Stöd för bredbandsutbyggnad

Genom satsningar av Västra Götalandsregionen, kommunerna, staten och EU finns det flera stödmöjligheter för utbyggnad av bredband på landsbygden för att nå målen!

Statligt stöd via Post- och Telestyrelsen

Post och Telestyrelsens (PTS) bredbandsstöd för för 2023 är nu inte längre öppet för ansökningar. PTS arbetar under hösten med att gå igenom inkomna ansökningar. Beslut om vilka som får stöd kommer att offentliggöras mot slutet av året.

Läs om bredbandsstödet på PTS webbsida. 

Landsbygdsprogrammets projektstöd 

Landsbygdsprogrammets stöd 2015-2023 för fiberutbyggnad på landsbygden är inte längre möjligt att söka.

Information om stödet på Jordbruksverkets webbsida

Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

VGR:s stöd riktar sig mot att skapa fler och nya fiberpunkter enligt IT-infrastrukturstrategin. Detta stöd kan endast sökas av kommunerna.

Tillsammans med kommunerna har VGR utformat regler för att stödja en fortsatt utbyggnad där VGR:s anvisade medel ska mötas av minst lika mycket från kommunerna, och där de offentliga medlen kan kompletteras genom medverkan från kommersiella aktörer.

Kommunerna kan ta del av dessa medel genom att göra en marknadsanalys och redovisa brister, behov och prioriteringar i en bredbandstrategi. Detta görs lämpligen i samråd med VGR.

Till hjälp i arbetet kan nedanstående mallar användas. Ansökan görs till VGR genom att skicka in sin gällande bredbandstrategi samt följande ansökningsblankett.

Se exempel på kommuners ansökningar av VGR:s bredbandsstöd

Mallar och länkar om bredbandsutveckling

Ansökningshandlingar och dokument

Riktlinjerna för VGR:s bredbandsstöd är uppdaterade och godkända av EU-kommissionen. Här finns också mallar som ska användas som förfrågningsunderlag i upphandlingarna och en avtalsmall som tagit fram för att användas mellan upphandlande kommun och utvald bredbandsoperatör.

VGR:s stöd omfattas av EU-kommissionens generella gruppundantag för offentligt stöd till bredbandsutbyggnad, och gäller från och med 1 januari 2015.

Riktlinjer för VGR:s bredbandsstöd

Blankett för ansökan om bredbandstöd från VGR

Förfrågningsunderlag vid bredbandsupphandlingar, exklusive samhällsmast

Förfrågningsunderlag vid bredbandsupphandling av samhällsmast

Mall för avtal gentemot leverantör av bredband, exklusive samhällsmast

Mall för avtal gentemot leverantör av samhällsmast

När kommunen fått klartecken från VGR att gå vidare med att upphandla ett tillhandahållande av nätet och upphandlingen är gjord, ska följande dokument skickas in:

 • Förfrågningsunderlaget som använts
 • Det vinnande anbudet
 • Protokollet från anbudsöppningen
 • Tilldelningsbeslutet
 • Avtalet med den vinnande anbudsgivaren

Så här gör du slutredovisning

Till slutredovisningen behövs: 

 • slutredovisningsblankett
 • rekvisitionsblankett för den ekonomiska redovisningen
 • verifikatförteckning från den entreprenör som har genomfört utbyggnaden. 
 • ett utdrag från kommunens huvudbok som visar att kommunen har betalat det belopp som tidigare inskickat avtal anger
 • ett dokument som visar att det konto som pengarna betalats ut till går till den som fått uppdraget att bygga anläggningen

Mallar för de första tre av dessa dokument finns nedan.

Utöver dessa dokument behövs också ett besiktningsprotokoll från en oberoende besiktningsman och dokumentation över nätet:

 • översiktskarta som visar hur nätet blev byggt
 • digital inmätningsfil med koordinater.

Anledningen till kraven på dokumentation är att vi måste kunna stämma av med Länsstyrelsen att stöd inte har utgått från både Landsbygdsprogrammet och VGR för samma sträcka.

När du skriver din slutredovisning, tänk på att enbart ta med kostnader som berör den sträcka som du har fått stöd från Västra Götalandsregionen för. Det vill säga, ta inte med något som du eventuellt har fått stöd för från Landsbygdsprogrammet eller PTS!

Slutredovisningen inklusive alla dokument och bilagor ska skickas till e-postadressen koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

Mallar för slutredovisning

Mall för slutredovisning

Mall för rekvisition

Mall verifikatförteckning

Kravspec för dokumentation av kartmaterial

 

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator

Telefonnummer