Förvaltningarnas organisation

Här beskrivs översiktligt hur förvaltningsorganisationen och dess styrning är uppbyggd i VGR. Den politiska organisationen påverkar hur förvaltningsorganisationen ser ut. Här beskrivs också kortfattat organisationen för hel- och majoritetsägda bolag.

Beskrivningen av förvaltningsorganisationen utgår från politiska beslut och tjänstemannabeslut samt lagar och förordningar. Syftet med beskrivningen är att ge en översiktlig bild av styrningen av förvaltningsorganisationen, för att sedan kunna fördjupa sig i respektive förvaltnings organisation. Den politiska organisationen påverkar hur förvaltningsorganisationen ser ut. För de verksamheter som bedrivs i bolagsform (hel- och majoritetsägda bolag) redovisas kortfattat hur de är organiserade.

Reglerat i lag

Kommunallagen (2017:725) ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun.

Kommunallagen ger ingen vägledning kring vad som gäller för förvaltningsorganisationen/ de anställda. Att det finns anställda kan bara förstås när lagen till exempel beskriver hur delegering av nämndbeslut kan gå till, att anställda kan ges närvarorätt vid möten och hur jäv ska hanteras. I samband med beskrivning av rätten att vidaredelegera beslut nämns funktionen förvaltningschef. Den begränsade lagregleringen vad gäller förvaltningsorganisation ger stor frihet för lokal utformning.

Förvaltningslagen (2017:900) reglerar förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden. Här regleras bland annat grundläggande skyldigheter gällande service:

 • att lämna upplysningar, vägledning, råd
 • att frågor ska besvaras så snart som möjligt
 • att myndigheter ska ta emot besök och telefonsamtal från enskilda och ge möjlighet till kontakt per telefax och elektronisk post
 • att myndigheter ska ha öppet minst två timmar varje helgfri vardag måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och ta emot förfrågningar om att få ta del av allmänna handlingar
 • att en myndighet ska hjälpa andra myndigheter.

Läs mer:

VGR - en juridisk person - flera myndigheter

VGR som juridisk person, organisationsnummer 232100-0131, hanteras ibland som en helhet, exempelvis i förhållande till lagen om offentlig upphandling, lagen om anställningsskydd och i vissa fall i samband med tillsynsverksamhet. I andra avseenden är varje nämnd en egen myndighet, till exempel vad gäller hantering av allmänna handlingar och andra typer av ansvar som bland annat framgår av reglementena.

Utöver dessa, mest övergripande lagkrav, finns lagar och författningar inom olika sakområden som styr och påverkar hur nämnden/förvaltningen ska och kan bedrivas.

Förhållandet nämnd - förvaltning i praktiken

Enligt kommunallagen beslutar nämnder i frågor som rör förvaltningen samt i frågor som de enligt lag eller annan författning ansvarar för. Nämnderna bereder ärenden inom sitt verksamhetsområde till fullmäktige. Styrelsen (regionstyrelsen i VGR) ska enligt kommunallagen bereda eller yttra sig i ärenden som ska behandlas av fullmäktige (regionfullmäktige).

Nämnderna ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (kommunallagen 6 kap7 §).

Genom reglemente fastställt av regionfullmäktige får nämnden sitt uppdrag. I reglementet anges också om nämnden har ett arbetsgivaransvar för personal.

I praktiken fördelas nämndens ansvar/ uppgifter till förvaltningsorganisationen på följande sätt:

 • Nämndens beslutanderätt kan enligt kommunallagen delegeras till ett utskott, en ledamot eller ersättare eller till en anställd om det inte rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet eller annars är av principiell betydelse. Ett beslut som fattas genom delegering är att betrakta som nämndens eget och ska anmälas till nämnden (delegeringsprotokoll). Begreppet delegering används även inom hälso- och sjukvård när medicinska arbetsuppgifter överförs från till exempel sjuksköterska till undersköterska. Det är inte delegering enligt kommunallagens bestämmelse utan har stöd i Socialstyrelsens föreskrifter.
 • Nämnden ansvarar enligt reglemente för att organisationen är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till fullmäktiges mål och styrmodell samt lagar och andra författningar för verksamheten. Ansvaret för löpande drift har förvaltningschefen i den organisationsstruktur som är beslutad. Genom beslutade styrande dokument från nämnden eller förvaltningschefen i form av till exempel ansvarsfördelning, instruktion, uppdragsbeskrivning, riktlinje och rutin tydliggörs ansvar, befogenheter och hur saker ska hanteras. I den löpande driften fattas många olika typer av beslut, av förvaltningschef eller annan anställd. Detta benämns verkställighetsbeslut och kräver ingen delegering från nämnd.

