Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Politisk organisation

Här beskrivs hur VGR styrs på politisk nivå. Syftet är att ge en översiktlig bild av organisationen och dess styrning, för att man sedan ska kunna fördjupa sig i reglementen, bolagsordningar och andra styrande dokument.

Beskrivningen utgår från regionfullmäktiges beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2014-2018 (Dnr RS 691-2012).

Reglerat i lag

Kommunallagen (2017:725) anger ramarna för hur styrning ska och får utformas i landsting (region) och kommuner. I kommunallagen regleras bland annat vilka politiska organ som måste finnas. För VGR innebär det regionfullmäktige och regionstyrelsen. I lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården anges att det ska finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Fullmäktige kan i övrigt besluta om vilka nämnder som ska finnas.

Möjligheten att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform regleras också i kommunallagen. VGR har sju hel- eller majoritetsägda bolag och är minoritetsägare i ytterligare ett antal bolag.

I kommunallagen anges att fullmäktige ska ha en arbetsordning och att fullmäktige ska besluta om reglementen med föreskrifter om nämnders verksamhet och arbetsformer. Reglementena ska fördela och förtydliga nämnders ansvar och förutsättningar.

Läs mer:

Beslutet om styrmodellen

Regionfullmäktige är VGR:s högsta beslutande organ och beslutar om hur den politiska organisationen ska se ut. När VGR bildades utformades den politiska organisationen utifrån två bärande principer:

 • Politikernas roll som befolkningsföreträdare
 • "Kommunernas region"

Politikernas roll som befolkningsföreträdare var grunden för den modell som skapades med beställare och utförare och där beställarnämnderna skulle beställa vård för invånarna i ett geografiskt område. Tanken om "kommunernas region" var den andra principen som hade stor inverkan på den politiska organisationen. Kommunerna sågs som en vital part i arbetet med att utveckla Västra Götaland och det var viktigt att ha en ständig dialog mellan kommun och region.

När regionfullmäktige beslutade om ny politisk organisation 2014 inför mandatperioden 2015-2018 uttalades i underlaget: "Västra Götalandsregionens övergripande styrmodell ska även fortsättningsvis organiseras utifrån beställare, utförare och ägare." (Dnr RS 691-2012)

Det konstateras i underlaget att styrmodeller utvecklas i en ständigt pågående process och att regionstyrelsen har det yttersta ansvaret för att löpande följa upp, analysera och föreslå korrigeringar av styrmodellen. Regionfullmäktige har beslutat om nya reglementen utifrån den politiska organisationen och smärre justeringar har gjorts sedan beslutet fattades 2014. Beskrivningen som görs i detta dokument är aktuell utifrån de reglementen som började gälla januari 2016. Ordet nämnd är i detta dokument samlingsnamn för nämnd, styrelse och kommitté (används så i kommunallagen).

Centrala begrepp i styrmodellen för VGR

Centrala begrepp i VGR:s styrmodell är ägare, beställare och utförare. Dessa begrepp har inte sitt ursprung i kommunallagen utan används för att beskriva styrningen i VGR. I stora drag kan det beskrivas enligt nedan:

Ägare

Ägaren ansvarar för helheten. I reglemente för regionstyrelsen tydliggörs rollen som ägare för verksamheten som bedrivs i egen regi.

Systemägare

Systemägarskapet innebär att bevaka och initiera långsiktiga frågor kring utveckling och inriktning samt strategier för den regionfinansierade verksamheten inom ansvarsområdet. Systemägarskapet är oberoende av om verksamheten bedrivs i egen regi eller av andra aktörer.

Beställare (uppdragsgivare)

Beställaren finansierar och anger inriktningen för regionfinansierad verksamhet inom hela regionen eller ett begränsat geografiskt område. Beställaren följer upp och utvärderar att inriktningen följs. Beställarens arbete följer de mål och riktlinjer som ges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och systemägaren.

Utförare

Utföraren ska göra det som man kommer överens om i beställning/uppdrag. De finns både inom VGR (egen regi och i ägda bolag) och externt. Externa utförare kan vara såväl privata företag som andra typer av organisationer. Utförarna har ansvar för att följa upp att de gör det som beställts.

