

Ge behörigheter

Via behörighetsbeställningsportalen (BBP). Därefter krävs en kopplad behörighet som sätts i KIV av enhetens KIV-förvaltare efter begäran från verksamhetschef.
Detta sker inte automatiskt utan kräver att KIV-ansvarig/KIV-förvaltare kontaktas för att tilldela HSA system Role i KIV. eTjänstekort (SITHS-kort) krävs för inloggning i behörighetsportalen. 


Samtycke

Patienten kan häva sekretessen helt eller delvis genom samtycke så att uppgift får lämnas ut till en enskild eller extern part.Varje aktör ska försäkra sig om att det finns ett samtycke. OBS: Lämna aldrig ut fler uppgifter än vad samtycket medger. Om individen har skyddade personuppgifter ska du vara extra noga med vilka uppgifter samtycket avser och till vem de får lämnas.

Muntligt sam­tycke gäller. Samtycket ska dock dokumenteras i patientjournalen. Ange vilket datum och hur samtycket inhämtats samt vad patienten samtycker till.

Skriftligt samtycke rekommenderas. Det blir då tydligt för patienten vad medgivandet gäller och är att föredra om vårdens rätt att lämna ut uppgifter skulle ifrågasättas. Samtycket ska biläggas i journal. 

I de fall du lämnar ut uppgifter om patienten ska du dokumentera detta i patientens journal. Vilka uppgifter du lämnat och till villken instans.

Mallar för samtycke

Arbetsgivare
Blankett - Samtycke att information ges till arbetsgivaren - version 210430

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten
Blankett - Samtycke att information ges till externa aktörer - version 210430

 

Offentlig vårdgivare

Du som arbetar hos offentlig vårdgivare behöver inte inhämta samtycke då 

 • Information behöver utbytas mellan förvaltningar inom VGR (gäller för de personer som är inblandade i patientens vård OSL 25 kap. 11 § 2 p).
 • Försäkringskassan begär uppgifter som behövs enligt socialförsäkringsbalken 110 kap. 31 §.  Försäkringskassan ska endast begära de uppgifter som behövs för att handlägga aktuellt ärende. Det innebär att om Försäkringskassan begär ut hela journalen bör du be utredaren att precisera sin begäran och frågeställning.

Privat vårdgivare 

Du som arbetar hos privat vårdgivare kan behöva samtycke från patient eftersom privata vårdgivare inte regleras på samma sätt som offentlig.


Frågeformulär, blanketter och mallar

e-Frågeformulär

Nyhet på 1177 om frågeformulär för patienten inför bedömning av sjukskrivning
Lägg ut frågeformulär som en E-tjänst, så kan patienten fylla i det digitalt inför läkarbesöket och formuläret skickas till mottagningen före bedömning av eventuell sjukskrivning.

Frågeformulär för patientens självskattning

Nationella formulär

SKR – Mallar och formulär för koordinering

 • Blanketter för patientens samtycke
 • Mallar vid information till patienten
 • Formulär och checklistor vid kartläggning av rehabiliteringsbehov utifrån patientens situation
 • Frågeformulär till arbetsgivare och anställd

 

 


Föreskrifter

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd – SOSFS

SOSFS om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2018:54)