Läs mer:

Regionstyrelsens särskilda roll för koncernens förvaltningsorganisation

Regionstyrelsen har vissa övergripande ansvar som påverkar samtliga nämnders ansvar för sina respektive förvaltningar. Det innebär att nämnder/styrelser inte helt förfogar över hur dess förvaltning arbetar.

I regionstyrelsens övergripande ägar- och styrfunktion ligger att

 • ha uppsikt över verksamhet och ekonomi i nämnder, styrelser, bolag stiftelser, gemensamma nämnder, kommunalförbund och avtalssamverkan
 • svara för att VGR:s löpande förvaltning handhas rationellt, effektivt och med god ekonomisk hushållning samt att säkerställa att nämnder och styrelser vid behov vidtar åtgärder
 • svara för arbetet med och samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av VGR:s verksamheter
 • utfärda riktlinjer och rutiner till övriga nämnder och styrelser som följer av regionstyrelsens roll att leda och samordna förvaltningen av Västra Götalandsregionens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten.

Regionstyrelsens ägarskap för verksamhet i egen regi innebär att ha ett samordningsansvar gentemot egna utförarverksamheter inom samtliga verksamhetsområden

När det gäller personalfrågor har regionstyrelsen:

 • övergripande ansvar att företräda VGR som arbetsgivare i regiongemensamma frågor som rör förhållandet till de anställda och ansvar för övergripande strategiska arbetsgivarfrågor
 • övergripande och strategiskt ansvar för kompetensförsörjnings- och utbildningsfrågor.

Det innebär alltså att regionstyrelsen, inom ramen för sitt samordningsansvar kan besluta om generella riktlinjer som de andra nämnderna har att följa, till exempel inom ekonomi, personal, inköp, ärendehantering och kommunikation.

Regionstyrelsen är ansvarig vårdgivare för vård i egen regi. Regionstyrelsen har i särskilt beslut fördelat vissa av vårdgivarens uppgifter till utförarstyrelserna för hälso- och sjukvård.

Definition av vårdgivare: Statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (SOSFS 2011:9)

Regionstyrelsen har genom beslut om delegeringsordning gett regiondirektören eller annan tjänsteman mandat att besluta i vissa frågor. I regionstyrelsens instruktion till regiondirektören ges också vissa mandat. Läs vidare under avsnittet Regiondirektören.

Läs mer:

Principer för Västra Götalandsregionens förvaltningsorganisation

Genom olika styrande dokument, beslutade av regionfullmäktige eller regionstyrelsen, ges stöd för och en tydlig inriktning att arbeta likartat och sammanhållet i hela organisationen, helhetssyn och samordning betonas.

Förvaltningsorganisationen följer i stort den politiska organisationen. De typer av organisering nämnd- förvaltning som förekommer är för närvarande:

 • En nämnd med egen förvaltning (grundprincip). Det innebär att nämnden har fullt ansvar för att förvaltningen fungerar inklusive att vara anställningsmyndighet för förvaltningens personal med undantag för förvaltningschef som anställs av regionstyrelsen.
 • Flera nämnder får tjänstemannastöd av en förvaltning. En nämnd är utsedd att ha ansvaret för att förvaltningen fungerar inklusive personalansvar. Nämnden som har förvaltningsansvar ansvarar för att övriga nämnder får erforderligt tjänstemannastöd. En ansvarig tjänsteman utses för respektive nämnd som inte har egen förvaltning.

