Jämställdhet

Familj

Här kan du läsa mer om modellkoncept jämställdhet, den länsövergripande strategin Jämställt Västra Götaland, CEMR-deklarationen och broschyren om jämställdhetsintegrerad budgetprocess.

Modellkoncept jämställdhet

Västra Götalandsregionen har gått med i Sveriges Regioner och Kommuners satsning som kallas modellkoncept jämställdhet. Målet för organisationer som deltar i programmet är att identifiera jämställdhetsutmaningar i verksamheten och göra förbättringar i styrning och ledning. Arbetet startade den 28 februari 2023 och pågår i två år. Modellkonceptet följer en strukturerad process med utbildningar, lärandeträffar med andra regioner samt förbättringsarbete inom organisationen.

Fokus för Västra Götalandsregionen är att stärka jämställdheten inom ramen för genomförandet av Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål. En arbetsgrupp med två förtroendevalda, en chef och en tjänsteperson är utsedda till att delta i arbetet. Mer information finns här:

Modellkoncept för jämställdhet på SKR:s webbplats

Jämställt Västra Götaland 2019 - 2022

Västra Götalandsregionen har anslutit sig till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering: Jämställt Västra Götaland 2019 – 2022. Strategin är tänkt att fungera som en plattform för arbetet med jämställdhetsintegrering i Västra Götaland. Målgruppen är offentlig verksamhet, men även idéburen sektor och näringsliv kan ansluta sig till arbetet.

Syftet är att anpassa och konkretisera nationella jämställdhetspolitiska mål till regionala förutsättningar, fördjupa samverkan mellan centrala aktörer, tydliggöra roll- och ansvarsfördelning och skapa bättre förutsättningar för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken. Västra Götalandsregionens styrdokument för att genomför jämställdhetsstrategin är:
Målen för social hållbarhet

CEMR-deklarationen

2008 antog Västra Götalandsregionen den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen), som tagits fram av Council of European Municipalities and Regions. Västra Götalandsregionens styrdokument för att genomföra CEMR-deklarationen är:   

CEMR-deklarationen

CEMR-deklarationen engelska

Jämställdhetsintegrerad budgetprocess

En jämställdhetsintegrerad budgetprocess innebär att jämställdhet beaktas i överenskommelser, verksamhetsplanering och detaljbudget som alla verksamheter arbetar med. En jämställdhetsintegrerad budgetprocess kan bidra till att jämställdhetsarbetet blir mer systematiskt och strukturerat – och leda till ökad jämställdhet i verksamheterna.

Broschyr Vägen till en jämställd budget

Maria Talja

Regionutvecklare

Telefonnummer