På Västra stambanan räcker fyra mil till hela Sverige

Sverige är beroende av sin export. En export av vilken 30 procent kastas loss från Göteborgs hamn - via järnvägen. Västra Stambanan knyter samman två av Sveriges största städer samtidigt som den utgör en stomme för svensk import och export.

Västra stambanan är Sveriges mest trafikerade järnvägsspår för godstrafik och huvudspåret för järnvägstrafik till och från Göteborgs hamn. Södra Sveriges nuvarande stambanor har nått sin kapacitetsgräns och på vissa sträckor finns det inte plats för fler tåg.

Trångt på spåren och fulla tåg

För att klara den framtida efterfrågan på järnvägstransporter behöver vi bygga ut vårt järnvägssystem.Mellan Göteborg och Alingsås trängs i dagsläget gods-, snabb-, pendel- och regiontåg på samma spår. Faktum är att de två spåren dagligen trafikeras av cirka 240 tåg. Detta samtidigt som tågen mellan Stockholm-Göteborg går fulla och det finns ett starkt behov av utökad trafik.

Kapaciteten på sträckan utnyttjas redan maximalt vilket gör att det finns en mycket stark efterfrågan på utökad gods- och persontrafik. Detta i kombination med befolkningsökning och mål om ökat kollektivtrafikresande förstärker behovet ytterligare. Med utbyggnad av Hamnbanan, Västlänken och Göteborgs getingmidja, Olskroken, ökar efterfrågan på gods- och persontransporter på Västra stambanan ytterligare. 

Göteborg-Alingsås hårt belastad

För den västra delen av Västra stambanan närmare Göteborg har nästan inga större spårutbyggnader skett sedan slutet på 1950-talet. På den östra delen av Västra stambanan närmare Stockholm inleddes för flera decennier sedan succesiv utbyggnad av fyrspår. Av 38 kapacitetskonflikter i det svenska järnvägsnätet finns 32 på Västra stambanan. 28 av dessa finns på sträckan Göteborg-Alingsås. Västra Stambanan har länge varit en pulsåder i det svenska järnvägsnätet, idag är det en sårbar del av landets infrastruktur. 

Framförallt är sträckan mellan Alingsås och Göteborg är mycket hårt belastad.
Eftersatt underhåll kombinerat med den höga utnyttjandegraden gör att banan dessutom ofta drabbas av störningar som genast får stora konsekvenser.

Nationell betydelse 

Västra stambanan utgör den viktigaste förbindelsen mellan Sveriges två största städer/arbetsmarknadsregioner. Godstransporter kopplade till Skandinaviens största hamn är beroende av samma bana.

Ökad robusthet är ett krav

Det är inte acceptabelt att en av Sveriges viktigaste järnvägssträckor dras med återkommande problem och saknar nödvändig redundans.

Differentiering av banavgifter

Konsekvenserna av att införa differentierade banavgifter behöver utredas innan en sådan förändring görs.
Som regional kollektivtrafikmyndighet anser VGR att förslaget riskerar att leda till ökade biljettpriser för de som arbetspendlar med tåg, något som motverkar den ambition med tredubblat tågresande som VGR har genom Målbild Tåg 2035.