Forskning och utveckling

Ett skrivbord med papper och en bok. I bakgrunden syns en människas händer på ett tangentbord.

Här finns en kort sammanfattning av de färdiga rapporter som gjorts inom området mänskliga rättigheter i VGR:s verksamheter.

 

 

 

"Bekräftad och ifrågasatt: hur tidigare patienter upplever könsdysforiutredning vid Lundströmmottagningen"

Bekräftad och ifrågasatt

Rapporten baseras på en intervjustudie om tidigare patienters erfarenheter av könsdysforiutredning vid Lundströmmottagningen i Västra Götalandsregionen, samt hur de upplever att utredningen och den könsbekräftande vården har påverkat deras nuvarande livssituation. På basis av det som kommit fram i intervjuerna redogör rapporten för hur Västra Götalandsregionen kan stärka sitt arbete med att uppfylla de mänskliga rättigheterna.

Studien publicerades i juni 2022.

Forskare: Lisa Lindén, Göteborgs universitet.

Läs rapporten: Rapporten:Bekräftad och ifrågasatt


"Rätten till hälsa vid latent tuberkulos"

Rätten till hälsa vid latent tuberkulos

Studiens fokus är att ta reda på hur tillgängligheten till vård ser ut för personer som remitterats till Angereds Närsjukhus på grund av misstanke om tuberkulos. Särskilt fokus ligger på hur personer med latent tuberkulos kunnat ta till sig information efter första besöket hos sjuksköterska och hur informationen kan förbättras. Studien tittar också på andra aspekter av tillgänglighet och på patienternas upplevelser av besöken.

Forskare: Elisabet Lönnermark (projektledare), Gunilla Backman, Louise Danielsson, Jonas Hermansson, Henry Ascher.

Läs rapporten: "Den sovande bakterien skadar en inte - rätten till hälsa vid latent tuberkulos"


"Är det inte lönt att hjälpa mig? En analys av patienters och närståendes anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland om vård vid psykisk ohälsa"

"Är det inte lönt att hjälpa mig?" är en fördjupad studie om anmälningar till patientnämnden med fokus på psykiatrisk vård. Materialet består av avidentifierade anmälningar till patientnämnderna från 2017, där hälften har skrivits av en patient och/eller närstående och hälften har nedtecknats av en handläggare.

Forskare: Anna Råberus, Annelie Sundler, Laura Darcy, Högskolan i Borås

Referensgrupp: Styrgruppen för projektet "Att komma till sin rätt" (vårdpersonal och egenpecialister/fd patienter inom Psykosvårdkedja Nordost (PNO) samt representanter från kunskapscentrum för psykisk hälsa och avdelning mänskliga rättigheter.

Läs rapporten: "Är det inte lönt att hjälpa mig? En analys av patienters och närståendes anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland om vård vid psykisk ohälsa"

Läs en artikel om rapporten på Högskolan i Borås webbplats: "Är det inte lönt att hjälpa mig?"


"Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade vårdverksamheter i Västra Götalandsregionen" (2019)

Västra Götalandsregionen har ett utbildningsprogram för normmedvetet bemötande, den så kallade hbtq-diplomeringen. Syftet är att medvetandegöra normer kring kön och sexualitet och skapa en god vårdmiljö och arbetsmiljö för hbtq-personer. Studien analyserar hbtq-personers upplevelser av bemötandet inom hbtq-diplomerade verksamheter i Västra Götalandsregionen.

Forskare: Elin Lundsten, lektor i genusvetenskap, Göteborgs universitet och Evelina Johansson, doktorand i genusvetenskap, Göteborgs universitet.

Läs rapporten: "Hbtq-personers upplevelser av bemötande inom hbtq-diplomerade vårdverksamheter i Västra Götalandsregionen"


"Kunskap om rätten till vård för tillståndslösa och asylsökande personer - en enkätstudie bland sjuksköterskestudenter, läkarstudenter och läkare i Västra Götaland" (2018)

Materialet består av enkäter till över 2000 studenter i samband med obligatoriska delar av undervisningen. Resultatet av studien ska kommuniceras inom hälso- och sjukvården, för att öka kännedomen om tillståndslösas och asylsökandes rätt till hälso- och sjukvård.

Forskare: Elisabet Lönnermark, med.dr., infektionsläkare samt processledare för undervisning i mänskliga rättigheter och genus på läkarprogrammet. Övriga medarbetare i projektet har varit Malin Hagman, läkarstudent och Annie Signér, läkarstudent. Referensgrupp: Regional samordnare för hälso- och sjukvårdsfrågor som rör asylsökande och nyanlända samt avdelning mänskliga rättigheter.

