Koncernkontorets uppdrag i koncernen

Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och arbetar dels koncernövergripande och dels med direkt förvaltningsstöd för ett antal politiska organ. Regiondirektören är förvaltningschef för Koncernkontoret.

Koncernkontorets uppdrag i koncernen

Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och arbetar dels koncernövergripande och dels med direkt förvaltningsstöd för ett antal politiska organ. Regiondirektören är förvaltningschef för Koncernkontoret. Regiondirektören har beslutat om uppdraget för Koncernkontoret.

Koncernkontorets uppdrag är att leda, utveckla och samordna Västra Götalandsregionens verksamhet för att nå de politiska målen. Uppdraget ska genomföras genom dialog och samarbete med förvaltningar, bolag och externa samarbetsparter.
Koncernkontoret arbetar på regionstyrelsens uppdrag och är dess förvaltning. Koncernkontoret ger ett samordnat stöd till ett antal styrelser och nämnder.

Förvaltningen är organiserad utifrån kompetens/funktionsansvar i koncernstaber och koncernavdelningar. I förvaltningen ingår vissa regiongemensamma utförarverksamheter

Koncernstabernas direktörer och koncernstabschef för kansli och säkerhet är regiondirektörens stöd i koncernövergripande strategiska frågor. Koncernstabsledningen ska, som företrädare för en sammanhållen koncern, driva och ansvara för gemensamma åtgärder och aktiviteter för att säkerställa samordning och genomförande av koncernövergripande strategiska frågor.

Koncernkontoret ger direkt förvaltningsstöd åt regionfullmäktige, regionstyrelsen, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, fem delregionala nämnder, miljö- och regionutvecklingsnämnden, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden samt beredningar/utskott till dessa.

Koncernstab regional utveckling

– leds av regionutvecklingsdirektör

Koncernstab regional utveckling arbetar i huvudprocesserna regional utveckling och kollektivtrafik inom områdena näringsliv, turism, forskning och utveckling, kompetensutveckling, miljö, infrastruktur, folkhälsa mänskliga rättigheter samt internationella frågor. Uppdraget utgår från en helhetssyn på de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna, där alla tre är högt prioriterade och integrerade i varandra. Staben bereder fördelning av medel och uppdrag till egna bolag och förvaltningar, till verksamhet med annan huvudman som bidrar till att förverkliga regionala ambitioner samt till projekt relaterade till handlingsplanerna.

Koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling

– leds av hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

Koncernstab uppdrag och produktion hälso- och sjukvård

leds av produktionsdirektör hälso- och sjukvård

Koncernstab HR

– leds av HR-direktör

Koncernstab HR svarar regiongemensamt för arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kompetensutveckling och utbildningsuppdrag samt strategiskt arbete för att stärka VGR:s arbetsgivarvarumärke. Uppdraget innefattar bland annat villkorsfrågor, chefsförsörjning, regiongemensam kompetensutveckling och fortbildning, samordning av arbetet med kompetensutveckling i VGR och ansvar för regionnivåns externa kontakter om kompetensutveckling. Koncernstaben har ett samlat ansvar för samverkans- och förhandlingsfrågor.

Koncernstab kommunikation

– leds av kommunikationsdirektör

Koncernstaben ansvarar för att utveckla och driva regionövergripande intern och extern kommunikation. Det externa kommunikationsarbetet syftar till att öka kunskapen om VGR, dess verksamheter och tjänster bland invånare, externa beslutsfattare och utvalda målgrupper. Staben arbetar för regionala, nationella och internationella samarbeten, att stärka Västra Götalands identitet och attraktionskraft genom varumärkesarbete. Staben bidrar till utveckling och utformning av framtidens digitala miljöer samt ansvarar för VGR:s presstjänst. Inom VGR ger staben kommunikationsstöd genom samordning och stöd i övergripande kommunikationsfrågor, mediahantering och kommunikationsutveckling.

Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp

– leds av ekonomidirektör

Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp ansvarar för regionövergripande processer kopplat till långsiktig hushållning av resurser exempelvis budget, finansiering, likviditetshantering, investering, samt redovisning och uppföljning/analys av koncernens verksamheter. Koncernstaben har det övergripande ansvaret för inköpen i VGR och genomför regiongemensamma upphandlingar av varor och tjänster förutom fastighets- och trafikupphandlingar.

Koncernstab kansli och säkerhet

– leds av direktör kansli och säkerhet

Koncernavdelningen ger stöd till samtliga förvaltningar och bolag kring dokumenthantering, ärendehantering och arvodeshantering. Koncernavdelningen företräder VGR i juridiska frågor inför domstol och andra myndigheter samt ger intern juridisk rådgivning. Koncernavdelningen samordnar Koncernkontorets ärende- och uppdragshantering och tillhandahåller administrativt stöd till partikanslierna.

Koncernstab digitalisering

– leds av digitaliseringsdirektör

Koncernstab digitaliserings uppdrag omfattar att leda, utveckla och samordna digitalisering av Västra Götalandsregionen och territoriet Västra Götaland utifrån verksamhetens behov och utveckla nya digitala lösningar och arbetssätt som en integrerad del av ordinarie verksamhetsutveckling. I ansvaret ingår dataskydd, IT- och cybersäkerhet inom ramen för det övergripande arbetet för informationssäkerhet och dataskydd.

Koncernstaben ansvarar också för att öka takten i implementeringen av digitala lösningar samt leverans av stabil och säker IT-plattform och effektiv drift, support, förvaltning och utveckling av nya och befintliga system.

Koncernstab digitalisering leder och samordnar en sammanhållen miljö för medicinsktekniska produkter (MTP).

I stabens ansvar ingår att fram datadrivna underlag för utveckling, rapportering och beslut samt för att skapa förutsättningar för ökad tillgång till detaljdata och teknisk innovation. Ansvaret omfattar stöd till kliniskt förbättringsarbete samt att tillgängliggöra registerdata för olika användare.

Patrik Johansson

Telefonnummer