Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Policy för styrning

Policy för styrning omfattar VGR:s samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den beskriver översiktligt de grundläggande principerna för styrning i VGR och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå.

Policy för styrning omfattar VGR:s samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag (Dnr RS 2017-00110). Den är framtagen för att översiktligt beskriva de grundläggande principerna för styrning i VGR och visar att organisationens olika delar bildar en helhet.

Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå

Policy

Policyn innehåller grundläggande principer för styrning i Västra Götalandsregionen. Policyn gäller för nämnder, styrelser och kommittéer samt majoritetsägda bolag. I detta dokument skrivs fortsättningsvis nämnder och styrelser.

Nämnder och styrelser ska ha en styrning av verksamheten som säkerställer att värde för invånarna uppnås. Det innebär att

 • uppdrag fullgörs och mål uppnås i enlighet med regionfullmäktiges beslut
 • överenskommelser och uppdrag genomförs
 • gällande lagar och andra författningar följs
 • styrande dokument för Västra Götalandsregionen efterlevs
 • verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad
 • det finns fastställda processer för intern kontroll.

Nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att

 • planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser
 • genomföra verksamheten
 • följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter
 • analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling.

Intern kontroll är en del av styrningen i Västra Götalandsregionen. En tillräcklig intern kontroll innebär ett strukturerat arbetssätt som integreras i organisationen. Riktade kontrollåtgärder utförs för att inom rimliga gränser säkerställa att styrningen är tillräcklig, att målen med verksamheten kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt. Den ska även säkerställa att regler och riktlinjer följs samt att rapportering och information i och om organisationen är tillförlitlig.

Den interna kontrollen ska vara ett redskap för ständig förbättring genom att

 • identifiera, värdera och hantera risker
 • följa upp, rapportera och åtgärda risker och avvikelser.

Regionstyrelsen beslutar om de riktlinjer som behövs för att stödja policyns intentioner.

Styrprinciper i VGR

Den politiska organisationen beslutas inför varje ny mandatperiod. Av det beslutet framgår fördjupad beskrivning av styrprinciper till exempel ägare, beställare och utförare.

Regionfullmäktige i relation till nämnder och styrelser 

Regionfullmäktige tillsätter de nämnder och styrelser som utöver regionstyrelsen behövs för att fullgöra Västra Götalandsregionens uppgifter. Med nämnder och styrelser avses även kommittéer och beredningar. Hel- och majoritetsägda bolag regleras i särskilda beslut.

Regionfullmäktige beslutar om reglementen för nämnders/styrelsers verksamhet och arbetsformer. I reglementen fördelas och förtydligas ansvar och förutsättningar. Regionfullmäktige beslutar även om ägardirektiv för de majoritetsägda bolagen.

Regionfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget och andra styrande dokument. Västra Götalandsregionen har en beslutad struktur för styrande dokument. Begreppet riktlinjer i kommunallagens mening motsvaras i den beslutade strukturen av vision, måldokument, policy, budget samt plan beslutad av regionfullmäktige.

Nämnder och styrelser ska rapportera till regionfullmäktige enligt regionstyrelsens anvisningar. Regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Regionstyrelsen i relation till nämnder och styrelser 

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och styrelser och vakar över att Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar.

Regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar för Västra Götalandsregionens samlade verksamhet. Samordningsansvaret utövas exempelvis genom att regionstyrelsen är Västra Götalandsregionens personalorgan, att man ansvarar för medelsförvaltningen och att man beslutar om gemensamma riktlinjer i syfte att säkerställa en sammanhållen, ändamålsenlig och effektiv styrning av Västra Götalandsregionens verksamheter.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivs i egen regi. Regionstyrelsen beslutar om riktlinjer för verksamhet i egen regi utifrån regionfullmäktiges eller behöriga nämnders inriktningsbeslut. Regionstyrelsen svarar för ägarstöd till verksamheter i egen regi samt övergripande samordning av stöd- och servicefunktioner. Regionstyrelsen företräder Västra Götalandsregionen i egenskap av vårdgivare för hälso-och sjukvårdsverksamheter i egen regi.

Relationer mellan nämnder och styrelser samt andra aktörer

Utifrån det ansvar som regionfullmäktige har fördelat i reglementen tecknar nämnder och styrelser

 • överenskommelser med varandra
 • avtal med andra aktörer.

Beställningar och uppdrag, i form av överenskommelser, tecknas inom Västra Götalandsregionen eller med av Västra Götalandsregionen majoritetsägda bolag. Överenskommelser mellan nämnder och styrelser ska föregås av samråd och ömsesidigt bekräftas inom fastställd tidsram.

Avtal med andra aktörer kan tecknas efter upphandling eller inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV). Avtal kan även slutas med såväl enskilda som kommuner och myndigheter på andra grunder inom respektive nämnd eller styrelses ansvarsområde. Inom ramen för dels det statliga uppdraget att bedriva regional utveckling och dels för kulturområdets samverkansmodell sker ömsesidigt samarbete med och ges uppdrag till externa aktörer.

Relationen till nämndens/styrelsens förvaltning

Nämnder och styrelser styr verksamheten genom att besluta om bland annat detaljbudget, instruktion till förvaltningschef/VD samt riktlinjer och rutiner. I delegeringsordning kan nämnden/styrelsen överföra beslutsrätt till annan.

Nämnder och styrelser ska även säkerställa den egna styrningen genom löpande uppföljning och riktade kontrollåtgärder.

Förvaltningschef eller VD ansvarar under nämnd/styrelse för att uppdraget utförs.

Senast uppdaterad: 2018-03-13 11:15