Västsverige växer

Västsverige växer så det knakar. För att möta expansionen och tillväxten i Västsverige och för att undvika att växtvärken inte sprider sig till övriga landet och för att nå klimatmålen behövs kraftfulla satsningar på infrastrukturen.

Västsverige växer så det knakar. Bara i Göteborg planeras för 1 000 miljarder kronor i investeringar i bostäder och kontorslokaler till år 2035. Befolkningen förväntas öka till 2,5 miljoner de närmsta trettio åren.

Samtidigt expanderar Göteborgs hamn när alltmer gods ska transporteras ut i eller ut ur landet. 30 procent av Sveriges import och export går via Göteborgs hamn. Transporterna till och från hamnen är nödvändiga för svensk exportindustri, men också för att det ska finnas mat i svenska kök.

För att möta expansionen och tillväxten i Västsverige och för att undvika att växtvärken inte sprider sig till övriga landet behövs kraftfulla satsningar på infrastrukturen. 

Det är glädjande att allt fler människor och verksamheter söker sig hit. Bara i Göteborg planeras 1000 miljarder i investeringar i bostäder och kontorslokaler till år 2035. Västsveriges kärna, centrala Göteborg ska stärkas med 45 000 invånare och 60 000 arbetsplatser fram till år 2030. Därtill pågår och planeras för omfattade stadsutvecklingsprojekt på många håll i Västra Götaland.  

Tillväxten ökar och sysselsättningen i Västsverige ökar i högre takt än riksgenomsnittet. Sedan flera år har Västra Götaland den lägsta arbetslösheten bland landets storstadsregioner.  

Västsverige är en innovationsledande region i Europa. 25 procent av Sveriges FoU-satsningar sker i Västsverige. 2018 satsade näringslivet i Västsverige 36 miljarder på forskning och utveckling. Här samlas större företag med start-ups, forskningsinstitut, testbäddar och demonstrationsmiljöer för att utveckla nya tjänster och produkter.  

Västsverige är Sveriges logistiska nav och här finns Skandinaviens största hamn som servar hela landets utrikeshandel. 70 procent av Skandinaviens industri och befolkning finns inom ett avstånd av 50 mil från Göteborgs hamn.  

Växande befolkning och näringsliv medför ökande transportbehov. År 2050 väntas befolkningen i Västsverige uppgå till 2,5 miljoner. Kollektivtrafikresandet ökar och kommer fortsätta göra det. Målsättningen är att resandet med kollektivtrafik ska fördubblas till 2025 och då uppgå till  
380 miljoner resor. På lokal och regional nivå sker betydande infrastrukturinsatser för att möta utvecklingen men det behöver samordnas med kraftigt ökade nationella satsningar för att helheten ska fungera. 

Det går bra för Västsverige och potentialen är stor. Men infrastrukturen hänger inte med och hämmar utvecklingen. För att nå uppsatta klimatmål och långsiktigt klara konkurrensen från andra länder och regioner behöver Västsverige ett hållbart transportsystem med större kapacitet. Ökad tillgänglighet till, från och genom regionen lägger grunden för exportintäkter, fler jobb, ökat välstånd och högre tillväxt. Det är inte bara bra för Västsverige – det är bra för Sverige.

Ökat bostadsbyggande

Västra Götalands befolkning växer. Med järnvägens förbättrade pendlingsmöjligheter finns förutsättningar för en stor mängd nya bostäder.

Göteborg och Borås är Västra Götalands två största städer med landets tredje största resande i jämförelse med motsvarande stråk i Sverige. Avståndet mellan städerna är bara sju mil vilket på andra håll är en bekväm pendelsträcka. På grund av en omodern och krokig järnväg är pendlarna hänvisade till buss eller bil. Idag tar det 60 minuter för den som vill åka kollektivt mellan ändhållplatserna. Det är bortom smärtgränsen för många.

Med en modern tågförbindelse skulle restiden istället kunna kortas till 35 minuter. I stråket Göteborg-Borås finns planering för över 100 000 nya bostäder fram till 2035. Bostadsförsörjningen är nära sammankopplad med näringslivets behov av kompetens och är en stor utmaning vid rekrytering. Nuvarande kollektivtrafik i stråket är nära maxkapacitet vilket innebär att trots nya bostäder kommer många tvingas ta bilen.

Öka andelen hållbara resor

Investeringar i järnväg i Västra Götaland kan drastiskt minska utsläppen, och förhindra att de ökade transportvolymerna hamnar på väg.

Nationell transportplanering ska bidra till att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Idag är klimatpåverkan av transporter betydande och står för 30 procent av de samlade koldioxidutsläppen i landet.

I stråket mellan Västsveriges två största städer går över 60 bussar/timma in mot Göteborg och når endast 20 procent kollektivtrafikandel. Med en väl utbyggd tågtrafik är en fördubblad andel för kollektivtrafiken fullt rimlig. Med en ökad kollektivtrafikandel ökar också möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna för luftkvaliteten i Göteborg och Mölndal. Den redan idag ansträngda trängselproblematiken för bussar runt främst Korsvägen och centralenområdet skulle också minska.  

Klimatstrategi för Västra Götaland – Klimat2030 - pekar ut sex fokusområden för skapandet av hållbar tillväxt för regionen. Prioritering 2, 3 och 4 avser transportsystemet. Effektiva godstransporter – grön logistik, 3: Effektiva persontransporter – mobilitet och 4: Alternativa drivmedel och effektiva fordon samt sjöfart. 

Målbild tåg 2035 är ett förslag till målbild för tågtrafiken i Västsverige fram till år 2035. Tågtrafiken är det färdmedel som kan förena ett framtida hållbart transportsystem och växande arbetsmarknadsregioner i regionen. Målbilden är att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas mellan år 2006 och 2035. För att nå målbilden behöver järnvägens kapacitet och hastighet öka vilket kräver investeringar i infrastrukturen.  

Klimat 2030

Målbild tåg