Sammanställningen av vilka nämnder respektive förvaltning ger tjänstemannastöd till

 • Koncernkontoret arbetar för regionstyrelsen dess tre utskott och fyra beredningar, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och dess två beredningar, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, fem delregionala nämnder, miljö- och regionutvecklingsnämnden, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden. Koncernkontoret ger även tjänstemannastöd till regionfullmäktige. Regionstyrelsen ansvarar för förvaltningen Koncernkontoret.
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) arbetar för Styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset.
 • Skaraborgs sjukhus (SkaS) arbetar för  Styrelsen för Skaraborgs sjukhus.
 • Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) arbetar för Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus.
 • NU-sjukvården arbetar för Styrelsen för NU-sjukvården.
 • Sjukhusen i väster arbetar för Styrelsen för Sjukhusen i väster.
 • Habilitering & Hälsa arbetar för styrelsen för habilitering och hälsa.
 • Folktandvården arbetar för tandvårdsstyrelsen.
 • Närhälsan arbetar för styrelsen för Närhälsan (verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem, LOV).
 • Regionhälsan arbetar för styrelsen för regionhälsan.
 • Botaniska trädgården arbetar för Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård.
 • Förvaltningen för kulturutveckling arbetar för styrelsen för kulturutveckling och kulturnämnden.
 • Naturbruksförvaltningen arbetar för Naturbruksstyrelsen.
 • Folkhögskoleförvaltningen arbetar för Styrelsen för folkhögskolorna.
 • Fastighet, stöd och service arbetar för Styrelsen för fastighet, stöd och service.
 • Hälsan och Stressmedicin arbetar för nämnden för Hälsan och Stressmedicin.
 • Försörjningsförvaltningen arbetar för Styrelsen för logistik.
 • Patientnämndernas kansli arbetar för fem patientnämnder. Norra patientnämnden ansvarar för förvaltningen patientnämndernas kansli.
 • Revisionsenheten arbetar för revisorskollegiet. Revisorerna regleras i särskild ordning i kommunallagen och har en särställning. I VGR agerar revisorskollegiet som vanlig nämnd i förhållande till sin anställda personal (revisionsenheten).

Tjänstemannaledning av förvaltningsorganisationen

I förvaltningsorganisationen finns tydligt definierade ledningsfunktioner. De är regiondirektör, förvaltningschef och ansvarig tjänsteperson.

Regiondirektör

Regiondirektören är VGR:s ledande tjänsteperson. Regiondirektören utses av regionstyrelsen. För regiondirektören finns en instruktion, fastställd av regionstyrelsen som beskriver regiondirektörens arbetsuppgifter. Instruktionen fastställs vid varje ny mandatperiod.

På regionstyrelsens uppdrag ansvarar regiondirektören för att Västra Götalandsregionens förvaltningsorganisation fungerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, i enlighet med de mål och riktlinjer som fastställts av regionstyrelse och regionfullmäktige och ge regionstyrelsen förslag på förändringar som krävs.

I instruktion anges bland annat att regiondirektören ska:

 • Ansvara för att regionstyrelsens regionövergripande beslut verkställs
 • Ansvara för samordning av Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter och se till att det finns ledningsstrukturer för den samordningen
 • Se till att Västra Götalandsregionens förvaltning hanteras rationellt och med god ekonomisk hushållning samt utvecklar organisationens produktivitet och effektivitet
 • Säkerställa efterlevnad av regionövergripande policyer och strategiska beslut
 • Ansvara för det regionövergripande ledningssystemet och uppdatera detta vid behov
 • Stödja regionstyrelsen i uppfyllandet av sitt vårdgivaransvar och uppsiktsplikt.

Regiondirektören är även förvaltningschef för förvaltningen Koncernkontoret. För denna funktion finns en separat instruktion.

Förutom det som anges i instruktion har regiondirektören delegerad beslutanderätt i vissa ärenden genom regionstyrelsens delegeringsordning. Det är därför viktigt att läsa både instruktion och delegeringsordning för att få en bild av beslutsrätten

Förutom det som anges i instruktion har regiondirektören delegerad beslutanderätt i vissa ärenden genom regionstyrelsens delegeringsordning. Det är därför viktigt att läsa både instruktion och delegeringsordning för att få en bild av beslutsrätten.