Läs rapporten: "Kunskap om rätten till vård för tillståndslösa och asylsökande personer - en enkätstudie bland sjuksköterskestudenter, läkarstudenter och läkare i Västra Götaland"


"Vilka röster hörs? Funktionshinderrörelsens karaktär och intressepolitiska arbete" (2017)

Julia Bahner har analyserat funktionshinderrörelsens intressepolitiska arbete i Västra Götaland och hur funktionshinderrörelsen vill påverka beslutsfattandet inom Västra Götalandsregionen. Rapporten utgår från en kartläggning av aktiva funktionshinderorganisationer i länet samt intervjuer med politiker, tjänstepersoner och representanter för föreningar.

Läs rapporten: "Vilka röster hörs?  Funktionshinderrörelsens karaktär och intressepolitiska arbete"


"Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa - en analys av anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland" (2017)

 

Rapport om anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland. En forskargrupp bestående av Annelie J Sundler, Inger K Holmström och Anna Råberus vid Borås Högskola har analyserat anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland utifrån de mänskliga rättigheterna.

Läs rapporten: "Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa - en analys av anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland"

Resultat av studien har publicerats som vetenskapliga artiklar i tidskrifterna International Journal for Quality in Health Care och Health Expectations:

  • Råberus, A., Holmström, IK., Galvin, K., Sundler, AJ. The nature of patient complaints: a resource for healthcare improvements. International Journal for quality in Health Care. (2018). Länk till artikeln: https://academic.oup.com/intqhc/article/31/7/556/5139689
  • Sundler, Annelie J; Darcy, Laura; Råberus, Anna; Holmström, Inger K; Unmet health‐care needs and human rights—A qualitative analysis of patients' complaints in light of the right to health and health care. Health Expectations - an International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy (2020). Länk till artikeln: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/13697625

"Invånardialogens roll och former - Västra Götalandsregionens samråd med det civila samhället" (2015)

Forskningsprojektet KAIROS inom ramen för MISTRA URBAN FUTURES har under 2013-2014 studerat de samråd som kommittén för rättighetsfrågor har med föreningslivet. Kommittén samråder idag med funktionshindersorganisationer, barnrättsorganisationer, HBTQ-organisationer samt föreningar för de nationella minoriteterna. Vilka effekter har de haft för det politiska beslutsfattandet? Hur representativa är samråden?


"Ungas medskapande – lärande av ungas erfarenheter" (2015)

Forskningsprojektet KAIROS inom ramen för MISTRA URBAN FUTURES har även haft uppdraget att bidra med ny kunskap och föreslå arbetsformer för att öka ungas möjlighet att påverka sina egna villkor och samhällsutvecklingen. Under hösten 2013 fokuserade projektet på de Demokratitorg som genomförs inom Västra Götalandsregionen, en arena där regionpolitiker möter gymnasieungdomar. Projektets slutrapport fördjupar sig i ungas upplevelser och erfarenheter av medskapande och diskuterar relationen mellan policy och utfall när det gäller ungas delaktighet.

Delrapport: Demokratitorg – vad händer med medskapandet när ungdomar och politiker möts?

Slutrapport: Ungas medskapande – lärande av ungas erfarenheter

 


"Mänskliga rättigheter i offentlig upphandling" (2015)

Wanna Svedberg vid juridiska institutionen vid Göteborgs universitet hade uppdraget att utreda förutsättningarna för att ställa krav på mänskliga rättigheter i offentlig upphandling. Under våren 2014 inventerade forskaren den lagstiftning som gäller för offentlig upphandling – både svensk nationell lagstiftning, EU-lagstiftning och FN:s konventioner för mänskliga rättigheter. Forskningsprojektet lyfter målkonflikter inom området och ge förslag på hur rättsutvecklingen inom området kan drivas framåt.

Läs rapporten: "Offentlig upphandling - En rättsvetenskaplig studie om möjligheter att i offentlig upphandling beakta sociala hänsyn och följa de internationella åtagandena om de mänskliga rättigheterna"


"Jag ska inte behöva outa mig själv varje gång jag har ett samtal" (2012)

Anna Westerståhl och Jeanette Stål fick 2011 uppdraget att skriva en rapport om bemötande av lhbtq-personer (lesbiska, homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) inom Västra Götalandsregionens verksamheter. Rapporten baserar sig på elva intervjuer och 277 enkätsvar.

Läs rapporten: "Jag ska inte behöva outa mig varje gång jag har ett samtal - om bemötande av lhbtq-personer i Västra Götalands län"


Maria Talja

Regionutvecklare

Telefonnummer