Bredbandsstrategi

Västra Götaland är bland de tre bästa länen i landet på att få ut fiber på landsbygden. VGR arbetar enligt sin strategi och handlingsplan för att det ska finnas bredband i hela Västra Götaland, även i de områden där det inte är kommersiellt lönsamt.

I dag finns bredband i alla tätorter i Västra Götaland, det vill säga där det är  lönsamt för privata företag att bygga ut bredband. Men, det finns ett antal områden framförallt på landsbygden där det inte är kommersiellt lönsamt, enligt den marknadsanalys som görs årligen av Post- och Telestyrelsen. 

De nationella bredbandsmålen finns att läsa i "Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi" som regeringen publicerade i december 2016. Där skrivs att 98 procent av hushållen och företagen i Sverige bör ha bredband med 1000 Mbit per sekund senast 2025. 

Bredbandsstrategi för Västra Götaland 

Regionutvecklingsnämnden beslutade den 7 juni 2018 att anta en bredbandstrategi för Västra Götaland, kallad ”Bredband där du bor, verkar och vistas”. 

Följande mål ska vara uppfyllda i Västra Götaland 

 1. 2020: 95 % av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på 100 Mbit/s symmetriskt. Detta mål nåddes inte helt.
 2. 2023: Hela Västra Götalands län (det vill säga där man normalt befinner sig) ska ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
   1. 98 procent av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på minst 1000 Mbit/s symmetriskt

   2. 99,9 procent av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmetriskt

   3. 100 procent av Västra Götalands hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på minst 30 Mbit/s symmetriskt

   4. För var och en de nätägande mobiloperatörerna, ska 90 procent av länets yta ska nås av mobilt bredband på minst 10 Mbit/s 2025

De regionala målen ska harmoniera med syftet i den regionala digitala agendan och ge förutsättningar i linje med den, nämligen att skapa ett enklare, öppnare, effektivare och ett hållbart Västra Götaland.

Handlingsplan för att nå målen 

Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kommunerna delar uppfattningen att marknaden ska sköta den huvudsakliga utbyggnaden av bredband till invånare och näringsliv. Där särskilda skäl finns kan offentligt stöd komma till användning. 

Ett antal åtgärder föreslås som lämpliga för att bidra till att nå de uppsatta målen. För varje åtgärdspunkt anges vem som har ansvaret för genomförandet.   

 1. Projektstöd för bredbandsutbyggnad
 2. Fortsatt utbyggnad av teknikneutrala och öppna fiberanslutningspunkter på landsbygden
 3. Fiberutbyggnad genom fiberföreningar
 4. Kommunernas arbete med att underlätta för marknadens aktörer
 5. Välfärdsbredband
 6. Robusthet och redundans
 7. Efterfrågeskapande aktiviteter
 8. Behov av mer statligt stöd efter 2025
 9. Införande av Wifi-hotspots
 10. Mobilt bredband längs kollektivtrafikstråk
 11. Yttäckande mobilt bredband över hela länets yta.
 12. Samhällsmaster

Strategidokument:

Bredbandsstrategi 2.1 för Västra Götaland (pdf)

Handlingsplan 2020-2025 (pdf)

Post och telestyrelsens uppföljning 

Post och telestyrelsen gör uppföljningar av hur väl Sverige når de nationella bredbandsmålen. 

PTS:s samlingssida om bredband