Regional samordningsgrupp för öppna data i Västra Götaland

Den regionala samordningsgruppens huvudsakliga uppgift är att planera, genomföra och följa upp arbetet med öppna data i Västra Götaland. 

Kompetenser inom samordningsgruppen


1. Samordning av forum och gemensamma aktiviteter

2. Information, marknadsföring och utbildning

3. Upprätta och förvalta specifikationer

4. Utveckla och förvalta API:er och integrationer

5. Support, drift och underhåll av teknisk plattform

6. Ekonomi och juridik

Samordningsgruppens arbete omfattar att

 

  • genomföra informations- och utbildningsinsatser för kommuner, kommunala bolag samt regionens förvaltningar,
  • tillhandahålla en regional teknisk plattform för att tillgängliggöra öppna data,
  • tillhandahålla resurser och kompetenser som kan stödja kommuner, kommunala bolag samt regionens förvaltningar, i deras arbete med att tillgängliggöra öppna data,
  • genomföra leverantörsdialoger i syfte att stimulera tillgängliggörande av öppna data på ett standardiserat och enhetligt sätt från leverantörernas it-system,
  • planera, genomföra och följa upp gemensamma projekt inklusive upphandlingar för att tillgängliggöra öppna data enligt nationella/internationella standarder och öppna format,
  • medverka i projekt och liknande initiativ, som bidrar till ökad nationell samordning, standardisering och tillgängliggörande av öppna data i Sverige,
  • aktivt verka för att samla in, dela och öka spridningen av kunskap och resultat inom området öppna data,
  • genomföra regionala inventeringar & enkäter i syfte att planera och följa upp arbetet med öppna data i Västra Götaland,
  • upprätta och följa upp en handlingsplan för öppna data i Västra Götaland

Samordningsgruppen kommer inte att driva lokala projekt och liknande insatser, utan kommer enbart att vara ett stöd i sådant arbete.

Den regionala samordningsgruppen förbehåller sig rätten att hindra publicering av öppna datamängder som inte uppfyller kriterierna för allmän offentlig handling, eller inte är av god kvalitet, aktualitet och riktighet.

Om regional samverkan kring öppna data i Västra Götaland

Christina Thordén

Regional samordnare Dataportal Väst och Regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

Telefonnummer

Kontor: 031-335 51 03