Så arbetar VGR med företagsstöd

Västra Götalandsregionens företagsstöd ska vara marknadskompletterande och avlasta risker i tidiga skeden. Vi bedömer därför om vår medfinansiering behövs för satsningen eller om företaget kan finansiera med egna eller andra medel.

Vi tittar på företagets hela ekonomiska situation och företagets förutsättningar att växa. Vi tittar exempelvis på eventuella utdelningar till ägare. Det är viktigt att vi inte stör konkurrensförhållanden på den aktuella marknaden och att företagets satsning kan kopplas till de tillväxtområden som Västra Götalandsregionen prioriterar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030.  Vi vill att företagsstöden söks och gör nytta i hela regionen.

De två viktigaste förordningarna som gäller våra företagsstöd är SFS 2022:1468 och SFS 2022:1467. I de förordningarna och bakomliggande regelverk från EU kan finnas regler om maximala belopp ett företag kan ta emot, att dessa typer av stöd inte kan gå till fiskeföretag och sällan till jordbruksföretag med mera. Dessa företag hänvisar vi till länsstyrelsen.

Normalt stödjer vi inte heller företag inom handel och transport, eller vård, omsorg och utbildning som finansieras med allmänna medel. Vi kan inte heller lämna stöd till sådant som är lagkrav att ha eller genomföra. 

Vi tar emot och behandlar alla ansökningar och utbetalningar löpande.

Godkänner vi din ansökan så får du ett så kallat preliminärt beslut där vi reserverar en summa för din satsning.

Utbetalning görs efter att insatsen är genomförd, betald och när den faktiska kostnaden är redovisad till VGR. En slutrapport i frivilligt format som beskriver satsningens resultat och eventuella svårigheter ska också bifogas.

Följande gäller om du söker något av våra stöd

 • Observera att eftersom stöden är offentliga medel kommer information om företaget och stödets syfte publiceras i samband med ett beviljande. 
 • Uppgifterna som lämnas i ansökan inklusive bilagorna är riktiga.
 • Projektet som företaget söker finansiering för är inte påbörjat.
 • Verksamheten redovisar och betalar skatter och avgifter.
 • Verksamheten har inte skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatt i konkurs.
 • Originalverifikationer för samtliga kostnader och utgifter för verksamhetens ändamål som stöd baseras på ska sparas och redovisas i bokföringen.
 • Utbetalt stöd från VGR ska sparas och redovisas i bokföringen.
 • VGR får ta del av ovan nämnda originalverifikationer som ska vara tillgängliga i 7 år från det att stödet betalats ut.
 • Andra stöd som sökts eller godkänts för samma ändamål framgår av ansökan.
 • I samband med ansökan kan VGR komma att göra en sökning i ett register som synliggör eventuella domar knutna till ekonomisk brottslighet.
 • Ekonomiskt stöd används inte för att finansiera annan verksamhet än för den som är ansökt och beviljad.
 • VGR har rätt att stoppa utbetalning eller begära betalningsåterkrav om ovan punkter inte visar sig stämma eller om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre gäller.

Ett SMF-företag har högst 249 anställda. Läs mer om definitionen här.

Kontakt

För nya ärenden och förfrågningar, använd e-post foretagsfinansiering@vgregion.se så kontaktar en handläggare dig skyndsamt. Beskriv kort ditt företag och vad du söker stöd för eller skriv din fråga.