Regionala järnvägar

Västra Götalandsregionen vill satsa på tågtrafik i hela länet. Samtidigt har staten successivt minskat sin budget för investerings- och underhållsåtgärder för de regionala järnvägarna i Sverige.

Det är möjligt att urskilja en befolkningsökning i alla Västra Götalands kommuner idag. Befolkningsstorleken väntas gå från 1,6 miljoner till 1,9 miljoner invånare år 2035. Detta gör att det ställs höga krav på transportsystemen i regionen. Banorna har en stor potential om rätt investeringar görs. De binder till exempel samman arbetsmarknadsregioner och bidrar till bostadsbyggande. Vi strävar helt enkelt efter att utveckla, inte avveckla, järnvägen. 

Det är inte tillräckligt att prioritera trafiken in mot de större städerna. Även tågtrafikens utveckling utanför storstadsområdena måste beaktas. Det är viktigt med statliga investeringar som ger kort restid, hög turtäthet och hög kapacitet. Västra Götalandsregionen har fastställt Målbild Tåg 2035 som innehåller satsningar på mer och snabbare trafik på även på de regionala banorna. Kapaciteten är i dagsläget inte tillräcklig för att utveckla tågtrafiken. Målbilden avspeglar regionens långsiktiga viljeinriktning.