Prioriteringar för västsvensk infrastruktur

Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans med de fyra kommunalförbunden enats om en prioritering av nationella infrastrukturåtgärder inför revidering av Nationell Transportinfrastrukturplan (NTP) 2026–2037. I det remissyttrande över inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037 som våren 2024 skickats till regeringen framgår prioriteringarna, vilka har varit desamma sedan 2018.

Prioriteringar inom Västra Götaland:

-Ny Stambana Göteborg-Borås-Jönköping
- Fyra spår Göteborg-Alingsås, Västra Stambanan
- Oslo-Göteborg-Hamburg – del av TEN-T
- Satsningar på regionala järnvägar
     - Södra Bohusbanan står på tur
     - Kinnekullebanan i nytt fokus
- Verka för en utveckling av Vänersjöfarten
     - Nya slussar i Trollhätte kanal
- E20 ska byggas färdigt till 2+2 körfält genom hela regionen
- Medel för storstadsåtgärder
     - Metrobuss längs Västerleden
     - Ny spårvägslänk för avlastning av Brunnsparken 
     - Trimningar och metrobusstationer 

Det mindre vägnätet kan i många fall ha en avgörande roll för näringsliv och boende. Vägunderhållet bör därmed inte endast prioriteras efter trafikmängd. 

Yttrande över remiss inriktningsunderlag inför infrastrukturplanering för perioden 2026-2037 

Vad är nationell plan för transportsystemet - Trafikverket

Att utveckla järnvägen i väst är rätt spår för Sverige

Investeringar i Västra Götalands infrastruktur erbjuder lösningar på flera nationella utmaningar. VGR ser tillsammans med kommunerna störst potential med trafik på järnväg. Vi ser också möjligheter med att

  • Skandinaviens största hamn, Göteborgs Hamn, ska kunna ta emot fler och större containerfartyg
  • Vänersjöfarten utvecklas
  • E20 byggs ut. 

Läs mer om hur Västsverige växer

Följande objekt prioriteras.

Slussar

En fungerande sjöfart är mycket viktig för näringslivet kring Vänern - slussarna i Trollhättan är helt avgörande för fortsatt sjöfart till Vänerhamnar

E20

Målet för Västra Götalandsregionen är att E20 byggs ut till motorvägsstandard. VGR har med ett antal västsvenska kommuner kommit överens om en avsiktsförklaring kring medfinansieringen av E20.

Storstadsåtgärder

Storstadsåtgärder genom Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på höghastighetståg mellan Sveriges storstäder kombinerat med en satsning på fler bostäder.

Max Falk

Telefonnummer