Tillgänglighetsdatabasen (TD)

TD är den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen på nätet. Det handlar om allt från vårdcentraler och sjukhus, till museum, naturreservat och hotell. Huvudprincipen är att varje verksamhet ska beskrivas så väl att du själv kan avgöra om du kan besöka platsen eller inte, utifrån just dina förutsättningar.

På TD:s webbplats kan du söka efter inventerade verksamheter som antingen Tillgänglighetsenheten har utfört, eller av våra avtalsparter. Du kan till exempel få svar på om du kan komma in i kafeterian med rullstol eller barnvagn, om aulan har en hörslinga eller om det finns ledstråk in till receptionen. Du hittar även TD-filmen och information om hur du ansluter till Tillgänglighetsdatabasen.

Tillgänglighetsdatabasens webbsida

Vill ni ansluta till TD?

Vi har en mängd olika avtalsparter bland kommuner, regioner och organisationer i hela landet. För att ansluta till TD och få tillgång till databasen skriver ni ett samarbetsavtal med oss och får då tillgång till systemet. Som avtalspart ansvarar du själv för administrering, inventering och publicering av anläggningar i ditt eget avtalsområde. För att använda TD betalar varje avtalspart en årlig licensavgift baserad på invånarantal i kommunen eller regionen.

Alla inventeringar börjar med ett basformulär utifrån typen av verksamhet, som därefter kan anpassas ytterligare, utifrån hur det ser ut på plats.

Formulären består av frågor som besvaras av inventeraren och är baserade på regionens antagna riktlinjer för fysisk tillgänglighet (Tillgängliga och användbara miljöer). Riktlinjerna förvaltas av Tillgänglighetsenheten som baseras på svensk lagstiftning, FN-konventioner och föreskrifter samt utökade krav på användbarhet som tagits fram genom samverkan mellan flera parter i regionen.

Regionens riktlinjer för tillgängliga och användbara miljöer

En mänsklig rättighet

Det finns grupper som diskrimineras i samhället på grund av brister i tillgängligheten, som då inte kan utöva sina grundläggande rättigheter och ta del av samhällets olika utbud på lika villkor. Där kan TD vara ett verktyg för att visa upp, eller utvärdera utformningen av offentliga lokaler och därigenom bidra till att vi alla kan delta i samhället på lika villkor. 

Många av de mänskliga rättigheterna vi har förverkligas genom kommuners och regioners arbete. De har ett särskilt ansvar att se till att samhället ska vara tillgängligt för alla inklusive personer med funktionsnedsättning. Det innebär att utemiljöer, lokaler och verksamheter inte bara ska gå att ta sig till och in i, utan också gå att använda så självständigt som möjligt.

Regionens satsning på tillgänglighet

De verksamheter som Västra Götalandsregionen äger, finansierar eller har avtal med, ska inventeras genom TD Tillgänglighetssatsningen. Det är en arbetsmarknadsinsats som ger prioriterade målgrupper möjligheten till arbetslivserfarenhet genom att erbjuda visstidsanställningar. Insatsen finansieras delvis genom nystartsjobb från Arbetsförmedlingen och bidrag från PILA.

Håkan Martinsson

Frågor om Tillgänglighetsdatabasen

Telefonnummer