Läs mer

Regiondirektörens chefskap över förvaltningschefer

Regiondirektören utser, på delegation från regionstyrelsen, förvaltningschef efter samråd med presidierna för regionstyrelsen och berörd nämnd. Regiondirektören är chef för samtliga förvaltningschefer. För några förvaltningschefer har regiondirektören delegerat till annan förvaltningschef att vara närmaste chef med vissa utpekade uppgifter.

Förvaltningschef

Förvaltningschef har, under sin nämnd, ansvaret att leda förvaltningen, med ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal.

Ansvarig nämnd ska vid varje mandatperiod fastställa instruktion för sin förvaltningschef. Koncernkontoret har tagit fram ett förslag på instruktion för förvaltningschef där följande uppgifter anges:

 • Ansvara gentemot nämnden/styrelsen för att politiska beslut genomförs och följs upp
 • Stödja nämndens/styrelsens ordförande att leda nämndens/styrelsens arbete och informera om vad som behövs för att ordföranden ska fullgöra sina uppgifter
 • Säkerställa att beslut som är fattade på delegering återrapporteras på ett korrekt sätt till nämnden/styrelsen
 • Genomföra de åtgärder, anpassningar och förändringar av organisation och verksamhet som krävs för att nå de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål och inriktningar som styrelsen fastställt i budget och andra beslut.

Förutom det som anges i instruktionen har förvaltningschef delegerad beslutanderätt genom nämndens delegeringsordning. Nämnden ska, enligt sitt reglemente, varje år ta ställning till delegering av beslutanderätt. Det är därför viktigt att läsa båda dokumenten för att få en bild av beslutsrätten.

Läs mer:

Ansvarig tjänsteperson

För de nämnder som har en egen förvaltning fungerar förvaltningschefen som ansvarig tjänsteperson. För de nämnder som delar förvaltning utses särskilt ansvariga tjänstepersoner av förvaltningschefen. Funktionen finns för att säkerställa att nämnden får det stöd från förvaltningen som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag.Nämnden beslutar om instruktion för ansvarig tjänsteperson. Koncernkontoret har tagit fram ett förslag på instruktion för ansvarig tjänsteperson där bland annat följande uppgifter anges:

 • Ansvara gentemot nämnden för att politiska beslut genomförs och följs upp
 • Stödja nämndens ordförande att leda nämndens arbete och informera om vad som behövs för att ordföranden ska fullgöra sina uppgifter
 • Säkerställa att beslut som är fattade på delegering återrapporteras på ett korrekt sätt till nämnden
 • Se till att ärenden som går upp för beslut till nämnden är tillräckligt beredda, korrekta och läsvänliga
 • Se till att nämnden får tillgång till ärendena i god tid innan sammanträdet
 • Se till att nämnden är väl informerad om verksamhetsområdet genom löpande information på nämndens sammanträden
 • Informera nämnden om uppkomna tvister av betydelse samt avvikelser från ordinarie verksamhet
 • När nämnden efterfrågar det, ge sin åsikt tillkänna ifråga om beslutsärendenas bakgrund, beredning och finansiering.

Regiondirektören (förvaltningschef för Koncernkontoret) utser ansvariga tjänstepersoner för de nämnder som får stöd av Koncernkontoret.

Förutom det som anges i instruktion har ansvarig tjänsteman delegerad beslutanderätt genom nämndens delegeringsordning. Det är därför viktigt att läsa båda dokumenten för att få en bild av beslutsrätt.

Ansvarig tjänsteperson har i flera delar uppgifter gentemot sin nämnd som motsvarar det ansvar en förvaltningschef har. Det innebär inte att ansvarig tjänsteperson övertar förvaltningschefens ansvar. Ett tydligt undantag är att de berörda nämnderna inte har personalansvar. Ytterst är regionstyrelsen ansvarig för att respektive nämnd får det tjänstemannastöd de behöver för att uppfylla sitt uppdrag.

Läs mer:

 • Förslag till instruktion för ansvarig tjänsteperson på Koncernkontoret, regionstyrelsen 2023-02-21 §37, dnr RS 2022-06090.