Utförare av stöd och service

Utförare av stöd och service är de nämnder vars uppgift är att erbjuda interna tjänster till andra nämnder. Dessa styrs genom särskilt beslutade modeller.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige ansvarar som ägare för hela organisationen och hur den fungerar. Regionfullmäktige består av folkvalda politiker. Regionfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget och andra styrande dokument. Regionfullmäktige tillsätter nämnder, beslutar om reglementen för nämnders verksamhet och arbetsformer och beslutar om ägardirektiv för majoritetsägda bolag.

VGR har en beslutad struktur för styrande dokument. Begreppet riktlinjer i kommunallagens mening motsvaras i den beslutade strukturen av vision, måldokument, policy, budget samt plan, beslutad av regionfullmäktige.

Läs mer:

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen

 • leda och samordna förvaltningen av landstingets (regionens) angelägenheter
 • ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Det innebär att regionstyrelsen

 • utövar uppsiktsplikt över övriga nämnder och vakar över att nämnderna fullgör sina åligganden utifrån regionfullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar
 • tar initiativ för en effektiv förvaltning och utveckling av VGR:s verksamheter.

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen ett särskilt ansvar att

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av regionfullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivs i egen regi. Det innebär att regionstyrelsen

 • beslutar om riktlinjer för verksamhet i egen regi utifrån regionfullmäktiges eller behöriga nämnders inriktningsbeslut
 • svarar för ägarstöd till verksamheter i egen regi samt övergripande samordning av stöd- och servicefunktioner
 • utövar ägarskap för all verksamhet som bedrivs i egen regi
 • är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen för vård i egen regi.

Regionstyrelsens utskott

Regionstyrelsen har enligt sitt reglemente två utskott, ägarutskottet och personalutskottet, för att förbereda ärenden inför beslut i regionstyrelsen. Regionstyrelsen har också delegerat viss beslutsrätt till utskotten.

Läs mer:

Styrmodellen inom hälso- och sjukvård

Systemägare

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är

 • VGR:s ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ
 • systemägare för den samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården. Systemägarskapet innebär ett ur befolkningsperspektiv övergripande ansvar för invånarnas tillgång till vård samt för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet. Systemägarskapet innebär också att bevaka och initiera långsiktiga utvecklings-och inriktningsfrågor samt strategier för den regionfinansierade hälso- och sjukvården.

Beställare

Hälso- och sjukvård beställs av fem geografiskt indelade hälso- och sjukvårdsnämnder, (beställarnämnder). Dessa fem är norra, södra, västra, östra och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Nämnderna har

 • befolkningsansvar inom det egna geografiska området
 • ansvar för att beställa och upprätta vårdöverenskommelser och genomföra upphandlingar av vård (primärvård, tandvård och sjukhusvård och annan specialiserad sjukvård).

Nämndernas arbete ska utgå från analyser av befolkningens behov och dialog med invånare och samarbetspartners.

Utförare

Ett antal utförarstyrelser utför hälso-och sjukvård i egen regi. Utförarstyrelsernas arbete sker utifrån vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och i övrigt enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsstyrelsen.

Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård i egen regi

 • Alingsås lasarett
 • Angereds närsjukhus
 • Kungälvs sjukhus
 • Frölunda specialistsjukhus
 • NU-sjukvården
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Skaraborgs sjukhus
 • Södra Älvsborgs sjukhus
 • Habilitering & Hälsa
 • Tandvård
 • Primärvård
 • Beställd primärvård

Dessutom finns ett antal privata utförare. Flest finns inom primärvården med stöd i regionfullmäktiges beslut att införa vårdval i enlighet med lagen om valfrihetssystem.

