Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Styrande dokument

De koncernövergripande styrande dokumenten omfattar alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag inom VGR.

Styrande dokument

Regionstyrelsen har en fastställd struktur för styrande dokument på övergripande nivå som reviderades senast 2021 (RS 2021-01444).  Regionstyrelsen får årligen en sammanställning av gällande styrdokument och vilka som bör revideras eller upphöra, samt vilka nya styrdokument som har tillkommit. Syftet är att stödja regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar för regiongemensam verksamhet i egen regi.

Regionövergripande styrande dokument gäller för alla Västra Götalandsregionens styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag. För att ett styrande dokument ska gälla hela koncernen inklusive bolagen måste det beslutas av regionfullmäktige.
Regionstyrelsen kan besluta om styrande dokument som gäller för samtliga nämnder och styrelser. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sin roll som systemägare mandat att besluta om riktlinjer som är styrande för andra nämnder inom området hälso- och sjukvård.

Strukturen för styrande dokument anger deras hierarkiska ställning i organisationen och relation till andra styrande dokument. En policy kan till exempel bara beslutas av regionfullmäktige och gäller hela organisationen. Strukturen är fastställd av regionstyrelsen för att skapa tydlighet och ordning i dokumentationen. Ett styrande dokument för VGR har en giltighetstid på fem år, därefter ska dokumentet antingen upphöra eller uppdateras.

Styrande dokument tas fram enligt principer för handläggning av ärenden i Västra Götalandsregionen. Dessa principer beskrivs i Ärendehandboken - riktlinje för ärendeberedning i Västra Götalandsregionen.

Koncernkontoret har ett särskilt ansvar för att bevaka och säkra innehållet i regionövergripande styrdokument och se till att beredningen av dessa är korrekt enligt lagar och regionala riktlinjer för ärendeberedning. Avstämning och genomgång av styrande dokument sker i Koncernkontorets ärendesamordningsgrupp, som leds av koncernavdelning ärendesamordning och kansli. Alla koncernstaber och koncernavdelningar på Koncernkontoret har en utsedd ärendesamordnare, som har ansvar för att förmedla information mellan ärendesamordningsgruppen och staben/avdelningen.

För att uppnå de styrande dokumentens inriktning och mål krävs prioritering av insatser och resurser. Det är regionfullmäktiges årliga budget som styr denna resursfördelning, vilket innebär att budgeten är det överordnade styrdokumentet. I praktiken innebär det att målen i enskilda styrdokument kan komma att prioriteras ned till förmån för specifika insatser utifrån regionfullmäktiges budget.

Följande dokumentkategorier finns i Västra Götalandsregionens struktur för styrande dokument:

Vision

Vision Västra Götaland har tagits fram gemensamt med de 49 kommunerna i Västra Götaland och är kommunernas och VGR:s gemensamma vision. Visionen uttrycker ett övergripande framtida tillstånd, önskvärt att uppnå – Det goda livet.

Måldokument

VGR har fyra måldokument. De är övergripande dokument som anger målsättningar som ska bidra till att uppfylla visionen – Det goda livet.

Flertalet av dessa dokument har VGR tagit fram gemensamt med Västra Götalands kommuner, kommunalförbund och andra berörda parter såsom statliga verk, högskolor och universitet samt den ideella sektorn.

Västra Götalandsregionens budget

Budgeten är VGR:s viktigaste styrande dokument där mål och fokusområden prioriteras på 1-3 års sikt och där ekonomiska förutsättningar ges för att bedriva verksamheten inom hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vid en målkonflikt mellan budget och andra styrande dokument gäller den senast antagna budgeten.

Policy

En policy är en avsiktsförklaring som anger grundläggande värderingar, principer och förhållningssätt.

Riktlinje

En riktlinje anger förutsättningarna för hur ett övergripande mål ska uppnås och hur uppdraget ska genomföras.

Plan

En plan anger hur ett mål ska uppnås på en mer detaljerad nivå. Kan också kallas handlingsplan, strategi, verksamhetsplan med mera.

Rutin

Ett detaljerat styrdokument som beskriver hur något ska göras. Fastställs vanligtvis på förvaltningsnivå, av en direktör, chef eller ansvarig tjänsteperson.

Uppföljande dokument

Uppföljning av nämnders och styrelser verksamhet sker regelbundet och redovisas till regionstyrelsen och regionfullmäktige genom delårsrapporter och årsredovisningar. Uppföljningen utgår från regionfullmäktiges budget och respektive nämnd/styrelses egen detaljbudget.

Av regionfullmäktiges budget för 2019 framgår att styrande dokument som beslutas av regionfullmäktige inte ska innehålla indikatorer och mätetal för hur uppföljning och rapportering ska ske. Regionstyrelsen har i uppdrag att gå igenom uppföljningen av alla styrande dokument som beslutats av regionfullmäktige i syfte att förenkla uppföljning och rapportering, samt att uppföljning kan ske på ett överskådligt och samlat sätt.

Ingående ledningssystem

Lag eller författning kan ange att ett ledningssystem ska finnas. Det gäller till exempel socialstyrelsens författning SOSFS 2011:9 som anger att vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. På motsvarande sätt finns angivet krav på ledningssystem för strålsäkerhet. Krav på ledningssystem kan också anges i styrande dokument eller i reglemente.

På koncernövergripande nivå finns befintliga ledningssystem som tagits fram utifrån krav i lag/ författning eller styrande dokument. Dessa ingår i ledningssystemet men dokumenteras för närvarande separat.


Senast uppdaterad: 2021-10-19 15:38