Funktioner som bör finnas på förvaltningar

För att säkerställa samordning, genomförande av beslut och gemensamma arbetsformer finns på olika sätt reglerat eller uttalat att vissa funktioner ska finnas i varje förvaltning. På detta sätt säkerställs att varje nämnd har tillgång till kompetens och att gemensam styrning och gemensamma frågor kan nå ut i hela VGR. I vissa fall regleras funktionen i lag, författning, reglemente eller styrande dokument. Det kan också innebära att funktionen ges ett visst mandat eller att ansvaret tydliggörs, totalt finns krav på att ett tjugotal funktioner/kompetenser upprätthålls. Uppdragen kan upprätthållas på olika sätt. Mindre förvaltningar kan lösa det genom att flera kompetenser upprätthålls i en och samma person eller att samordning sker med en annan förvaltning så att de delar på kompetensen.

Koncernkontoret

Koncernkontoret är regionstyrelsens förvaltning och arbetar dels koncernövergripande och dels med direkt förvaltningsstöd för ett antal politiska organ.

Koncernkontorets uppdrag är att leda, utveckla och samordna Västra Götalandsregionens verksamhet för att nå de politiska målen. Uppdraget ska genomföras genom dialog och samarbete med förvaltningar, bolag och externa samarbetsparter.

Koncernkontoret arbetar på regionstyrelsens uppdrag och är dess förvaltning. Koncernkontoret ger ett samordnat stöd till ett antal styrelser och nämnder.

Förvaltningen är organiserad utifrån kompetens/funktionsansvar i koncernstaber. I förvaltningen finns också vissa regiongemensamma utförarverksamheter.

Ledning genom koncernövergripande grupper

Regiondirektören ska enligt sin instruktion se till att det finns ledningsstrukturer för samordningen av VGR:s samtliga verksamheter. Regiondirektören har beslutat om koncernövergripande interna lednings- och beredningsgrupper av permanent karaktär. Grupperna bidrar, på olika nivåer och på olika sätt i styrning och genomförande vad gäller koncernövergripande strategiska frågor. Grundtanken är att förvaltningarna genom representation i grupperna deltar i beredning, bedömning och implementering av viktiga frågor.

Det finns fyra koncernledningsgrupper; koncernledning hälso- och sjukvård, koncernledning regional utveckling, koncernledning trafik och beredskap samt koncernledning kultur.

Utöver koncernledningsgrupperna finns det grupper med koncernövergripande ansvar inom huvudprocesser och grupper med koncernövergripande ansvar för stödjande processer.

Att vara chef i Västra Götalandsregionen

VGR har cirka 2 000 chefer. Att vara chef, oberoende av nivå, innebär att företräda arbetsgivaren och ha ett sammanhållet ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom sitt ansvarsområde. Titeln chef innehas av medarbetare som har detta helhetsansvar (med några få undantag för särskilda funktioner).

Rollen som chef innebär förväntningar såväl som möjligheter, både ur ett arbetsgivarperspektiv som ledarperspektiv, dessa beskrivs i riktlinjen Chef i VGR. I riktlinjen anges att chefen i sin roll som arbetsgivare har särskilda ansvar och befogenheter som ska framgå i en uppdragsbeskrivning. Frågor om rekrytering av chef, anställningsavtal, uppsägningsvillkor, lön och pension finns reglerat i riktlinje för chefers anställningsvillkor.

Fyra chefskriterier är framtagna som ska lägga grunden till ett bra ledarskap:

 • Värdegrundbaserat chefskap
 • Mål- och resultatorienterat chefskap
 • Kommunikativt chefskap
 • Utvecklingsorienterat chefskap

Ett normtal på 10-35 direkt underställda medarbetare för chef beslutades 2015 för att ge goda organisatoriska förutsättningar för chefskap. Syftet är att öka chefers förutsättningar att utföra sitt chefsuppdrag, styra och följa upp medarbetarnas och verksamhetens resultat och därmed skapa en effektiv och kvalitetssäker verksamhet. Samtliga förvaltningar har ett uppdrag att arbeta aktivt för att följa normtalet.

