Kulturella och kreativa näringar

Två designer vid ett skrivbord
Fotograf: Robert Dahlberg

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är tillsammans med besöksnäring ett styrkeområde för Västra Götaland som bidrar till att stärka Västra Götalands innovationsförmåga och attraktionskraft. Med kulturella och kreativa näringar menas arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst samt spel och media.

Utvecklingsarbetet har fokus på att bygga kunskap om kulturella och kreativa branscher, deras specifika villkor samt möjligheter att utvecklas och växa. Syftet är att stärka förutsättningarna för att olika insatser ska kunna träffa branschen på rätt sätt och använda den kraft som branschen besitter i att såväl stärka innovationskraften som att knyta samman Västra Götaland.

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är viktiga för att skapa jobb, driva innovation och skapa attraktionskraft. KKN är företag som har kultur och kreativa processer som affärsidé. Det är näringar som växer i hela Sverige, som stärker regionernas utveckling och attraktionskraft i både stad och landsbygd och som ofta är dörröppnare till nya marknader.

Vad kännetecknar kulturella och kreativa näringar?

Gemensamt för branscherna som ingår är att kärnan består av kreativitet och konstnärligt skapande där den enskilda konstnären och kulturskaparen har en central roll. Företagandet spänner över olika branschområden där anställningsformer, finansieringsstrukturer och affärsmodeller kan se väsentligt olika ut. Något som är utmärkande för KKN-branscherna är att det i stor utsträckning handlar om ensamföretagande med inga eller enbart ett fåtal anställda.

Däremot samarbetar kulturföretagare och entreprenörer ofta med andra i olika nätverk och kluster. Företagen inom de kulturella och kreativa branscherna verkar också i större utsträckning än näringslivet i stort på en internationell marknad och har en jämförelsevis stor digital mognad framför allt vad gäller marknadsföring, produktion och försäljning/distribution.

Hur stora är kulturella och kreativa näringar?

Sammantaget finns 130 000 företag inom de kulturella och kreativa branscherna i Sverige, vilka utgör en tiondel av Sveriges alla företag. 16 procent finns i Västra Götaland och omsättningen motsvarar 74 miljarder kronor och 24 300 anställda. Scenkonst, Mode och Bild & Form är de tre största branscherna när det gäller antal företag i Västsverige.

Mål för VGR:s arbete med att stärka KKN 2023-2024 

  • Västra Götaland har den högsta tillväxten inom KKN-sektorn i landet i procent räknat 2024
  • Västra Götaland har en väl utvecklad och långsiktigt fungerande infrastruktur för att stödja utveckling och hållbar tillväxt inom KKN-sektorn.

Insatsområden

  • Branschutveckling
  • Företags- och kompetensutveckling
  • Omställning och innovation
  • Platsutveckling

Kulturella och kreativa näringar är viktiga för att skapa jobb, driva innovation och skapa attraktionskraft. Har du en utvecklingsidé för att stärka KKN? Som samlande organisation för KKN eller offentlig aktör kan du söka stöd för utvecklingsprojekt. 

VGR Kultur

Aktörsnätverk

VGR medfinansierar utvecklingen av olika aktörsnätverk och samarbeten kring noder i Västra Götaland.

Kulturakademin
Nätverkstan
Film i Väst

Verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se finns information om företagsrådgivning, finansiering och lokala nätverk. Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Lisa Lundin

Regionutvecklare - Besöksnäring, kulturella & kreativa näringar, platsutveckling, kontakt Fyrbodal

Telefonnummer

Birgitta Nilsson

Regionutvecklare – cirkulära affärsmodeller, hållbart mode

Telefonnummer

Björn Ohlén

Regionutvecklare

Telefonnummer