Läs mer:

Styrmodellen inom regional utveckling och kollektivtrafik

Systemägare och beställare (uppdragsgivare)

Inom regional utveckling har fyra nämnder både rollen som systemägare och rollen som beställare/uppdragsgivare. I respektive nämnds reglemente beskrivs detta på följande sätt:

 • Regionutvecklingsnämnden: Ledande politiskt organ inom regionutvecklingsområdet. Lämnar uppdrag till utförare i egen regi inklusive ägda bolag och till andra samarbetspartners.
 • Miljönämnden: Ledande politiskt organ inom miljöområdet. Lämnar uppdrag till utförare i egen regi.
 • Kulturnämnden: Ledande kulturpolitiskt organ. Systemägare för regionfinansierad kultur. Lämnar uppdrag till utförare i egen regi inklusive ägda bolag och andra samarbetspartners.
 • Kollektivtrafiknämnden: Ledande kollektivtrafikpolitiskt organ. Systemägare för det regionfinansierade kollektivtrafiksystemet. Lämnar uppdrag/beställning till ägt bolag.

Utförare

Utförarna inom regional utveckling består både av bolag och förvaltningar inom VGR och av organisationer i det geografiska området Västra Götaland. Organisationer utanför koncernen kan stödjas med organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag.

Utförarstyrelser i egen regi och uppdragsgivare

 • Naturbruksgymnasierna, uppdrag från regionutvecklingsnämnden
 • Botaniska trädgården, uppdrag från miljönämnden
 • Folkhögskolorna, uppdrag från kulturnämnden
 • Västarvet, uppdrag från kulturnämnden
 • Kultur i Väst, uppdrag från kulturnämnden
 • Västfastigheter, konstenheten, uppdrag från kulturnämnden

Majoritetsägda bolag och uppdragsgivare

 • Turistrådet Västsverige AB, uppdrag från regionutvecklingsnämnden
 • GöteborgsOperan AB, uppdrag från kulturnämnden
 • Göteborgs Symfoniker AB, uppdrag från kulturnämnden
 • Regionteater Väst AB, uppdrag från kulturnämnden
 • Film i Väst AB, uppdrag från kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden
 • Västtrafik AB, uppdrag från kollektivtrafiknämnden
 • Sahlgrenska International Care AB, ingen angiven beställarnämnd

Utförarstyrelsernas arbete sker enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige och regionstyrelsen samt utifrån uppdrag som ges av beställarnämnden/uppdragsgivaren.

Läs mer:

Utförare service

Interna tjänster till VGR:s verksamheter är organiserade i ett antal nämnder. Tjänsterna är obligatoriska att använda och beställs utifrån en tjänstekatalog/prislista. Den koncerngemensamma inköpsfunktionen ska användas men är utan kostnad för de som använder den.

Nämnder som ansvarar för interna tjänster:

 • Servicenämnden – till exempel lokalvård, tvätt, transporter, löne- och ekonomiservice
 • Fastighetsnämnden- lokaler
 • Nämnd för hälsan och stressmedicin – företagshälsovård
 • Regionstyrelsen - IT, inköp

Läs mer:

Andra politiska organ

Kommittéer

Två av VGR:s nämnder är underställda regionstyrelsen. Kommittén för mänskliga rättigheter och folkhälsokommittén har ett strategiskt och samordnande ansvar för VGR:s arbete med mänskliga rättigheter respektive folkhälsa. Kommittéerna har också en viktig roll i att stärka det långsiktiga arbetet inom sina respektive områden i Västra Götaland.

Patientnämnderna

Patientnämnderna ska stödja och hjälpa patienter som har synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården. De fem patientnämnderna ansvarområden är geografisk uppdelade inom Västra Götaland utifrån de 49 kommunernas geografi. Lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården reglerar verksamheten.

Revisorskollegiet

Revisorerna är regionfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av all verksamhet som VGR ansvarar för. Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse till regionfullmäktige som underlag för regionfullmäktiges prövning av ansvarsfrihet. Ansvaret regleras i kommunallagen.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Krisledningsnämnden har ingen löpande verksamhet utan är verksam endast under extraordinära händelser i fredstid. Nämnden får vid sådana händelser fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder.

Arkivnämnden

Arkivnämnden är en gemensam nämnd som finns i Göteborgs stads politiska organisation (värdkommun). Arkivnämnden är arkivmyndighet för VGR och Göteborgs stad. Ansvaret regleras i arkivlagen (1990:782).