För att skapa helhetssyn i organisationen finns flera forum där chefer från olika verksamheter möts, till exempel Chefsdagen (samtliga chefer i VGR) och 130 - gruppen (förvaltningarnas respektive ledningsgrupp inom hälso- och sjukvård). VGR arbetar aktivt med olika typer av program för att utveckla befintliga chefer samt attrahera och rekrytera nya chefer.

Läs mer:

 • Chef i VGR, riktlinje beslutad av regiondirektören, dnr RS 2016- 04696
 • Våra chefskriterier, beslutad av personaldirektören 2010
 • Riktlinjer för chefers anställningsvillkor, beslutad av regiondirektören 2004, uppdaterad 2014, dnr RS 2944-2014
 • Anvisning angående chefsrollen samt chefsled inom VGR, beslutad av regiondirektören, dnr RS 150-2015

Att vara medarbetare i Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige har fattat beslut om Personalvision 2021, lönepolicy, policy för hälsa och arbetsmiljö, policy för jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjningspolicy och rese- och mötespolicy. Dessa dokument gäller för samtliga förvaltningar. Därutöver har regionstyrelsen fattat beslut om regiongemensamma riktlinjer rörande rökfrihet, resor och möten.

VGR har omkring 53 000 medarbetare och alla är anställda i VGR. Respektive nämnd är dock anställningsmyndighet för medarbetare vid sin förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av regionstyrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som enligt reglementet ankommer på regionstyrelsen.

Av anställningsavtal och kollektivavtal framgår medarbetarnas rättigheter och skyldigheter. Det finns därutöver förmåner som är gemensamma för alla medarbetare. En samlad information om vilka rättigheter och förmåner en medarbetare har finns både på intranät och den externa webben. VGR som arbetsgivare tillhandahåller kompetensutveckling, både intern och extern för medarbetarna. Därutöver finns chefs- och ledarutvecklingsprogram. Medarbetarna har varje år utvecklingssamtal och lönesamtal med sin närmaste chef. VGR genomför vartannat år medarbetarenkäter som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att regelbundet mäta och följa upp arbetsklimatet inom förvaltningar och bolag.

Facklig samverkan

Samverkan mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren är en viktig del i arbetet med att skapa en bra verksamhet. Sveriges Kommuner och Regioner, SKT, är samtliga kommuners och regioners arbetsgivarorganisation. SKR tecknar centrala kollektivavtal med de fackliga organisationerna. VGR tecknar lokala kollektivavtal. Totalt finns 24 fackliga organisationer som arbetsgivaren tecknar lokala löneavtal med.

Ett regionövergripande samverkansavtal reglerar de grundläggande förutsättningarna för samverkan i Västra Götalandsregionen. För att äga giltighet ska de regionövergripande avtalet kompletteras med samverkansavtal på förvaltningen. I avtalen ska parterna komma överens om inrättande av samverkansgrupper, arbetsformer och övriga kompletterande regleringar på förvaltningsnivå.

När det gäller frågor som är av koncernövergripande karaktär sker förhandling med de fackliga organisationerna i regionstyrelsens MBL-grupp.

Hel- eller majoritetsägda bolag

VGR har sex hel- eller majoritetsägda aktiebolag:

 • Turistrådet Västsverige AB
 • Göteborgsoperan AB
 • Göteborgs Symfoniker AB
 • Regionteater Väst AB
 • Film i Väst AB
 • Västtrafik AB

Bolagen är bildade för att driva viss verksamhet i bolagsform. Det är ett beslut som fattas av regionfullmäktige. Möjligheten att bilda bolag regleras i kommunallagen. Varje bolag har en bolagsordning, beslutad av regionfullmäktige.

En styrelse som utses av regionfullmäktige ansvarar för verksamheten. Varje bolag har sin egen driftorganisation som leds av en verkställande direktör. Aktiebolagslagen gäller för bolagen. Genom ägardirektiv, beslutade av regionfullmäktige reglerar ägaren vad som gäller för bolagen. Ägardirektiven fastställs av bolagsstämman för respektive bolag. De styrande dokument som beslutas av regionfullmäktige gäller även för bolagen.
I offentlighets- och sekretesslagen anges att bolagen jämställs med myndigheter när det gäller rätten att ta del av allmänna handlingar.

Läs mer: