Styrande dokument

De koncernövergripande styrande dokumenten omfattar alla styrelser, nämnder, förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen.

Styrande dokument är ett av Västra Götalandsregionens viktigaste verktyg för ledning och styrning. För att beslut och initiativ ska få genomslag i verksamheterna är det viktigt att de kan omsättas i agerande – styrande dokument utgör ett stöd för chefer och medarbetare att agera på rätt sätt. Styrande dokument kan vara allt ifrån en policy med övergripande politiska mål till en detaljerad rutin i ett specifikt vårdförlopp. 

Regionstyrelsen har sedan 2014 en fastställd struktur för styrande dokument på övergripande nivå. Strukturen reviderades senast 2021 (RS 2021-01444). I regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar för verksamhet i egen regi ingår att ha överblick på de regionövergripande styrdokumenten och säkerställa att dessa är aktuella. Därför gör Koncernkontoret årligen en sammanställning över samtliga gällande styrdokument.    

Regionfullmäktige fastställer styrande dokument som gäller för alla verksamheter i Västra Götalandsregionen, även de majoritetsägda bolagen. Regionstyrelsen kan besluta om vissa styrdokument som gäller för samtliga nämnder och styrelser. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har i sin roll som systemägare mandat att besluta om riktlinjer som är styrande för nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvård, exempelvis regionala medicinska riktlinjer. 

För att uppnå styrdokumentens inriktning och mål krävs prioritering av insatser och resurser. Det är regionfullmäktiges årliga budget som styr denna resursfördelning, vilket innebär att budgeten är det överordnade styrdokumentet. I praktiken innebär det att målen i enskilda styrdokument kan komma att prioriteras ned till förmån för specifika insatser utifrån regionfullmäktiges budget. 

Uppföljande dokument

Uppföljning av nämnders och styrelser verksamhet sker regelbundet och redovisas till regionstyrelsen och regionfullmäktige genom delårsrapporter och årsredovisningar. Uppföljningen utgår från regionfullmäktiges budget och respektive nämnd/styrelses egen detaljbudget.

Av regionfullmäktiges budget framgår att styrande dokument som beslutas av regionfullmäktige inte ska innehålla indikatorer och mätetal för hur uppföljning och rapportering ska ske. Regionstyrelsen har i uppdrag att gå igenom uppföljningen av alla styrande dokument som beslutats av regionfullmäktige i syfte att förenkla uppföljning och rapportering, samt att uppföljning kan ske på ett överskådligt och samlat sätt.

Ingående ledningssystem

Lag eller författning kan ange att ett ledningssystem ska finnas. Det gäller till exempel socialstyrelsens författning SOSFS 2011:9 som anger att vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. På motsvarande sätt finns angivet krav på ledningssystem för strålsäkerhet. Krav på ledningssystem kan också anges i styrande dokument eller i reglemente.

På koncernövergripande nivå finns befintliga ledningssystem som tagits fram utifrån krav i lag/ författning eller styrande dokument. Dessa ingår i ledningssystemet men dokumenteras för närvarande separat.