Beredningars roll och funktion i den politiska organisationen

I kommunallagen regleras att beredningar kan tillsättas. Regionfullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. En nämnd får tillsätta de beredningar den behöver.
Det finns ett antal beredningar i den politiska organisationen i VGR. Deras uppdrag och funktion varierar. Det de har gemensamt är att de saknar den beslutanderätt som en nämnd ges av kommunallagen. Beredningarna lägger istället förslag till beslut eller rekommendationer. De väljs inte heller representativt utifrån mandat i regionfullmäktige utan enligt andra principer. Nedan följer en redogörelse för de olika beredningar som i dagsläget finns i den politiska organisationen.
Läs mer: Kommunallagen 3 kap § 2 och § 5 samt 5 kap § 26

Beredningar till regionfullmäktige

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till val av ledamöter till de politiska uppdrag som utses av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Valberedningen tillsätts av regionfullmäktige och består av en representant per parti i regionfullmäktige.

Arvodesberedning

Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och gör mindre ändringar och tillägg i dem. Regionfullmäktige beslutar om arvodesbestämmelserna. Arvodesberedningen tillsätts av regionfullmäktige och består av en representant per parti i regionfullmäktige.

Tillfällig beredning till regionfullmäktige

Regionfullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. Under nuvarande mandatperiod har en sådan beredning tillsatts.

Beredning för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Beredningen har i uppdrag att samordna, följa upp och återrapportera arbetet med överenskommelse mellan VGR och den sociala ekonomin i enlighet med handlingsplanen 2015-2017.

Beredningen består av en ledamot per parti i regionfullmäktige samt åtta representanter för den sociala ekonomin i Västra Götaland.

Beredningar till regionstyrelsen

Beredningen för hållbar utveckling

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) består av representanter från VGR och kommunerna i Västra Götaland. Syftet är att fördjupa samverkan mellan länets kommuner och VGR i gemensamma utvecklingsfrågor. BHUs främsta uppdrag är att ta fram underlag inför regionstyrelsens beslut om strategiska frågor inom områdena regional utveckling, kultur, miljö och kollektivtrafik för territoriet Västra Götaland.

BHU kan inom sig väcka och behandla övriga frågor som är av sådan karaktär att synpunkter från BHU är värdefulla för frågans behandling.

VGR representeras av ledamöter från regionstyrelsen, regionutvecklings-, kultur-, miljö- och kollektivtrafiknämnden. Kommunerna representeras av fyra ledamöter vardera från de fyra kommunalförbunden.

Beredning för forskning och utveckling

Beredningsgruppen för FoU-frågor finns för regiongemensam samordning av inriktning och utveckling av forsknings- och utvecklingsfrågor samt angränsande utbildningsfrågor. Beredningen bereder FoU-ärenden inför beslut i regionstyrelsen samt samordnar FoU-ärenden inför behandling i ansvariga nämnder och styrelser i de fall ärendena berör mer än en nämnd eller styrelse eller är av strategisk eller principiell betydelse för inriktningen av VGR:s FoU-verksamhet.

Beredningen för FoU-frågor består av presidierna i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samråd för externa relationer

Samrådet för externa relationer är ett politiskt beredningsorgan under regionstyrelsen som samordnar och förbereder övergripande strategier, prioriteringar och positioner i Västra Götalandsregionens externa arbete. För att fånga upp de olika verksamheternas behov leds samrådet av regionfullmäktiges ordförande och består av representanter från ett flertal nämnder.

Beredningar till hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Psykiatriberedning

Psykiatriberedningen ansvarar för att bereda strategiska frågor samt hälsofrämjande och förebyggande insatser inom området psykisk hälsa och ohälsa. Psykiatriberedningen ska ha ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv.

Psykiatriberedningen initierar, bereder och följer upp frågor om riktlinjer och förutsättningar för den regionfinansierade hälso- och sjukvården inom området psykisk hälsa och ohälsa inklusive rättspsykiatri. Beredningens främsta uppgift är att ta fram underlag inför hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut.

Psykiatriberedningen består av ledamöter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Läs mer:


Senast uppdaterad: 2019-05-10 11:28