Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrande dokument

De koncernövergripande styrande dokumenten omfattar alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom VGR.

Styrande dokument

Beskrivningen av styrande dokument utgår från beslut i regionfullmäktige och regionstyrelsen (Dnr RS 2677-2014, RS3 433-2014) samt rutinen för VGR:s regiongemensamma styrande dokument (Dnr RS 2016-07625).

De koncernövergripande styrande dokumenten omfattar alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom VGR. För att ett styrande dokument ska gälla i hela koncernen inklusive bolagen måste det beslutas av regionfullmäktige. Regionstyrelsen kan besluta om styrande dokument som gäller i nämnder och styrelser. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sin roll som systemägare mandat att besluta om riktlinjer som är styrande för andra nämnder.

Strukturen för styrande dokument anger deras hierarkiska ställning i organisationen och relation till andra styrande dokument. En policy kan till exempel bara beslutas av regionfullmäktige och gäller hela organisationen. Strukturen är fastställd av regionstyrelsen för att skapa tydlighet och ordning i dokumentationen. Ett styrande dokument för VGR har en giltighetstid på fem år, därefter ska dokumentet antingen upphöra eller uppdateras.

Styrande dokument tas fram enligt samma principer som gäller för handläggning av ärenden i Västra Götalandsregionen. Dessa principer beskrivs i Ärendehandboken.

Arbetet med styrande dokument ska i ett tidigt skede stämmas av med koncernstabsberedningen, som fungerar som expertstöd i ärendeberedningsfrågor på Koncernkontoret. Koncernstabsberedningen säkerställer bland annat att olika perspektiv har beaktats, att rätt funktioner är involverade i framtagandet och att ärendet bereds på ett korrekt sätt inför politiskt beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.

För att uppnå de styrande dokumentens inriktning och mål krävs prioritering av insatser och tillsättning av resurser. Ytterst styrs detta genom regionfullmäktiges årliga beslut om budget. Regionfullmäktiges budget blir på så sätt överordnat alla andra styrande dokument.

Styrande dokument ska grupperas inom ämnesområden.

Vision

Vision Västra Götaland har tagits fram gemensamt med de 49 kommunerna i Västra Götaland och är kommunernas och VGR:s gemensamma vision. Visionen uttrycker ett övergripande framtida tillstånd, önskvärt att uppnå – Det goda livet.

Måldokument

VGR har fyra måldokument. De är övergripande dokument som anger målsättningar som ska bidra till att uppfylla visionen – Det goda livet.

Flertalet av dessa dokument har VGR tagit fram gemensamt med Västra Götalands kommuner, kommunalförbund och andra berörda parter såsom statliga verk, högskolor och universitet samt den ideella sektorn.

Västra Götalandsregionens budget

Budgeten är VGR:s viktigaste styrande dokument där mål och fokusområden prioriteras på 1-3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva verksamheten inom hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vid en målkonflikt mellan budget och andra styrande dokument gäller den senast antagna budgeten.

Policyer, planer och riktlinjer

En policy är en avsiktsförklaring som anger grundläggande värderingar, principer och förhållningssätt. En plan anger hur ett mål ska uppnås. En riktlinje anger förutsättningarna för hur ett övergripande mål ska uppnås och hur uppdraget ska genomföras.

Läs mer:

Uppföljande dokument

Uppföljning av nämnders och styrelser verksamhet sker regelbundet och återredovisas till regionstyrelsen och regionfullmäktige genom delårsrapporter och årsredovisningar.

Uppföljningen utgår från regionfullmäktiges budget och respektive nämnd/styrelses egen detaljbudget.

Övriga styrande dokument som regionfullmäktige har beslutat om ska följas upp och redovisas. Av beslutad budget för 2018 framgår att styrande dokument som beslutas av regionfullmäktige inte ska innehålla indikatorer och mätetal för hur uppföljning och rapportering ska ske. Regionstyrelsen har i uppdrag att gå igenom uppföljningen av alla styrande dokument som beslutats av regionfullmäktige i syfte att förenkla uppföljning och rapportering, samt att uppföljning kan ske på ett överskådligt och samlat sätt.

Ingående ledningssystem

Lag eller författning kan ange att ett ledningssystem ska finnas. Det gäller till exempel socialstyrelsens författning SOSFS 2011:9 som anger att vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. På motsvarande sätt finns angivet krav på ledningssystem för strålsäkerhet. Krav på ledningssystem kan också anges i styrande dokument eller i reglemente.

På koncernövergripande nivå finns befintliga ledningssystem som tagits fram utifrån krav i lag/ författning eller styrande dokument. Dessa ingår i ledningssystemet men dokumenteras för närvarande separat.

Senast uppdaterad: 2018-03-13 12:49