Frågor och svar om SEXIT

Vilka verksamheter kan använda SEXIT och hur ger SEXIT bäst resultat? Här får du svar på de vanligaste frågorna kring metoden.

Vad är SEXIT?

SEXIT är ett samtalsverktyg för att på̊ ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med besökare. Syftet är att bättre identifiera sexuellt särskilt risktagande eller utsatta unga, samt unga med erfarenhet av våld. SEXIT innehåller:

  • en heldagsutbildning för all personal inklusive chefer.
  • en handbok för personal
  • ett formulär med 22 frågor för besökaren

Vi skulle vilja börja med SEXIT – hur gör vi?

Ett första steg är att diskutera i personalgruppen vad SEXIT skulle innebära för verksamheten. Fundera över varför man önskar börja med SEXIT? Vad önskar man uppnå? Är det ett bra läge att börja just nu? Finns det motstånd i arbetsgruppen? Att gå utbildningen men sedan inte komma igång med SEXIT i det praktiska arbetet är inte så lyckat. Har verksamheten många andra saker på gång så är det kanske bättre att vänta lite med implementeringen.

Verksamheten bör ha en plan klar för när och hur man tänker börja med SEXIT. Alla yrkeskategorier på mottagningen bör använda det. Det är helt avgörande att chefer är med i hela processen. Om ni önskar, kan vi förmedla kontakt till andra verksamheter som kan berätta om sina erfarenheter. När verksamheten landat i sitt beslut och önskar börja med SEXIT så kontaktas Kunskapscentrum för sexuell hälsa genom per.a.persson@vgregion.se

Vad kostar utbildningen?

För verksamheter inom Västra Götalandsregionen, VGR, är utbildningen helt kostnadsfri. För verksamheter utanför VGR är kostnaden 23 000 kronor samt utgifter för resa och logi för två utbildare. Den beställande verksamheten ordnar med utbildningslokal och eventuell fika/lunch för deltagarna.

Måste alla besökare svara på SEXIT?

Målsättningen är att SEXIT ska erbjudas rutinmässigt till alla. Men att svara är helt frivilligt, vilket besökare informeras om. Det framgår även av introduktionstexten på formuläret samt på de SEXIT-affischer som ska hänga i väntrummet. Vår erfarenhet är dock att de flesta önskar att svara på frågorna om de erbjuds.

Av erfarenhet vet vi också att drop-in är de besöken då det för personalen är svårast att hinna med SEXIT men forskning visar också att det är då en stor del av de riskutsatta besökarna, 40 procent, kommer till mottagningen. Detta går att lösa på olika sätt, men kommer bli något att diskutera på mottagningen.

Ska SEXIT-formuläret skannas in i journalen?

Nej, blanketter ska inte in i journalen. Information som framkommer i SEXIT eller efterföljande samtal journalförs på samma sätt som information som framkommer i ett besök utan SEXIT. Det är viktigt att mottagningen har en rutin för hur man ska dokumentera i journalen att SEXIT har använts och när, så att man enkelt kan hitta den informationen när man har en ny besökare. Inga personuppgifter ska finnas i formuläret. Formuläret är enbart ett arbetsredskap i samtalet.

Verksamheten kan spara formulären om man önskar sammanställa statistik över besökare och åtgärder. Om man inte samlar in statistik så ska formulären förstöras efter avslutat besök.

Vilka verksamheter kan använda SEXIT?

SEXIT är utvecklat för att användas på ungdomsmottagningar. SEXIT används även i elevhälsosamtal på högstadiet och gymnasiet, samt inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Arbetar du inom någon annan verksamhet och tror att SEXIT skulle vara användbart för er så är ni välkomna att kontakta oss för vidare dialog.

Hur lyckas man med SEXIT i verksamheten?

Det är helt avgörande att chefen är med i hela processen att börja använda SEXIT. Chefen behöver följa hur verksamheten påverkas av införandet och göra de anpassningar som krävs för att SEXIT ska bli en naturlig del av besöken.

Utgå ifrå̊n att SEXIT innebär att verksamheten hittar fler riskutsatta, vilket innebär fler återbesök. Det är positivt att fler kan få hjälp, men det kan även innebära en större arbetsbelastning. De besökare med störst behov ska ges mest hjälp, därmed kan verksamheten behöva se över sina rutiner och vårdkedjor.

Verksamheten måste få tid att "landa" i sitt sätt att arbeta med SEXIT. Det finns inget facit eftersom verksamheter ser olika ut. Det verksamheter inte får göra är att börja ändra i själva formuläret.

Finns SEXIT digitalt?

Ja, SEXIT finns i digitalt format via tjänsterna 1177 formulärhantering och 1177 stöd och behandling. Tjänsterna innebär att besökaren loggar in med bankID på 1177.se och fyller i SEXIT digitalt inför ett bokat besök. Så snart besökaren har svarat på frågorna kan vårdgivaren se svaren via administratörssidan och därmed vara väl förberedd inför besöket.

SEXIT-formuläret kan också finnas i mottagningens app för digitala vårdmöten.

Det finns även möjlighet att enkelt ta fram anonymiserad statistik från tjänsten.

Tjänsterna är tillgängliga för hela Sverige, men mottagningen måste vara utbildad i SEXIT för att få tillgång.