Om regional samverkan inom öppna data i Västra Götaland

För att öka mängden öppna data i Västra Götaland tog Digitaliseringsrådet 2018 initiativ till en förstudie. Uppdraget var att kartlägga och beskriva vilka förutsättningar som fanns för att offentlig sektor inom Västra Götaland skulle kunna tillgängliggöra mer öppna data, samt ge förslag på hur en sådan samverkan kan bedrivas.

Projekt 2020-2023

Förstudiens bedömning var att det finns goda incitament och förutsättningar för att etablera en gemensam samordning för utveckling och tillgängliggörande av öppna data i Västra Götaland. 

Därför beslutade regionutvecklingsnämnden (RUN) den 21 november 2019 att starta ett projekt för att etablera en regional samverkan. 

Satsningens syfte är att:

  • få fler kommunala och regionala verksamheter i Västra Götaland att enkelt och effektivt tillgängliggöra öppna data.
  • driva på arbetet med att etablera liknande nationella strukturer för öppna data i Sverige. Detta sker i nära samarbete med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Inera, Tillväxtverket, Internetstiftelsen och forskningsinstitutet RISE, för att nämna några.

Projektet kommer att pågå under tre år 2020-2023 och syftet är att denna samverkan efter projektets genomförande ska vara en del av den ordinarie verksamheten.

Förlängning till och med 2024

Projektet är förlängt till och med 2024-12-31

Relaterat och dokument

Förstudierapport Öppna data

Bilaga 2 - Resultat av genomförd SWOT och riskanalys om Öppna data

www.vgregion.se/psidata

PSI-lagen

Public Sector Information eller PSI-lagen (2010:556) reglerar villkor för vidareutnyttjande av allmänna handlingar från den offentliga sektorn, d.v.s. kommuner, regioner och statliga myndigheter. Syftet är att främja utvecklingen av en informationsmarknad som gör det enklare för allmänheten, näringslivet, akademin, press och media med flera, att ta del av och vidareutnyttja offentliga handlingar.

Grundprincipen är att de ska kunna utnyttjas fritt utan avgifter eller diskriminerande villkor, och att handlingarna om möjligt ska göras tillgängliga i elektronisk format, så kallade öppna data, för att underlätta vidareutnyttjande.