Skogsprogrammet Västra Götaland

Skogsprogrammet Västra Götaland möjliggör dialog och samverkan kring gemensamma analyser och strategiska initiativ för att ta vara på skogens hela potential.

Skogen står i centrum för omställningen till ett hållbart samhälle, för att begränsa och hantera klimatförändringarna och för att ersätta fossila material och bränslen.

Skogsprogrammet Västra Götaland - för jobb, hållbar utveckling och en växande bioekonomi (pdf)

Genomförande av skogsprogrammet

 • Utveckling: identifiera och fylla kunskapsbehov, initiera forskning och utvecklingsinsatser samt sprida befintlig kunskap.
 • Samarbete: främja nya samarbeten där det är viktigt.
 • Dialog: öka förståelsen för olika perspektiv och målkonflikter, bädda för samverkan.
 • Medvetenhet: öka medvetenheten om skogens viktiga roll för samhället och ekosystemet.

Fyra fokusområden

Genomförandet ska bidra till att uppfylla ett eller flera av programmets 13 målområden, fördelat på fyra fokusområden:

Skogarna – Varierade skogar med hög tillväxt och biodiversitet

 • Stärk förutsättningarna för ökad och värdefull tillväxt i skogen
 • Utveckla skogarnas natur- och kulturmiljövärden
 • Skapa balans mellan klövvilt och foder i skogen

Innovationerna – Värdekedjorna, förädlingen och forskningen

 • Utveckla befintliga och nya värdekedjor
 • Vidareutveckla det innovationsstödjande systemet
 • Satsa strategiskt på forskning och utveckling

Företagen – Näringslivsutveckling på landsbygden

 • Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling
 • Öka kunskapen om skogens många affärsmöjligheter och värden
 • Utveckla samverkan mellan skogsägare, besöksnäring och friluftsliv
 • Förstärk den digitala och fysiska infrastrukturen

Människorna – Kompetensförsörjning, jämställdhet och attraktionskraft

 • Säkra kompetenserna till de skogliga värdekedjorna
 • Fokusera på jämställdheten
 • Öka den skogliga sektorns attraktionskraft

Partner i samverkan

Dessa mål har stöd av Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), samt kommunalförbunden i Fyrbodal, Boråsregionen, Skaraborg och Göteborgsregionen.

Innovatum Science Park

Vill du vara med i arbetet?

Vill du och din organisation samverka med oss och andra för att bidra till ambitionerna och målen i Skogsprogrammet?

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Jenny Sjöstedt

Regionutvecklare - cirkulära affärsmodeller, hållbart byggande

Telefonnummer